Supplies - 582890-2020

Submission deadline has been amended by:  5783-2021
04/12/2020    S237

Polska-Warszawa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2020/S 237-582890

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. W.K. Roentgena 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-871
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Petrykowska
E-mail: Justyna.Petrykowska@pib-nio.pl
Tel.: +48 225709454
Faks: +48 225709454
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pib-nio.pl
Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa/logowanie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do mycia i dezynfekcji, nr PN-257/20/JP

Numer referencyjny: PN-257/20/JP
II.1.2)Główny kod CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do mycia i dezynfekcji (5 pakietów), które zostały szczegółowo określone w załącznikach nr 1.1–1.5 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Różne płyny do dekontaminacji, szczegółowo opisane w załączniku nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wartość wadium wynosi 1 800,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39830000 Środki czyszczące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do czyszczenia pozostałości po plastrach, taśmach, gipsie, szczegółowo opisany w załączniku nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wartość wadium wynosi 200,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do manualnego mycia sprzętu endoskopowego, szczegółowo opisany w załączniku nr 1.3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wartość wadium wynosi 450,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
39830000 Środki czyszczące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do wstępnego czyszczenia, szczegółowo opisany w załączniku nr 1.4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wartość wadium wynosi 800,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
39830000 Środki czyszczące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do mycia w automatycznych myjkach dezynfektorach, szczegółowo opisany w załączniku nr 1.5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wartość wadium wynosi 450,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz wg wzoru w załącznik nr 5 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedną dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę płynów do dekontaminacji (pakiet 1) lub preparatów do mycia i dezynfekcji (pakiety 2, 3, 4, 5) o wartości brutto minimum:

nr pakietu – PLN:

1 – 160 000,00;

2 – 2 000,00;

3 – 4 000,00;

4 – 7 000,00;

5 – 4 000,00

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem treści ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Zamówień Publicznych, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, pokój nr 008, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, należy załączyć do oferty – oświadczenie na formularzu JEDZ, zał. 3 do SIWZ w formacie pdf i xml.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przesłania oświadczenia na formularzu JEDZ, a także przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ), tj.:

— że wobec ww. Wykonawcy/firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 uPzp),

— że ww. Wykonawca/firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),

— że wobec ww. Wykonawcy/firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp);

d) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zał. 6 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, dokumentów:

a) świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP;

b) katalogów, folderów ulotek lub karty/formularza danych technicznych dot. oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających wymagania Zamawiającego, zawarte w zał. 1.1–1.5 do SIWZ.

5. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

a) upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona;

b) wypełniony formularz cenowy – odpowiednio do wybranego pakietu, zał. od 1.1 do 1.5 do SIWZ;

c) wypełniony formularz ofertowy, zał. 2 do SIWZ;

d) potwierdzenie wniesienia wadium.

6. Dokumenty dot. podmiotów składających wspólną ofertę, podwykonawców i podmiotów zagranicznych zostały określone w SIWZ.

7. Klauzula informacyjna dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) została określona w SIWZ.

8. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pib-nio.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz pod adresem https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w dziale VI, art. 179–198.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2020