Szolgáltatások - 583950-2019

Submission deadline has been amended by:  54697-2020
10/12/2019    S238

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások

2019/S 238-583950

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125850
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nav.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001566202019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001566202019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VEKTOR fejlesztése és támogatása

Hivatkozási szám: EKR001566202019
II.1.2)Fő CPV-kód
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A fejlesztés célja a NAV hatáskörébe került végrehajtási feladatok informatikai hátterének megújítása egy, a hatékony végrehajtási feladatvégzést biztosító, a tömeges feldolgozást automatizmusokkal, az ügyintézői munkavégzést gyorsabb információ megjelenítéssel támogató rendszer (VEKTOR: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer) és a VEKTOR működéséhez szükséges adattárház funkciók megvalósításával.

A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban az eljárás tárgya karakterkorlát okán került röviden feltüntetésre. Az eljárás tárgya: VEKTOR fejlesztése és támogatása a NAV részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72263000 Szoftvermegvalósítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1143 Budapest, Hungária krt. 112–114.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a „VEKTOR fejlesztése és támogatása a NAV részére” tárgyában.

A fejlesztés célja a NAV hatáskörébe került végrehajtási feladatok informatikai hátterének megújítása egy, a hatékony végrehajtási feladatvégzést biztosító, a tömeges feldolgozást automatizmusokkal, az ügyintézői munkavégzést gyorsabb információ megjelenítéssel támogató rendszer (VEKTOR) és a VEKTOR rendszer működéséhez szükséges adattárház funkciók megvalósításával.

A fenti cél megvalósításához

— a nyertes ajánlattevő elvégzi a szükséges előkészítési, tervezési, megvalósítási, átadási, bevezetési, zárási és támogatási szakaszokhoz rendelt feladatokat, azaz megtervezi, előállítja, bevezeti és működésében 12 hónapig támogatja az Ajánlatkérő követelményeinek megfelelő rendszert,

— Ajánlatkérő biztosítja az ehhez szükséges fejlesztési, működési és integrációs környezetet, valamint a végrehajtás szakmai hátterét.

Az alkalmazás működésének meg kell felelnie a hatályos jogi/szabályozási környezetnek:

— Végrehajtás feladatvégzésre vonatkozó jogszabályi háttér

— Informatikai rendszerek működésére vonatkozó jogszabályi háttér

— NAV informatikai szabványai

Működési környezet:

— A VEKTOR Java nyelven, Oracle adatbázison preferált megvalósítani, a pontos technológia az előkészítés során lesz véglegesítve Ajánlatkérő által

— Az Adattárház funkciókat a meglévő NAV adattárház környezetben kell megvalósítani

— Az integrációt ESB szolgáltatás buszon keresztül kell megvalósítani, OSB szolgáltatás buszt és MQ queue szolgáltatást használva. Az ESB programozását és konfigurálását Ajánlatkérő végzi.

Funkcionális követelmények:

— A végrehajtási feladatokat 30+ végrehajtási funkcióval és az ehhez szükséges központi szolgáltatásokkal (pl. jogosultságkezelés, dokumentumkezelés, iratgenerálás) kell támogatni,

— Az adattárházban a VEKTOR tényadatok betöltését, a VEKTOR működéséhez szükséges adatok leválogatását és az adattárházból kinyerhető riportokat kell megvalósítani.

A műszaki leírásban szereplő megvalósítandó tartalom megvalósítása szempontjából kiemelten fontos architekt, valamint végrehajtásban jártas üzleti elemző részvétele a megvalósításban.

A létrehozásra kerülő rendszer várható felhasználói száma 3 200 fő, a naponta kezelt ügyek száma előzetes becslések alapján mintegy 200 000 darab körül lesz.

Az alkalmazás bevezetésének feltétele a rendszer működését biztosító alapadatok és a korábbi végrehajtási rendszerből származó adatok betöltése, amelyhez meg kell tervezni és el kell készíteni a migrációs eljárásokat.

Az alkalmazás bevezetésének további feltétele a nem funkcionális követelményeknek (pl. rendszer kialakítási alapelveknek, IT biztonsági követelményeknek, tesztelési követelményeknek, oktatási követelményeknek) történő megfelelés és Ajánlatkérő által előírt eredménytermékek leszállítása.

Megvalósításra az Ajánlatkérő vízesés alapú fáziskapus módszertant ír elő. A megvalósítást Ajánlatkérő munkacsoport jellegű működéssel támogatja, míg a nyertes ajánlattevőtől projekt jellegű működés az elvárt.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 37
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tárgyi eljárás opciót nem tartalmaz! Az opció csak az EKR sajátosságai miatt, karakterkorlátozás okán került bejelölésre.

