Lieferungen - 584047-2022

24/10/2022    S205

България-Неделино: Сметосъбирачни камиони

2022/S 205-584047

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Национален регистрационен номер: 000615043
Пощенски адрес: ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №.104
Град: гр.Неделино
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Пощенски код: 4990
Държава: България
Лице за контакт: Добри Здравков Личев
Електронна поща: fal1968@abv.bg
Телефон: +359 030729292
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://nedelino.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28426
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/239692
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/239692
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на машини и оборудване за нуждите на общ. Неделино във връзка с изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на бит. отпадъци по 2 ОП

II.1.2)Основен CPV код
34144511 Сметосъбирачни камиони
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изискванията към изпълнение на обществената поръчка, са подробно описани в приложените към  документацията технически спецификации за всяка една от обособените позиции. При изпълнение на обществената поръчка следва стриктно да се спазват изискванията на Техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 455 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране на отпадъци в едно с кофи 240 литра и пластмасови контейнери 1100 литра

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144511 Сметосъбирачни камиони
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение е гр. Неделино. Адресът се определя допълнително от Възложителя с писмо.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изискванията към изпълнение на обществената поръчка, са подробно описани в приложените към настоящата документация технически спецификации за обособена позиция №1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложен гаранционен срок – П1 / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: . Предложен срок за доставка – П2 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 286 541.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране, на основание чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде сключен под условие, съгласно клаузите на приложения проект на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на багер – товарач

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144440 Превозни средства за разстилане на инертни материали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение е гр. Неделино. Адресът се определя допълнително от Възложителя с писмо.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изискванията към изпълнение на обществената поръчка, са подробно описани в приложените към документацията  технически спецификации за  обособена позиция 2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложен гаранционен срок – П1 / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Предложен срок за доставка – П2 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 168 458.34 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране, на основание чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде сключен под условие, съгласно клаузите на приложения проект на договор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си (критерий по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

За Обособена позиция № 1, в размер на не по-малко от 573 083.32 лв. без ДДС;

За Обособена позиция № 2, в размер на не по-малко от 336 916.68 лв. без ДДС;

Оборотът следва да е изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва

да е реализирал общ оборот, който отговаря на изискванията за обособената позиция с най-голяма стойност, за която подава оферта.

Деклариране: При подаване на офертата Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.

Доказване: Съответствието с критерия се доказва с годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП), или справка за общия оборот (документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

Данните могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си (критерий по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

За Обособена позиция № 1, в размер на не по-малко от 573 083.32 лв. без ДДС;

За Обособена позиция № 2, в размер на не по-малко от 336 916.68 лв. без ДДС;

Оборотът следва да е изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва

да е реализирал общ оборот, който отговаря на изискванията за обособената позиция с най-голяма стойност, за която подава оферта.

Деклариране: При подаване на офертата Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.

Доказване: Съответствието с критерия се доказва с годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП), или справка за общия оборот (документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

Данните могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за която се подава оферта, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата (критерий по чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП).

Участникът трябва да е изпълнил една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за която се подава оферта, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „сходен“ предмет следва да се разбира:

- За ОП 1: доставка на специализиран сметосъбиращ и/или сметоизвозващ автомобил ;

- За ОП 2: доставка на комбиниран багер товарач и/или багер товарач, и/или телескопичен товарач;

Под „сходен“ обем следва да се разбира:

За ОП 1: доставка на най-малко на един брой специализиран сметосъбиращ и/или сметоизвозващ автомобил;

За ОП 2: доставка на най – малко един брой комбиниран багер товарач и/или багер товарач, и/или телескопичен товарач.

Деклариране: При подаване на офертата Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. Посочва се: описание на изпълнените дейности, стойностите, датите и получателите.

Доказване: Съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП.

Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалентено/и с обхват доставка и/или гаранционно поддържане на строителна и/или индустриална техника.

Участникът да прилага система за управление на околната среда съгласно стандарт ISO EN 14001:2015 или еквивалентено/и с обхват доставка и/или гаранционно поддържане на строителна и/или индустриална техника.

Деклариране: При подаване на офертата Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.

Доказване: Съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на сертификати за внедрени системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 и за управление на околната среда съгласно стандарт ISO EN 14001:2015.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за която се подава оферта, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата (критерий по чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП).

Участникът трябва да е изпълнил една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за която се подава оферта, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „сходен“ предмет следва да се разбира:

- За ОП 1: доставка на специализиран сметосъбиращ и/или сметоизвозващ автомобил ;

- За ОП 2: доставка на комбиниран багер товарач и/или багер товарач, и/или телескопичен товарач;

Под „сходен“ обем следва да се разбира:

За ОП 1: доставка на най-малко на един брой специализиран сметосъбиращ и/или сметоизвозващ автомобил;

За ОП 2: доставка на най – малко един брой комбиниран багер товарач и/или багер товарач, и/или телескопичен товарач.

Деклариране: При подаване на офертата Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. Посочва се: описание на изпълнените дейности, стойностите, датите и получателите.

Доказване: Съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП.

Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалентено/и с обхват доставка и/или гаранционно поддържане на строителна и/или индустриална техника.

Участникът да прилага система за управление на околната среда съгласно стандарт ISO EN 14001:2015 или еквивалентено/и с обхват доставка и/или гаранционно поддържане на строителна и/или индустриална техника.

Деклариране: При подаване на офертата Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.

Доказване: Съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на сертификати за внедрени системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 и за управление на околната среда съгласно стандарт ISO EN 14001:2015.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/11/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/11/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие:

•Участник, който не отговаря на условията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП) в документация за участие;

Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка

или в документацията.

•Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

•Участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово, право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП.

•Участник, който не е представил в срок обосновката по 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.

•Участници, които са свързани лица;

•Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, вкл. за форма, начин и срок на валидност.

•Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно сроковете по чл.197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/10/2022