W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 583360-2019

10/12/2019    S238    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania komunikacyjnego

2019/S 238-583360

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
E-mail: kinga.henzel@arimr.gov.pl
Tel.: +48 225950066
Faks: +48 223185411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.arimr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wsparcia dla systemu Cisco Unifield Communications Manager wraz z infrastrukturą sprzętową: 2 szt. serwerów oraz 4 000 szt. telefonów IP

Numer referencyjny: DPiZP.2610.26.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania urządzeń 2 szt. serwerów i 4 000 szt. telefonów IP do posiadanego przez kupującego systemu CUCM /Cisco Unified Communications Manager/ (zwanych dalej „Sprzęt IT”), spełniających co najmniej parametry i funkcjonalności określone w załączniku nr 1a do wzoru umowy wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, wraz z niezbędnym oprogramowaniem;

b) wykonanie wdrożenia sprzętu IT, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ;

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej w formie papierowej i elektronicznej do akceptacji i odbioru kupującemu;

d) świadczenie serwisu gwarancyjnego dla sprzętu IT (usługa wsparcia), z czasem naprawy 6 godzin, przez okres minimum 36 miesięcy na warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 594 691.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32550000
50334140
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala i OR ARiMR.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania urządzeń 2 szt. serwerów i 4 000 szt. telefonów IP do posiadanego przez kupującego systemu CUCM /Cisco Unified Communications Manager/ (zwanych dalej „Sprzęt IT”), spełniających co najmniej parametry i funkcjonalności określone w załączniku nr 1a do wzoru umowy wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, wraz z niezbędnym oprogramowaniem;

b) wykonanie wdrożenia sprzętu IT, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ;

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej w formie papierowej i elektronicznej do akceptacji i odbioru kupującemu;

d) świadczenie serwisu gwarancyjnego dla sprzętu IT (usługa wsparcia), z czasem naprawy 6 godzin, przez okres minimum 36 miesięcy na warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia sprzętu IT / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin przeprowadzenia wdrożenia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-437884
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup wsparcia dla systemu Cisco Unifield Communications Manager wraz z infrastrukturą sprzętową: 2 szt. serwerów oraz 4 000 szt. telefonów IP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162 A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 02-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 594 691.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 893 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec 3 ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

3) 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2019