Építési beruházás - 583726-2022

24/10/2022    S205

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 205-583726

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településenmegvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településenmegvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vác települések közigazgatási terüle

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztés i

miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,

a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében

Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükség es

közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzé si eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-

00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak

ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépítése:

A szennyvíztisztító telep Vác váro s déli részén, a 2.sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A telep

pontos címe: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz., (GPS koordináták: 47,62998, 19,138666). A tisztított szennyvíz befogadója a

Duna

1,677 +300 fkm szel vénye, sodorvonali bevezetéssel. A telep 100 %-ban állami tulajdonban van.

A szennyvíztisztító telepnek a jelenlegi terhelési adatait a 2010-2015 évi mérési eredmények alap ján az 1.számú táblázat

sorolja

fel.

1. t áblázat: Jelenlegi terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 9 600

Lakos egyenérték terhelés LE 101 350

A szennyvíztisztító telep várható terhe lését a tervezett állapotban a 2. számú táblázat mutatja be.

2. táblázat: Tervezési terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 15 138

Lakos egyenérték terhelés LE 130 8 33

Kommunális eredetű lakos egyenérték t erhelés LE 110 000

A tervezett terhelési adatok a jelenlegieken kívül a gödi Sam sung gyár lekötött napi 4000 m3-es kontingense, a

csatornahálózattal ellátott, de még rá nem kötött lakosok, valamint a csurgalékvíz okozta többletterheléseket ta r talmazzák.

A kommunális eredetű lakosegyenérték terhelés 110 000 LE

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor t áblázat, valamint a tervezési és kivitelezésifeladatokra vonatkozó

leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben kerültcsatolásra.

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a191/2009. (IX. 1 5.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, ho gy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe

vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai,gyártmány és

részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaü zemi

terveket,

megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a

hatóság

által előí rt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű

felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabvány okban,

jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP2.2.2.-15-2016-00051

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 225-467704

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településenmegvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Kft.
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 439 800 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 6. számú szerződésmódosítás aláírásnak dátuma: 2022.10.12.

Jelen hirdetmény I.1. pontjában feltüntetendő további a jánlatkérő:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság; Nemzeti azonosítószám: AK01805; Postai cím: 2600

Vác, Kodály Zoltán út 3.

VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:

Ezen helyzetet az idézte elő, hogy az érintett felépítmények megvalósítása külön projektben (KEHOP-5.1.3-17-2017-00001 azonosító számú „A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése” megnevezésű) került volna tervezésre és kivitelezésre, azonban az érintett projekt megvalósítása meghiúsult. Mivel a meghiúsult projektben eredetileg tervezett munkálatok (felépítmények) egy része a tárgyi projektben meghatározott felépítmény rendeltetésszerű és üzembiztos működését biztosítja, így szükséges jelen szerződés módosítása.

Felek rögzítik, hogy a FIDIC Sárga Könyv 13.3. Alcikkely szerint a Vállalkozó a változtatási javaslatát elkészítette, azt a műszaki ellenőr véleményezte és ennek figyelembevételével a Mérnök kiadta a 3. számú Mérnökhatározatot, melyben a pótmunkákat egyrészt szükségesnek minősítette, továbbá meghatározta a megvalósítandó műszaki tartalmat, illetve a felmerült többletdíjazást, azaz a nettó 528 782 406,-Ft-ot, azaz nettó ötszázhuszonnyolcmillió-hétszáznyolcvankettő-négyszázhat forintot és a teljesítési határidő módosításának mértékét (további 335 munkanap).

Felek rögzítik, hogy a Műszaki ellenőri szervezet és a FIDIC Mérnök a Vállalkozó által előkészített változtatási javaslatot és annak mellékleteit megvizsgálta és megállapította (1. sz. melléklet) (különösen), hogy:

a. az ok nem volt egyik szerződő fél által sem (különösen a Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca) alpontja okán a Megrendelő által)előre látható,

b. a javasolt módosítás nélkül a rendeltetésszerű használatra vonatkozó eredmény megvalósítására vonatkozó vállalkozói kötelezettségek nem teljesíthetők,

c. a benyújtott - pótmunkákra vonatkozó - költségvetés a közbeszerzési eljárásban meghatározott egységárak alapján készült, és az elfogadható

d. a teljesítési határidő módosítása (mérnökhatározat szerint) arányos a felmerült pótmunkákkal.

Felek a fentiek alapján megállapodnak, hogy a hatályos szerződés műszaki tartalma módosul a jelen szerződés 2. sz. melléklete (Vállalkozói javaslat) szerint.

Felek rögzítik, hogy a költségvetés módosul a jelen szerződés 2. sz. melléklete (Vállalkozói javaslat) szerint.

Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek az alábbi indokokra tekintettel megfelel:

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

Előre nem láthatóság igazolása:

A szerződéskötést megelőzően Megrendelő KEHOP-5.1.3-17-2017-00001. azonosítószámon támogatási kérelmet nyújtott be „A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése” vonatkozásában, amelynek egy részét képezte az ún. iszapvonal kivitelezése. Figyelemmel a kettős finanszírozás tilalmára (el kell kerülni egy költségelem kétszer történő elszámolását), már a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozni kellett a kettős finanszírozás elkerüléséről.

Amennyiben a támogatási kérelemmel kapcsolatban kettős finanszírozás gyanúja kerül megállapításra és a támogatást igénylő a hiánypótlás keretében nem tudja bizonyítani, hogy a kettős finanszírozás nem áll fenn, a kérelem elutasításra kerül. Az egyes projekttevékenységek kettős finanszírozását a KEHOP Irányító Hatóság a teljes projektidőszakban (projektfejlesztés és megvalósítás) vizsgálja. A KEHOP Irányító Hatóság nem támogat hasonló vagy megegyező projekttevékenységre vonatkozó támogatási kérelmeket.

A kettős finanszírozás elkerülése érdekében tehát az iszapvonal kivitelezése nem képezte jelen szerződésmódosítással érintett Folytatás: VI.4.3. pont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.3) További információk folytatása (szerződésmódosítás indokoltsága):

A kettős finanszírozás elkerülése érdekében tehát az iszapvonal kivitelezése nem képezte jelen szerződésmódosítással érintett szerződés tárgyát, s figyelemmel arra, hogy a KEHOP-5.1.3-17-2017-00001 azonosítószámú kérelem pozitív elbírálása eredményeként Megrendelő elnyerte a támogatást, majd a Támogatási Szerződés is hatályba lépett, illetve a támogatási előleg is lehívásra került, amellyel egyidőben „A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos feladatok ellátása is elkezdődött (ebben az időben készültek jelen szerződés keretei között a kivitelezéshez szükséges tervek), így Ajánlatkérő kellő gondosság mellett sem számolhatott a szerződéskötéskor azzal, hogy az iszapvonal kivitelezésére jelen szerződés keretei között szükség lesz.

Szükségesség igazolása:

Az iszapvonal (pótmunka) kivitelezésével

- képes a szennyvíztisztítás során keletkezett iszap mennyiségét kezelni a szennyvíztisztító telep;

- biztosítható a szennyvíztisztító rendeltetésszerű és üzembiztos működése;

- csak ekként tartható a biológiai medencékben a kívánt szárazanyag tartalom.

A pótmunka elvégzése nélkül a telep sánta üzemében, illetve a próbaüzem során keletkező nem megfelelő iszapszerkezet nem teszi lehetővé a jelenlegi iszapvonalon történő víztelenítését az előírt kapacitás mellett.

Az előírásoknak való megfeleléshez szükséges műszaki tartalom megvalósításához a meglévő előülepítőt záportározóvá kell átalakítani, mely jelenleg kényszer megoldásként az iszapvonal egységeként, iszap sűrítőként funkcionál.

A fentiekre tekintettel a pótmunka elvégzése nélkül a szerződés műszaki tartalomra vonatkozó próbaüzem nem zárható le eredményesen, így a szerződést nem lehet teljesíteni az iszapvonal kivitelezése nélkül. Az iszapvonal kivitelezésének időigényét figyelembe véve, szükséges a szerződés teljesítésének időtartamát 335 nappal meghosszabbítani.

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:

A szerződés fő tárgya nem változik az iszapvonal kivitelezésével, a szerződéses konstrukció, a szerződés típusa, a beszerzés fajtája szintén nem változik. A szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű és üzembiztos működéséhez van szükség az iszapvonal kivitelezésére, tehát a szerződéssel létrehozandó eredmény eléréséhez szükséges a módosítás, az azon érdemben nem változtat.

c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó:

A szerződés eredeti értéke nettó 4 439 800 000,-Ft, azaz nettó négymilliárd- négyszázharminckilencezer-nyolcszáz forint, jelen módosítás keretei között a szerződéses ár 528 782 406,-Ft-tal, azaz ötszázhuszonnyolcmillió-hétszáznyolcvankettőezer-négyszázhat forinttal növekszik, amely vonatkozásában megállapítható, hogy az ellenérték növekedése nem éri el a szerződés értékének 50%-át. A szerződést korábban nem módosították a Felek a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában meghatározott feltételek szerint.

A hirdetmény VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama pontban megjelölt 1660 napos határidő a következőképpen értelmezendő: a szerződés szerinti teljesítési időtartam: 1095 nap, az 5. sz. szerződésmódosítás szerint a szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 230 munkanappal meghosszabbításra került a teljesítési határidő, továbbá a jelen 6. sz. szerződésmódosítással a módosítás hatálybalépésétől számított 335 munkanappal került meghosszabbításra a teljesítési határidő: 1095+230+335=1660.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232410 Csatornahálózat építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vác település közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztés i

miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,

a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében

Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükség es

közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzé si eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-

00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak

ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépítése:

A szennyvíztisztító telep Vác váro s déli részén, a 2.sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A telep

pontos címe: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz., (GPS koordináták: 47,62998, 19,138666). A tisztított szennyvíz befogadója a

Duna

1,677 +300 fkm szel vénye, sodorvonali bevezetéssel. A telep 100 %-ban állami tulajdonban van.

