Services - 583952-2019

10/12/2019    S238

Romania-Bucharest: Cleaning services

2019/S 238-583952

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: R.A. Romatsa – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
National registration number: RO1589932
Postal address: Str. Ionescu de la Brad Ion nr. 10
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013813
Country: Romania
Contact person: Adrian Cojoc
E-mail: adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, adriana.stoica@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
Telephone: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Internet address(es):
Main address: www.romatsa.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100082310
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Regie Autonomă
I.5)Main activity
Other activity: Activități aeroportuare

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Servicii de curățenie și igienizare a spațiilor interioare și exterioare a locațiilor R.A. Romatsa și servicii de manipulare” – lotul 5 – D.S.N.A.R. Constanța/D.S.N.A. Tulcea

Reference number: S 1589932/2019/0121
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Conform cerintelor din caietul de sarcini –autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 968 672.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

D.S.N.A.R. Constanta si D.S.N.A. Tulcea.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform cerintelor din caietul de sarcini –autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Experiența coordonatorului de contract / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data limita a depunerii ofertelor. Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii/depunerii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE in mod direct in SEAP dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat iin sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Bogdan Costas, director general,

— Adrian Cojoc, p. director economic,

— Dragos Titea, director juridic si administrativ,

— Anca Liliana Alifantis, Serviciul Financiar,

— Catalina Mihalache, sef Serviciul Financiar,

— Marietta Babos, contabil sef,

— Constantina Vigu, p. director juridic si administrativ si presedinte al comisiei de evaluare,

— Marian Radoi, sef S.A.P.,

— Laura Rusescu, Serviciul Juridic,

— Petronela Dionise, S.P.M.A.,

— Bogdan Tintar, S.P.M.A.,

— Emilia Nita, Buget si Centre de Cost,

— Cristina Benu, D.S.N.A. Bucuresti,

— Lucian Laslea, D.S.N.A. Bucuresti,

— Nina Mariana Gheorgiu, Serviciul T.U.I.,

— Viorel Moroianu, D.R. Bucuresti,

— Mihai Kramer,

— Adrian Iliescu, D.R. Bucuresti,

— Marius Ghitescu, D.R. Bucuresti,

— Roxana Dumitrescu, S.A.P. Administratia Centrala,

— Gabrieila Dobre, S.A.P. Administratia Centrala.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informații generale privind cifra totala de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) – se solicită realizarea unei cifre de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani pe lotul 5, de cel puțin: 1 500 000 RON (la calcularea echivalentului leu/euro/alta valuta se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR în anul respectiv).

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani a caror valoare cumulata la nivelul a cel putin unul sau maxim 3 contracte sa fie de cel putin 960 000 RON, aferenta lotului 5 (lista conținând valori, perioade de prestare, beneficiari – indiferent daca aceștia sunt autorităti contractante sau clienti privați – va fi însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar).

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Declaratie cu privire la utilajele si echipamentele tehnice pe care le detine sub orice forma pentru prestarea serviciilor de curatenie.

Proportia de subcontractare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea demonstrarii experientei similare, operatorii economici pot prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar sau copii ale contractelor similare. Se va completa DUAE de catre operatorul economic participant la procedura de achizitie cu informatiile aferente situatiei lui. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate de operatorul economic, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta va fi indeplinita numai pentru lotul 5.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător), cu informatiile aferente situației lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta un tabel cu utilajele si echipamentele disponibile pentru prestarea serviciilor conform cerintelor din caietul de sarcini. Lista utilajelor si echipamentelor detinute sub orice forma pentru prestarea serviciilor de curatenie se va prezenta si in cadrul propunerii tehnice.

Ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE avand obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune la incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/01/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/05/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/01/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1) Ofertantii participanti la procedura, indiferent de calitatea acestora (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator). Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului. La fel ca in prezent, la procedura de atribuire se inscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala, iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Numai ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Adresa la care se depune oferta si documentele de inscriere: SEAP (www.e-licitatie.ro). Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Nu se accepta oferte nesemnate cu semnatura electronic extinsa valida a semnatarului ofertei, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica a semnatarului respectivelor documente. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de participare. Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (A.A.D.R.), tel. +40 213032997, fax: +40 213052899, e-mail: contact@aadr.ro

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentării [cum ar fi certificate care atestă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat), documente prin care se demonstrează că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, precum şi orice alte documente edificatoare, după caz] urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către operatorul economic clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: R.A. Romatsa – Serviciul Juridic
Postal address: Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Town: București
Postal code: 013813
Country: Romania
E-mail: laura.rusescu@romatsa.ro
Telephone: +40 212083227
Fax: +40 212302442
Internet address: www.romatsa.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/12/2019