Supplies - 582697-2022

Submission deadline has been amended by:  663210-2022
21/10/2022    S204

Czechia-Prague: Trolleybuses

2022/S 204-582697

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
National registration number: 00005886
Postal address: Sokolovská 42/217
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 19000
Country: Czechia
Contact person: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: zakazky@akbrodec.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.dpp.cz/
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rámcová dohoda na nákup až 70 ks standardních bateriových trolejbusů

II.1.2)Main CPV code
34622300 Trolleybuses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 70 kusů standardních bateriových trolejbusů a souvisejícího plnění pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude dodávka až 70 ks městských nízkopodlažních bateriových trolejbusů, typ vozidla „Standard“ (Sd) pro městské linky dle Standardů kvality PID - Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS) a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody. Bližší informace o veřejné zakázce jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 176 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50110000 Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ01 Praha
Main site or place of performance:

Místo plnění je území hl. m. Prahy, přičemž přesná adresa bude specifikována v příslušné prováděcí smlouvě uzavírané na základě rámcové dohody.

II.2.4)Description of the procurement:

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 70 kusů standardních bateriových trolejbusů a souvisejícího plnění pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude dodávka až 70 ks městských nízkopodlažních bateriových trolejbusů, typ vozidla „Standard“ (Sd) pro městské linky dle Standardů kvality PID - Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS) a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody. Bližší informace o veřejné zakázce jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 176 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ);

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, licenci či jiné oprávnění k výkonu následujících činností:

- Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku nebo Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 8 years:

Ustanovení 169 odst. 1 ZZVZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2022
Local time: 10:00
Place:

Sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Nabídky mohou být podávány pouze v elektronické podobě, jejich otevírání se proto nemají právo účastnit účastníci zadávacího řízení; otevírání nabídek tedy nebude veřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/10/2022