Dodávky - 584406-2021

16/11/2021    S222

Slovensko-Bratislava: Servery

2021/S 222-584406

Predbežné oznámenie

Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397687
Poštová adresa: Vazovova 5
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81243
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
E-mail: lucia_svecova@stuba.sk
Telefón: +421 915274799
Fax: +421 257294326
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://stuba.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435363
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435363
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Informačno - komunikačné technológie/ Servery a serverová infraštruktúra so supervýkonným počítačom_1.etapa

II.1.2)Hlavný kód CPV
48820000 Servery
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie serverovej infraštruktúry 1. etapy v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 2 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v časti B.2

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 097 038.05 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Servery, storage, mgmt, UPS; Networking

Časť č.: 1.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48822000 Počítačové servery
48821000 Sieťové servery
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava

II.2.4)Opis obstarávania:

podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Master-control nod HPC - hodnota CPU Passmark / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: HPC cluster pre QM výpočty - hodnota CPU Passmark / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: HPC cluster pre QM výpočty - veľkosť RAM / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: Grafický akceleračný nod - hodnota CPU Passmark / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: HPC cluster - hodnota CPU Passmark / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: Diskové pole pre HPC - rýchlosť čítania/zápisu na disk / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: EDR infiniband pre HPC - min. rýchlosť switcha / Relatívna váha: 10%
Cena - Relatívna váha: 30%
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 783 543.73 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty
II.2.11)Informácie o opciách
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum - OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 20.000,00- EUR bez DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú definované v bode 15. súťažných podkladov

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

HPC QM cluster

Časť č.: 2.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48821000 Sieťové servery
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava

II.2.4)Opis obstarávania:

podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Master-control nod HPC - hodnota CPU Passmark / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: HPC cluster pre QM výpočty - hodnota CPU Passmark / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: HPC cluster pre QM výpočty - veľkosť RAM / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: Grafický akceleračný nod - hodnota CPU Passmark / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: HPC cluster - hodnota CPU Passmark / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: Diskové pole pre HPC - rýchlosť čítania/zápisu na disk / Relatívna váha: 10%
Kritérium kvality - Názov: EDR infiniband pre HPC - min. rýchlosť switcha / Relatívna váha: 10%
Cena - Relatívna váha: 30%
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 313 494.32 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty
II.2.11)Informácie o opciách
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum - OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10.000,00- EUR bez DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú definované v bode 15. súťažných podkladov

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
14/03/2022

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Osobné postavenie - platí pre všetky časti predmetu zákazky:

1) § 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) vysvetlivky bližšie definované v SP] v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) vysvetlivky bližšie definované v SP] v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) [47) vysvetlivky bližšie definované v SP], za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) § 32 ods. 2) Ak v § 32 odsek 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia oversi.gov.sk umožňuje prístup k nasledovným informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako aj zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov - bližšie v súťažných podkladoch.

Podrobne opísané v súťažných podkladoch v časti A.2

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával on sám a vyčísli hodnotu týchto činností v eur bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

(1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodaných tovarov a príp. referenciami (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona) musí uchádzač preukázať zrealizované dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min.

objeme:

Pre 1. časť predmetu zákazky: 700.000,00 Eur bez DPH;

Pre 2. časť predmetu zákazky: 300.000,00 Eur bez DPH;

spolu za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom.

Uchádzač v zozname uvedie cenu v zložení ako cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Ak sa dodanie tovaru, uvedeného v zozname viaže na viac rokov, presahujúcich požadované obdobie 36 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie alikvotnú časť hodnoty zákazky za príslušné požadované obdobie. Ak je hodnota v zozname uvedená v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie hodnotu zákazky v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR podľa všeobecných informácií pod písm. C).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania:
01/03/2022

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

A. Predmetné verejné obstarávanie je zelené s ohľadom na kritériá na vyhodnotenie ponúk.

B. Predmetné verejné obstarávanie je zadávané ako Nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 (superreverzný postup)

C. Cieľom predmetného predbežného oznámenia je získanie čo najširšieho počtu potenciálnych záujemcov v rámci pripravovaných trhových konzultácií a webinára k predmetu zákazky.

D. Cieľom trhových konzultácií a webinára o včasnom zapojení trhu je získať informácie o dostupnosti požadovaných produktov na trhu v aktuálnom čase, prípadne vyladiť požadovanú špecifikáciu s ohľadom na kompatibilitu, dostupnosť a aktuálne parametre požadovaných produktov. Cieľom trhových konzultácií je aj zvážiť nastavenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a podmienok účasti podľa pripomienok účastníkov webinára.

E. Téma trhovej konzultácie - predstaviť položky predmetu zákazky s ohľadom na kľúčové parametre, požadovaný účel či funkčnosť; - predstaviť hodnotiace kritériá a podmienky účasti; a tieto témy následne vyšpecifikovať podľa návrhov či námietok záujemcov účastných na webinári.

F. Informácie o plánovanom webinári včasného zapojenia trhu - webinár bude prebiehať dňa 24.11. o 14:00 hod. cez platformu Google Meet, registrácia záujemcov bude prebiehať cez Google dotazník - následne sa záujemcom pošle link na webinár. Predpokladané trvanie webinára: 90 minút. Odkaz na dotazník Google pre registráciu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg5nSV4OEzlnA_qo_relVoT1LRn6O3ZfLgUa-eNHdy2B08HA/viewform

G. Všetky informácie zverejnené v predmetnom predbežnom oznámení môžu byť zmenené na základe výsledkov predbežnej trhovej konzultácie.

H. Podrobný popis predmetu je zverejnený na predmetnej stránke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie- zakaziek/detail/dokumenty/428660 aj na webovej stránke verejného obstarávateľa: http://stuba.sk

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/11/2021