Kiegészítés a felhívás III.2.2) pontjához:

Részszámlázás biztosított (3 részszámla: 1. részszámla: 40 %, 2. részszámla: 35 %, 3. részszámla (=végszámla): 25 %).

Forrás: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 / 100,000000 % / és saját forrás.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035

II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartam a hirdetmény kötelező formátuma okán került egész számban meghatározva. A szerződés időtartama 37,5 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.

A Kr. 3. § (3) és (5) bek. alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő tekintetében külön-külön kell benyújtania az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10. § alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10. § gb) pont), figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra (kiegészítés a VI.3) pontban).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozatot EKR űrlapon szükséges benyújtani.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti kitöltött nyilatkozatot kell benyújtani.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67.§(1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.§(5) bek. alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69.§ rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt.69.§(4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alkalmazandó közös ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek esetében.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívása alapján):

M1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (szoftverfejlesztés) szerinti szolgáltatásait a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;

b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán, kivéve a Kr. 22. § (5) bekezdése szerinti esetet, azaz azt, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével. Ebben az esetben a referenciaigazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:

— nyilatkozat arról, hogy a referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével

Továbbá

— annak %-os aránya, amilyen arányban az igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az

Ellenszolgáltatásból részesült.

M2. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

a) a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy a szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

b) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményben előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (év-hónap pontossággal),

c) a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,

d) a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban), a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szoftverfejlesztésre vonatkozó referenciával, mely szoftver legalább 2 000 fő felhasználót és legalább napi 100 000 db ügyet tudott kezelni.

M.2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legalább 36 hónap JAVA programozási nyelv területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M.2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legalább 36 hónap szoftver architecht területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M.2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legalább 36 hónap adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett üzleti elemzői tapasztalattal rendelkezik.

M.2.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és projektvezetői tapasztalattal rendelkezik egy – a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően létrehozott – legalább 2 000 fő felhasználót és legalább napi 100 000 db ügyet kezelni tudó szoftver fejlesztésében.

Projektvezetőnek tekinti Ajánlatkérő azt a fentiekben megjelölt végzettséggel rendelkező, a megvalósító szervezet által kinevezett olyan személyt, aki a projektcélkitűzések elérésével megbízott csapatot vezeti, és ebben a szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik különösen az alábbi feladatok tekintetében.

– Projektterv készítés, nyomon követés

– Célok és mérőszámok meghatározása

– Munka- és erőforrásterv készítése, erőforrások menedzselése

– Ütemezés és költségvetés tervezése, és az ezeknek megfelelő végrehajtás felügyelete

– Projekt tagok kiválasztása, tájékoztatása, irányítása, támogatása és ellenőrzése

– Kockázat kezelés, változás kezelés

– Projekt dokumentáció készítése, értékelések, beszámolók, jelentések készítése

– Kapcsolattartás és kommunikáció az érintettekkel

– Napi feladatok menedzselése, operatív feladatok, felmerülő problémák megoldása

Az M.2.1.-M.2.4. alkalmassági minimumkövetelmény esetében a szakemberek között az átfedés nem lehetséges.

A Kbt. 65. § (10) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az M.2.3. alkalmassági követelmény esetében ajánlattevő/közös ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során az M.2.3. pont szerinti, adószakmával és/vagy végrehajtással kapcsolatos üzleti elemzői feladatokat nem végezheti alvállalkozó, tekintettel arra, hogy ezen feladatok alapvető fontosságúak (kritikus feladatok).

Karakterkorlátozás miatt a III.1.3) "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" további része az alábbiakban kerül feltüntetésre:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti esetben a Kr. 22. § (5) bekezdése értelmében a benyújtott referenciaigazolásban szereplő mennyiségi adatokat olyan arányban veszi a bírálat során figyelembe, amilyen arányban az igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A teljesítésre vonatkozóan a Kbt. 135. § (1), (4)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei az irányadók.

Alkalmazott kötbértípusok: késedelmi kötbér (alapja az adott mérföldkőre vonatkozó ellenszolgáltatás, mértéke 0,5%/naptári nap, de max 20 %; szoftver támogatási feladatok esetén a szerződéstervezetben foglaltak szerinti fix összegek), meghiúsulási kötbér 30 % (alapja a meghiúsulással érintett szolgáltatások nettó vállalkozói díja), hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezet szerint.

Nyertes ajánlattevő 36 hónap jótállást vállal.

Szállítói előleg a 272/2014.(XI.5.) Kr. 119. § (1) bek. a) pont szerint, mértéke a szerződés, támogatás terhére elszámolható ellenértékének 30 %-a. Irányadó: 272/2014.(XI.5.) Kr. 118/A.

Az előleggel az első két részszámlában, egyenlő arányban kell elszámolni. A Kbt. 134. § (5) bek. alapján ajánlattevők ajánlatukban kötelesek nyilatkozni előleg igénybevétele esetén az előleg-visszafizetési biztosítékok határidőben történő szolgáltatása vonatkozásában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/01/2020
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/01/2020
Helyi idő: 16:00
Hely:

http://ekr.gov.hu címen EKR001566202019 azonosító alatt.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a, és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az EKR-ben az EKR001566202019 azonosító alatt.

2. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.

5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 11-12. §-a az irányadó.

8. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).

9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

11. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.

12. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. Értékelés: pontskála: 0-100. A részszempontok értékelésének módszere: 1. részszempont – fordított arányosítás, 2. részszempont alszempontja – egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

16. A III.1.1) pont kiegészítése: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot EKR űrlapon szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.

17. Ajánlatkérő az anyagi fedezet biztosítása érdekében támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be. A támogatásra irányuló (módosított) igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzés). A projekt megkezdhetőségére vonatkozó módosított támogatási szerződés megkötése a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

Kiegészítés a felhívás VI.3) pontjához:

18. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

19. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kun Dávid, lajstromszáma: 01119. Helyettese: dr. Molnár Éva, lajstromszáma: 00512

21. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. cím: 1134 Budapest, Váci út 37., fax: +36 14368370, e-mail: beszerzes@dkuzrt.hu

22. Részajánlattétel kizárásának indokolása: A nyertes ajánlattévőtől elvárt rendszerfejlesztés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások egymástól elválaszthatatlan, oda-vissza ható kapcsolataik miatt egymásra épülő egészet alkotnak. Ellentétes a gazdasági észszerűséggel, hogy a beszerzés tárgyát képező rendszert, illetve annak tervezési, fejlesztési, bevezetési és támogatási feladatait különböző szervezetek végezzék. Az egymással szorosan összefüggő és egymásra épülő feladatok olyan műszaki egységet alkotnak, amelyek feldarabolása gazdasági és szakmai szempontból is rossz hatékonyságú munkavégzést eredményeznének. A VEKTOR egy teljesen új, speciális, egyedi fejlesztésű rendszer. A fejlesztés sikeres megvalósítása érdekében az Ajánlatkérő eredménytermék alapú szerződést szeretne kötni, ennek megfelelően a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tárgya: 1 db. ún. VEKTOR szoftverrendszer, továbbá a kapcsolódó és a műszaki leírásban rögzített adattár-ház-funkciók kialakítása, és kapcsolódó feladatok ellátása és 12 hónap rendszertámogatás, eredményfelelősséggel. Tekintettel a VEKTOR kiemelkedő stratégiai fontosságára és speciális jellegére, a biztonságos működtetés biztosítása érdekében ugyancsak alapvető elvárás Ajánlatkérő részéről, hogy a támogató szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó kötbérezés a rendszerhez testre-szabott módon és SLA alapon történjen. Fentiek részajánlattétel esetén nem biztosíthatók. Továbbá Ajánlatkérő egyértelmű elvárása, hogy a megvalósítandó rendszer azonos platformon, azonos műszaki elvek, azonos műszaki megközelítés és egységes arculati megjelenés alapján készüljön. Ez több szereplő esetén nem kivitelezhető, nem költség- és erőforrás hatékony, továbbá rendkívül kockázatot jelent a megvalósítás szempontjából.

23. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor nyilatkoznia kell, hogy 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

24. A DKÜ Zrt. a jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le. A felhívás I.1) és I.2) pontjának ilyen módon történő kitöltésére az EKR technikai sajátosságaira tekintettel került sor.

25. Az ajánlathoz „Részletes árajánlat” elnevezésű táblázatot kell csatolni, melyben ajánlattevő részletezi a felolvasólapon szerepeltetett 1. értékelési részszempontot (Összesített nettó ajánlati ár).

26. Ajánlatkérő alkalmazza a 81. § (5) bekezdését.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2019