Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 58468-2020

06/02/2020    S26

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 026-058468

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17808719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schanzenbacherné Monori-Kiss Andrea
E-mail: monorikiss.andrea@ph.tatabanya.hu
Telefon: +36 34515700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tatabanya.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tatabánya, Bánhida és Sárberek összekötő út

Hivatkozási szám: EKR000161082019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészeit összekötő út építési engedélyének módosításához engedélyezési terv készítés, építési engedély megszerzése, a kiviteli tervek elkészítése, kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 148 295 542.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészeit összekötő út beruházásához kapcsolódó útépítési, aluljáró építési, illetve vasúti híd építési engedélyek szükség szerinti módosításához az engedélyezési terv elkészítése, a módosított építési engedély megszerzése, a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési feladatok elvégzése.

A Biatorbágy–Tata vasútvonal korszerűsítésére vonatkozóan rendelkezésre áll az építési engedély, mely a Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészeit összekötő utat érintően tartalmazza a keresztezésben szükséges vasúti híd megvalósítását is, a vasúti pálya tervezett korrekciójához igazodva. A vasútvonal korszerűsítésének időpontja egyelőre nem ismert, így a vasúti híd szerkezetét úgy kell megvalósítani, hogy az a meglévő vasútvonalnak és a tervezett vonalfejlesztésnek egyaránt megfeleljen. Ennek teljesüléséhez a vasúti híd vonatkozásában rendelkezésre álló tervdokumentációt, építési engedélyt módosítani szükséges. A vasúti híd terveinek módosítása magával vonja az összekötő út, illetve az aluljáró tekintetében készült tervdokumentációk, építési engedélyek szükség szerinti módosítását is.

A mintegy 824 m hosszú, új nyomvonalon vezetett összekötő út 2 x 1 forgalmi sávos kialakítású, mely magában foglal egy ~ 221,6 m hosszúságú közúti aluljárót, illetve egy 14,70 m szabadnyílású, 2 vágány átvezetését biztosító vasúti hidat.

Az összekötő út helyi közút, 6,50 m burkolatszélességgel, 1,00 m padkaszélességgel. Az úttal párhuzamosan járda, kerékpárút, illetve gyalog- és kerékpárút épül: 1,50, 2,00, illetve 3,75 m burkolatszélességgel. A szakaszon két, 21,00 m hosszú és 3,00 m széles autóbusz öböl kerül kialakításra, 2,50 m peronszélességgel. Az összekötő út egy közúti aluljáróval vezet át a két vágányú Biatorbágy–Tata (Budapest–Hegyeshalom) vasútvonal alatt, csatlakozva a vasút keresztezésénél kiépítésre kerülő vasúti hídhoz. Az aluljáró szerkezete monolit vasbeton „U” keret, résfalas munkatér határolással, a tartóbetétes vasúti hídhoz dilatációval csatlakozva. Az LM 71 („U” jelű) teherbírású vasúti híd szabad nyílása 14,80 m (merőlegesen: 14,70 m), 17,65 m dilatációs egységet képezve. Az aluljáró vasbeton szerkezete a hídhoz kapcsolódva két részből áll: 73,75 m, illetve 130,20 m hosszan. A közúti aluljáró teljes hossza a híddal együtt ~ 221,6 m.

A beruházás része a megvalósításhoz szükséges ideiglenes vasúti terelővágány építés-bontás, közműkiváltások, védelembe helyezések tervezése, engedélyezése, kivitelezése – teljes körűen. Főbb érintett közművek: csapadékcsatorna, ívó-, és szennyvízvezetékek, gázvezeték, távközlési kábel, távhő vezeték, közvilágítási hálózat.

A felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

A feladat részletes ismertetését a KD tartalmazza. A feladat finanszírozási szempontból két projektelemre oszlik, amelynek részletes ismertetését a KD tartalmazza.

PST kód: K001.14.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.1) szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítés során szerzett projektvezetői és/v. projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.2) szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítés során szerzett építésvezetői és/v. fő-építésvezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.3) szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember hídépítés során építésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám: 0–10 pont. 1. értékelési sz.: fordított arányosítás, 2-4. értékelési sz.: egyenes arányosítás; Részletek KD-ban.

Szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, hazai központi költségvetési előirányzatból, valamint a Modern Városok Program keretében biztosított forrásból történik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 059-135552
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tatabánya, Bánhida és Sárberek összekötő út

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72415306
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: cseke.maria@hid.hu
Telefon: +36 203207561
Fax: +36 14652222
Internetcím: http://www.ahid.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 717 880 377.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 148 295 542.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Engedélyezési és kiviteli, műhely és részlettervek készítési részfeladatok, vasúti elő-és részlettervek készítése, megvalósulási tervek és térképek, kézikönyvek készítése, tervezői művezetés, szakfelügyeletek, betanítás részfeladatai, folytatás a VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Folytatás V.2.5) előzetes állapotfelvételek részfeladatai, fémmentesítés, régészeti szakfelügyelet, ideiglenes és végleges forgalomtechnika tervezés-kiépítés-működtetés-elbontás részfeladatai, irtási és bontási (burkolatok, szerkezetek, közművek) részfeladatok, földkiemelési, elszállítási és földmű építési részfeladatok, közművek (elektromos, közvilágítás, távközlés, víz-és csatorna vezetékek) bontási-építési, kiváltási részfeladatai, ideiglenes és végleges víztelenítési, vízépítési részfeladatok, ideiglenes, végleges út- és burkolatépítési részfeladatok, úttartozék-építési részfeladatok, mélyalapozás és munkatér-határolási/munkatér megtámasztási részfeladatok, vasbeton szerkezetek építés részfeladatai, állványozási és zsaluzási részfeladatok, szigetelési részmunkák, acél-és lakatos-, valamint betonszerkezetek védelmi és korrózióvédelmi bevonatainak készítése, acél-és lakatos szerkezetek gyártása, szerelése és beépítése, hídtartozékok építési részfeladatai, dilatációs szerkezetek beépítési részfeladatai, vízelvezetés építés részfeladatai, szállítási és daruzási részfeladatok, érintésvédelem kialakítás részfeladatai, segédszerkezet építési részfeladatok, szakipari (gépészeti, vezérlés és elektronikai) munkák, környezetvédelmi/zajvédelmi létesítmények építési részfeladatai, növénytelepítési és tereprendezési/rekultivációs részfeladatok, felügyeleti (kamerarendszerek) kiépítési részfeladatai, MÁV közművek (kis- és középfeszültségű hálózatok, hírközlés, biztosítóberendezési hálózatok, távközlés, felsővezeték, térfigyelő kamerarendszer, térvilágítás) ideiglenes és végleges át-és kiépítési részfeladatai, ideiglenes és végleges vasúti alépítmény bontási és építési részfeladatok, zúzottköves vasúti felépítmény bontási és építési részfeladatok, híd próbaterhelés és III. fokú hídvizsgálat részfeladatai, környezetvédelem – veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás, őrzés-védelem, minőség-ellenőrzés és vizsgálatok, felvonulási terület és munkaterület kiépítés-lehatárolás, ideiglenes közműhálózat kiépítése és működtetése, geodéziai munkák, ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése-üzemeltetése-bontása.

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I. Ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., Adószáma: 24857538-2-44;

II. Colas Közlekedésépítő Zrt. – Colas Hungária Építőipari Zrt. – Fehérvill-ám Villamosenergia-ipari Szerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Colas Közlekedésépítő Zrt., Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószáma: 26090575-2-43;

Ajánlattevő neve: Colas Hungária Építőipari Zrt., Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószáma: 14811573-2-44;

Ajánlattevő neve: Fehérvill-ám Villamosenergia-ipari Szerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szedres utca 23., Adószáma: 12919998-2-07;

III. SDD Konzorcium:

Konzorciumvezető neve: DÖMPER Kft., Konzorciumvezető székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2., Adószáma: 10229105-2-11;

Konzorciumi tag neve: S u b t e r r a - Raab Kft,. Konzorciumi tag székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., Adószáma: 24824040-2-08;

Konzorciumi tag neve: Pannon-Doprastav Kft,. Konzorciumi tag székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187–189., Adószáma: 24657998-2-43;

IV. Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., Adószáma: 11426628-4-03;

V. Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., Adószáma: 14300327-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/02/2020