Tjenesteydelser - 584837-2019

10/12/2019    S238

Danmark-Grenå: Byggeledelse

2019/S 238-584837

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kattegatcentrets Driftsfond
CVR-nummer: 16 27 82 46
Postadresse: Færgevej 4
By: Grenå
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Braad
E-mail: tbr@bechbruun.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kattegatcenteret.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om byggeledelse i forbindelse med udvidelse af Kattegatcenteret

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71247000 Byggeledelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter byggeledelse i forbindelse med udvidelsen af Kattegatcentret. Der er tale om en separat kontrakt på byggeledelse, idet Kattegatcentret ønsker en byggeledelse, som er neutral i forhold til totalrådgiver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 714 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Kattegatcenteret i Grenå.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelsen i punkt II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Værdien af kontrakten på byggeledelse ligger under tærskelværdien for EU-udbudspligt i henhold til udbudslovens § 6, hvorfor kontrakten ikke er udbudspligtig.

Det er desuden vurderingen, at kontraktens værdi ikke skal lægges sammen med værdien af totalrådgivningskontrakten ved vurderingen af, om tærskelværdien overskrides. Dette skyldes, at kontrakten på byggeledelse ønskes indgået med en af totalrådgiver uafhængig part, således at der sikres en neutral byggeledelse, hvilket har den konsekvens, at ydelsen i sagens natur ikke kan leveres af totalrådgiver og dermed udgør en separat ydelse. Hertil kommer, at købsbeslutningen for totalrådgivningskontrakten og kontrakten på byggeledelse ikke er truffet på samme tidspunkt. Kontrakten på totalrådgivning er således finansieret ved en gave, hvor gavegiver har betinget støttetilsagnet af, at der anvendes en navngiven totalrådgiver, hvorimod beslutningen om og finansieringen af byggeledelsen er tilvejebragt af Kattegatcentrets Driftsfond.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Archifield Arkitekterne ApS maa/Danske Ark
CVR-nummer: 26106699
Postadresse: Dosseringen 1
By: Faaborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5600
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 714 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2019