W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 583421-2019

10/12/2019    S238    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 238-583421

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3,5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226672456
Faks: +48 226671733/36

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zus.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.zus.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczenie licencji oraz udzielenie 36-miesięcznej subskrypcji i świadczenie usługi wsparcia na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych lub dostarczenie oprogramowania równoważnego

Numer referencyjny: TZ/271/64/18
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji na oprogramowanie wyspecyfikowane w tabeli nr 1 Załącznika nr 2 do wzoru umowy oraz udzielenie 36-miesięcznej subskrypcji i świadczenie usługi wsparcia na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych lub dostarczenie oprogramowania równoważnego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 258 984.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000
72611000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostarczenie licencji na oprogramowanie wyspecyfikowane w tabeli nr 1 Załącznika nr 2 do wzoru umowy oraz udzielenie 36-miesięcznej subskrypcji i świadczenie usługi wsparcia na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych lub dostarczenie oprogramowania równoważnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

— przekazanie kluczy licencyjnych – 3 dni robocze od daty zawarcia umowy,

— świadczenie usługi wsparcia na dostarczone oprogramowanie – 36 miesięcy od daty przekazania kluczy licencyjnych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-387166
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: TZ/271/64/18
Nazwa:

Dostarczenie licencji oraz udzielenie 36-miesięcznej subskrypcji i świadczenie usługi wsparcia na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych lub dostarczenie oprogramowania równoważnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TPM Services Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 527 262 35 45
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II nr 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-867
Państwo: Polska
E-mail: biuro@tpmservices.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Engave S.A. – Członek konsorcjum
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 522 310 55 08
Adres pocztowy: ul. Czarodzieja 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-116
Państwo: Polska
E-mail: biuro@engave.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 352 483.87 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 258 984.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2019