Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Marché de travaux - 5844-2022

07/01/2022    S5

Pologne-Wrocław: Travaux de construction

2022/S 005-005844

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 250-658999)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
Adresse postale: ul.Koszarowa 5
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 51-149
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Elżbieta Janicka-Suchacz
Courriel: ejanicka@szpital.wroc.pl
Téléphone: +49 712957602
Fax: +48 713957428
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.wroc.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Numéro de référence: PN 67/21
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 250-658999

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2
Au lieu de:

osiągnął łączne przychody netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych, nie mniejsze niż 40 000 000,00 zł w ostatnich pięciu latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ) obrotowych na podstawie „Rachunków zysków i strat” pozycje: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,00 w ostatnich 5 latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ) - ocena na podstawie odpowiednio1.1. część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

Lire:

b) osiągnął łączne przychody netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych, nie mniejsze niż 40 000 000,00 zł w ostatnich pięciu latach ( 2020, 2019, 2018 ) obrotowych na podstawie „Rachunków zysków i strat” pozycje: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,00 w ostatnich 3 latach ( 2020,2019, 2018 ) –ocena na podstawie złożonego sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem zbadania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania –za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres;

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz:

Aktywów obrotowych ogółem pomniejszonych o należności z tytułu robót, dostaw i usług o okresie płatności powyżej jednego roku i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej roku.

W celu uniknięcia wątpliwości w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe Wykonawcy zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega badaniu, zaś na dzień składania ofert Wykonawca nie dysponuje opinią biegłego rewidenta odnośnie sprawozdania za ostatni rok obrotowy albo gdy rok obrotowy Wykonawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca składa sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe łącznie z opiniami biegłych rewidentów za te lata.

Numéro de section: VI.3
Au lieu de:
Lire:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy pzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób, niż przez wykluczenie Wykonawcy.

5.2.2 .W przypadkach, o których mowa w pkt 5.2.1.1)–5.2.1.4), Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.2.1.4), jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

5.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 20/01/2022
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 21/01/2022
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 20/01/2022
Heure locale: 09:05
Lire:
Date: 21/01/2022
Heure locale: 09:05
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 17/05/2022
Lire:
Date: 20/04/2022
VII.2)Autres informations complémentaires: