Usługi - 584356-2019

10/12/2019    S238

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi związane z odpadami

2019/S 238-584356

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzgodg.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Dąbrowa Górnicza

Numer referencyjny: ZP/1/MZGO/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

3. Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów.

4. Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

5. Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie.

6. Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

7. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

8. Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór.

9. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

10. Transport oraz odbieranie odpadów z GPZON i trzech GCZO, a także odbiór odpadów z aptek.

11. Prowadzenie punktu obsługi klienta.

12. Działania informacyjne i edukacyjne.

13. Działania związane z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

14. Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 46 146 870.37 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dąbrowa Górnicza.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług:

1) świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

2) świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

3) sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,

4) porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,

5) udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie,

6) utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

7) kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,

8) udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,

9) reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,

10) transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i 3 Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów z aptek,

11) prowadzenie punktu obsługi klienta (POK),

12) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,

13) prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

14) inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści niniejszej SIWZ oraz w załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość bazy magazynowo-transportowej od granic administracyjnych miasta Dąbrowy Górniczej – aspekt środowiskowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość regionalnej instalacji MBP („dedykowanej”) od granic administracyjnych miasta Dąbrowy Górniczej – aspekt środowiskowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość regionalnej instalacji MBP („zastępczej”) od granic administracyjnych miasta Dąbrowy Górniczej – aspekt środowiskowy / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 151-372904
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/1/MZGO/2019
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Dąbrowa Górnicza

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 629-001-19-71
Adres pocztowy: ul. Starocmentarna 2
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
E-mail: alba-mpgk@alba.com.pl
Tel.: +48 322625029
Faks: +48 325086543
Adres internetowy: www.dabrowa.alba.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 46 146 870.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 46 146 870.37 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34 c
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adres internetowy: www.mzgodg.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180–198 ustawy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a–198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2019