A szennyvíztisztító telepnek a jelenlegi terhelési adatait a 2010-2015 évi mérési eredmények alap ján az 1.számú táblázat

sorolja

fel.

1. t áblázat: Jelenlegi terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 9 600

Lakos egyenérték terhelés LE 101 350

A szennyvíztisztító telep várható terhe lését a tervezett állapotban a 2. számú táblázat mutatja be.

2. táblázat: Tervezési terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 15 138

Lakos egyenérték terhelés LE 130 8 33

Kommunális eredetű lakos egyenérték t erhelés LE 110 000

A tervezett terhelési adatok a jelenlegieken kívül a gödi Sam sung gyár lekötött napi 4000 m3-es kontingense, a

csatornahálózattal ellátott, de még rá nem kötött lakosok, valamint a csurgalékvíz okozta többletterheléseket ta r talmazzák.

A kommunális eredetű lakosegyenérték terhelés 110 000 LE

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor t áblázat, valamint a tervezési és kivitelezésifeladatokra vonatkozó

leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben kerültcsatolásra.

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a191/2009. (IX. 1 5.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, ho gy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe

vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai,gyártmány és

részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaü zemi

terveket,

megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a

hatóság

által előí rt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű

felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabvány okban,

jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1660
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 103 739 368.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

II. Szerződéses Ár módosítása

11. Felek rögzítik, hogy a hatályos Szerződés 3.2. pontjának rendelkezése az alábbiakra változik:

„3.2 A Szerződéses Ár nettó 5 103 739 368,- forint, azaz ötmilliárd-egyszázhárommillió-hétszázharminckilencezer-háromszázhatvannyolc forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott 4 439 800 000,- forint, azaz nettó négymilliárd-négyszázharminckilencmillió-nyolcszázezer forint Egyösszegű Ajánlati Ár, továbbá az 5. sz. szerződésmódosításban meghatározott pótmunkák után megállapított és elfogadott nettó 135 156 962,- forint, azaz nettó egyszázharmincötmillió-egyszázötvenhatezer-kilencszázhatvankettő forint, és a 6. sz. szerződésmódosításban meghatározott pótmunkák után megállapított és elfogadott nettó 528 782 406,-Ft, azaz nettó ötszázhuszonnyolcmillió-hétszáznyolcvankettőezer-négyszázhat forint együttes összegével.

Ennek megfelelően a jelen szerződés szerződésszerű teljesítése esetére fizetendő teljes ellenérték (6. szerződésmódosítással bezárólag megállapított Szerződéses Ár) nettó 5 103 739 368,-Ft, azaz ötmilliárd-egyszázhárommillió-hétszázharminckilencezer-háromszázhatvannyolc forint.”

12. Felek rögzítik, hogy a hatályos Szerződés 3.5. pont 5. sz. szerződésmódosításban beillesztett alábbi szövege törlésre kerül:

„A jelen Szerződéses Megállapodásban megállapított számlázási rend vonatkozásában a Felek kifejezetten rögzítik, hogy az ott meghatározott %-os arányok az 5. sz. szerződésmódosítás előtt hatályos (eredeti) Szerződéses Ár mértéke alapján veendőek változatlanul figyelembe azzal, hogy az 5. sz. szerződésmódosításban szereplő pótmunkák ellenértéke a végszámlában érvényesíthető”

A hatályos Szerződéses Megállapodás 3.5 pont kiegészül az alábbi szöveggel:

„”

„A szerződés 3.5. pontjának 6. bekezdésében meghatározott %-os mértékeket a 6. sz. szerződésmódosítás hatálybalépésétől számítottan a pótmunkákkal kiigazított Szerződés Ár alapulvételével kell alkalmazni”

III. Teljesítési határidő módosítása

13. Felek rögzítik, hogy a hatályos Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés 6. sz. módosításának hatályba lépésétől számított 335 munkanapos, időtartamon belül (mely magában foglalja egyebekben a teljes mű próbaüzemét is) köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek rögzítik, hogy a hatályos szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) újabb módosítása szükséges annak okán, hogy olyan, a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során előre nem látható körülmények merültek fel, melyek alapján szükséges a műszaki tartalom módosítása, az ellenszolgáltatás módosítása és a teljesítési határidő módosítása, valamint a kapcsolódó kérdések rendezése.

Felek rögzítik, hogy a módosítás oka, hogy olyan munkák ellátása szükséges a szerződés közvetett tárgyát képező mű elkészítéséhez, amely nélkül az nem lenne rendeltetésszerűen és az érintett rendszertől elvárható üzembiztosággal használható.

Folytatás: VI.3. pont

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 439 800 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 103 739 368.00 HUF