Varor - 583347-2019

10/12/2019    S238

Danmark-Köpenhamn: Programvara och informationssystem

2019/S 238-583347

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Ort: København NV
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Ketty Mazzara Heiberg
E-post: ak3n@kk.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://permalink.mercell.com/112675238.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af procesportal

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Anskaffelse af et BPM-System (Business Process Management), hvor der kan modelleres med BPMN-notationer (procesportal).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 4 650 000.00 DKK / Högsta anbud: 7 204 588.00 DKK som har beaktats
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72222300 IT-tjänster
72263000 Programimplementation
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Københavns Kommune ønsker at anskaffe en ny procesportal til modellering af forretningskritiske processer, der opbygges efter et proceshierarki. Systemet skal understøtte processtyring og vedligehold af dokumentationen. Dokumentationen kan endvidere fastholde viden ved afgang af nøglemedarbejdere.

Systemet skal dermed skabe et overblik over de forretningskritiske processer i et end to end perspektiv og dokumentere hvilke kontroller for mangel og fejl, der er knyttet til dem.

Det forventes at leverandøren leverer et standardsystem med få eller ingen tilpasninger til kundens behov.

Leverandøren skal uddanne kundens superbrugere i brug af systemet, således at disse er i stand til at benytte systemets funktionalitet og videreformidle deres viden til øvrige af kundens medarbejdere.

Leverandøren skal derudover vedligeholde systemet og yde support for systemejere og superbrugere på dette.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Uddannelse / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Brugervenlighed / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Opfyldelse af tekniske krav / Viktning: 10
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-417045
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Udbud af procesportal

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/12/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Globeteam A/S
Postadress: Virumgårdsvej 17A
Ort: Virum
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2830
Land: Danmark
E-post: info@globeteam.com
Telefon: +45 70262970
Fax: +45 70262980
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 4 650 000.00 DKK / Högsta anbud: 7 204 588.00 DKK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § § 135, 136 og 137 nr. 1, 2, 3 (Se herom i udbudsbetingelserne).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadress: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/12/2019