Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 584417-2022

24/10/2022    S205

Polen-Breslau: Personalcomputer

2022/S 205-584417

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: PL8960005779
Postanschrift: Wybrzeże L. Pasteura 1
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-367
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Komorowska
E-Mail: monika.komorowska@umw.edu.pl
Telefon: +48 717841174
Fax: +48 717840045
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umw.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, skanerów i zasilaczy UPS oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP-260-PN-35/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, skanerów i zasilaczy UPS oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części osobno oceniane, tj.:

Część 1 Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, skanerów i zasilaczy UPS do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część 2 Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 3 część 1-2 do SWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w Arkuszu informacji technicznej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 775 599.03 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232110 Laserdrucker
30232000 Peripheriegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 3 część 2 do SWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w Arkuszu informacji technicznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji dostawy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232000 Peripheriegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 3 część 2 do SWZ). Zamawiający wymaga,

by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w Arkuszu informacji technicznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji dostawy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 133-378569
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MicrOne Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8951967148
Postanschrift: pl. Strzelecki 20
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-224
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 319 624.88 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 331 883.52 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w

zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”; wzór

będzie stanowić załącznik do wezwania.

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp oraz art. 108 ust. 1

pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, aktualnej na dzień złożenia;

3) Aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną

ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej

samej grupy kapitałowej; wzór będzie stanowić załącznik do wezwania.

4) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1 oraz o aktualności informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę; wzór oświadczenia będzie stanowić załącznik do wezwania.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o którym mowa w ppkt 1.2, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa

w ppkt 1.2.

3. Dokument, o którym mowa w pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w pkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w ppkt 1.2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt. 3 stosuje

się.

5.. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art.139 Pzp.

6. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców

3. Terminy wnoszenia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18. 11. 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2320, z późn. zm.).

10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/10/2022