Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Fournitures - 583858-2022

Submission deadline has been amended by:  635520-2022
24/10/2022    S205

Finlande-Hämeenlinna: Systèmes d'éclairage

2022/S 205-583858

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Hämeenlinnan kaupunki
Numéro national d'identification: 0146921-4
Adresse postale: PL 84
Ville: Hämeenlinna
Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme
Code postal: 13101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Iina Eiste
Courriel: iina.eiste@sarastia.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hameenlinna.fi
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=416313&tpk=45aa1878-7199-4cf1-a5d7-d9ad86d15ec0
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=416313&tpk=45aa1878-7199-4cf1-a5d7-d9ad86d15ec0
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä

II.1.2)Code CPV principal
31527260 Systèmes d'éclairage
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia Hämeenlinnan kaupungin ulkovalaistuksen ohjauksessa tarvittavista laitteista ja niihin liittyvästä palveluntuotannosta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja sopimustoimittajaksi valitaan yksi vertailussa eniten pisteitä saanut tarjoaja. Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 pistettä. Hankinnan kohteen laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun ainoastaan hinnalla.

Sopimuskauden alkamistavoite on 1.12.2022. Sopimus alkaa kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 330 400.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34928500 Équipement d'éclairage public
34993000 Éclairage public
31527200 Éclairage extérieur
48421000 Logiciels de gestion des installations
32400000 Réseaux
31500000 Appareils d'éclairage et lampes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme
Lieu principal d'exécution:

Hämeenlinna

II.2.4)Description des prestations:

Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia Hämeenlinnan kaupungin ulkovalaistuksen ohjauksessa tarvittavista laitteista ja niihin liittyvästä palveluntuotannosta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Ohjausjärjestelmän hankinta toteutetaan investointina, joka jaetaan neljälle vuodelle (2022-2026). Tilaajalla on myös mahdollisuus erillisellä sopimuksella edetä asennuksissa nopeammin kuin neljässä vuodessa, mikäli tilaaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Hankintamenettelyllä haetaan palveluntuottajaa, joka toimittaa ulkovalaistuksen ohjauksessa tarvittavat laitteet (keskus- ja valaisinohjaus) tilaajan omistukseen sekä vastaa palveluntuotannosta (palvelun toiminta ja ohjelmistot).

Tilaaja sitoutuu vähintään 50 keskuskohtaiseen ohjaimeen per vuosi (2023-2026), investointiaikana hankintaan vähintään 330 keskusta, enintään 120 kpl/vuosi.

Toteutus on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 lopulla. Tilaajan tavoite on, että vuonna 2022 asennetaan ja käyttöönotetaan vähintään 5 ja enintään 10 keskusohjainlaitetta.

Tilaaja osoittaa toteutettavat keskukset vuosittain:

- Vuonna 2022 kohteet ovat kantakaupungissa

- Vuosina 2023-2026 toteutettavaksi määritellään mahdollisimman yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja sopimustoimittajaksi valitaan yksi vertailussa eniten pisteitä saanut tarjoaja. Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 pistettä. Hankinnan kohteen laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun ainoastaan hinnalla. Mikäli useampi tarjoaja saa saman pistemäärän, hankintayksikkö arpoo valittavat tarjoajat. Arvonta on oikeuskäytännössä hyväksytty tapa.

Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen hankittavan laitteiston osalta on määräaikainen neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen liittyvän palveluntuotannon osalta on määräaikainen kymmenen (10) vuotta. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta.

Sopimuskauden alkamistavoite on 1.12.2022, mutta kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Sarastia Oy toimii kilpailutuksen teknisen läpiviennin konsulttina.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/12/2022
Fin: 30/11/2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen hankittavan laitteiston osalta on määräaikainen neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen liittyvän palveluntuotannon osalta on määräaikainen kymmenen (10) vuotta. Sopimuksen molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/11/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/11/2022
Heure locale: 10:05
Lieu:

Sarastia Oy/Hämeenlinna

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Tarjousten avaustilaus ei ole julkinen, tarjouksen avauksen suorittaa Sarastian hankinta-asiantuntija(t)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Sörnäistenkatu 1
Ville: Helsinki
Code postal: 00580
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/10/2022