Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 583432-2019

10/12/2019    S238    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Serwery

2019/S 238-583432

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Uszliński
E-mail: zp@pansa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pansa.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup serwerów do posiadanych środowisk serwerowych Blade HPE C7000 oraz Dell M1000e

Numer referencyjny: AZP-2222-16/88/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanych środowisk serwerowych Blade (środowisko Blade C7000 HPE oraz środowisko Blade Dell M1000e), z uwzględnieniem podziału przedmiotu zamówienia na części, zwane zamiennie „Zadaniami”:

— Zadanie 1: zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska HPE Blade C7000, zgodnie z OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ),

— Zadanie 2: zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska Dell M1000e, zgodnie z OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 481 171.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska HPE Blade C7000

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska HPE Blade C7000, zgodnie z OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy lub wymiany (min. 1 dzień, maks. 3 dni) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy (min. 15 dni, maks. 30 dni) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska Dell M1000e

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2: zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska Dell M1000e, zgodnie z OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy lub wymiany (min. 1 dzień, maks. 3 dni) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy (min. 15 dni, maks. 30 dni) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 165-404449
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie 1: zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska HPE Blade C7000

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-250-68-59
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 246 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 200 798.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie 2: zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska Dell M1000e

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-250-68-59
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 242 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 280 373.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odpowiednio wymagane dla ubiegania się o zamówienie w danej części zgodnie z rozdziałem V pkt 1. SIWZ.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, został określony w rozdziale VI pkt 2 SIWZ.

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z rozdziałem VI pkt 3 SIWZ.

IV. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z rozdziałem VI pkt 3 z uwzględnieniem pkt 4 SIWZ.

V. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w odniesieniu do Zadania, na które ofertę składa Wykonawca. Wadium należy opisać w sposób pozwalający na zidentyfikowanie na zabezpieczenie oferty w zakresie którego Zadania zostało złożone (np. nr Zadania wskazany w tytule przelewu, wskazanie numeru Zadania w dokumentach wadialnych). Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla każdego Zadania w wysokości:

Zadanie 1: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), Zadanie 2: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

VI. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/pazp (dalej: Platforma). SIWZ znajduje się na stronie: https://portal.smartpzp.pl/pazp

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2019