Supplies - 582873-2020

Submission deadline has been amended by:  641056-2020
04/12/2020    S237

Poland-Rybnik: Antiseptics and disinfectants

2020/S 237-582873

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
National registration number: 272780323
Postal address: ul. Energetyków 46
Town: Rybnik
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-200
Country: Poland
Contact person: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel. +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel. +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telephone: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
Internet address(es):
Main address: www.szpital.rybnik.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.rybnik.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, w tym do posiadanych urządzeń

Reference number: LAS-276/386-PN/81-2020
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, w tym do posiadanych urządzeń, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów (części) wymienionych w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do mycia i dezynfekcji skóry

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do mycia i dezynfekcji skóry.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 900,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 170,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty myjące oraz dezynfekcyjne do Centralnej Sterylizacji

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty myjące oraz dezynfekcyjne do Centralnej Sterylizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 1 400,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do myjni-dezynfektorów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do myjni-dezynfektorów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 2 400,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do kabin

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do kabin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 900,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy – Zamawiający przewiduje także wykluczenie wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu Zamawiający określa następujące warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: w tym zakresie Zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – tylko w przypadku, gdy oferta obejmuje produkt leczniczy.

Informacje w zakresie wykluczenia wykonawców z postępowania:

a) wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

b) wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie tego przepisu;

c) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji;

d) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;

e) w przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy. Powyższe nie dotyczy niniejszego postępowania, ze względu na brak określenia warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

c) jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

d) wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w punkcie VI.3.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – Zamawiający nie stawia warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Z uwagi na pilność postępowania i wyczerpujące się pozycje asortymentowe z umów obowiązujących w związku z pandemią COVID-19 zastosowanie procedury, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z zapotrzebowania związanego z epidemią koronawirusa i wprowadzonego reżimu sanitarnego, w tym utworzenia izolatorium dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku SARS-CoV-2, konieczności dodatkowego, podwójnego zabezpieczania pobieranych w kierunku koronawirusa próbek oraz utworzenia izolatorium dla pacjentów w stanie ciężkim na POP i związanej wysokiej dezynfekcji w każdym punkcie.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przed zakończeniem umów wynikających z niniejszej procedury.

VI.3)Additional information:

Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w SIWZ (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w post. oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z post.:

1.1. do oferty – należy dołączyć następujące jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej m.in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

1.3. na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

1.3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

1.3.2. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.3.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia – wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym w zakresie kompetencji i uprawnień (jeśli dotyczy);

2.2. na wezwanie zam. (dotyczy wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) – zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – tylko w przypadku, gdy oferta obejmuje produkt leczniczy.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zam. odpowiada wymaganiom zam., należy:

3.1. do oferty dołączyć – oświadcz. potwierdzaj. posiadanie dopuszczenia do obrotu – dla całego zaoferowanego asortymentu, scharakteryzowanego w zał. nr 1.1 oraz oświadczenie potwierdzaj., że zaoferowany przedmiot zamów. charakter. w zał. 1.1 spełnia wymogi Zamawiającego;

3.2. na wezwanie Zamawiającego (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) – Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1, zawiera się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ.

Załącznikami do oferty są:

1. formularz oferty;

1.1. formularz cenowy;

2. JEDZ;

3. pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dokumentów zawarte są w specyfikacji.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dostępne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Odwołania przysługują:

1. każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1 e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/11/2020