Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dienstleistungen - 585090-2022

24/10/2022    S205

Polska-Staszów: Usługi leśnictwa

2022/S 205-585090

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów
Adres pocztowy: Ul. Oględowska 4
Miejscowość: Staszów
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 28-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Drożdżowska
E-mail: joanna.drozdzowska@radom.lasy.gov.pl
Tel.: +48 158646842
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.staszow.radom.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna SP nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2023

Numer referencyjny: SA.270.71.2022
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z dnia 10 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 672) – : „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2023.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Golejów, Wiśniówka

Część nr: Pkiet nr I.
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Golejów, Wiśniówka

II.2.4)Opis zamówienia:

Golejów

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 10 043

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 270,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 90,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 90,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 61,80

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 14,70

Dowóz sadzonek TSZT 76,50

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 63,95

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 11,04

Czyszczenia wczesne HA 15,85

Czyszczenia późne HA 4,49

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 13,91

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 270,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 287,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 160,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 48,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 636,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 46,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 133,00

Wiśniówka

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 766

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 210,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 70,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 70,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 1,80

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,00

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 63,00

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 6,90

Dowóz sadzonek TSZT 72,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 74,44

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 5,78

Czyszczenia wczesne HA 4,65

Czyszczenia późne HA 30,75

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 8,95

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 368,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 120,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 338,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 160,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 3 680,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 458,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 20,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 103,00

Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 10,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług snie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Szczeka, Strużki

Część nr: Pakiet nr II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Szczeka, Strużki

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczeka:

Pozyskanie i zrywka drewna M3 –8 746

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 237,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 79,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 79,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 27,60

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 25,20

Dowóz sadzonek TSZT 48,00

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 22,90

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 46,86

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 11,19

Czyszczenia wczesne HA 10,47

Czyszczenia późne HA 15,25

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 15,98

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 110,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 45,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 45,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 324,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 70,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 107,50

Strużki

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 688

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 207,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 69,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 69,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 25,40

Dowóz sadzonek TSZT 25,40

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 14,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 34,49

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 17,40

Czyszczenia wczesne HA 1,00

Czyszczenia późne HA 24,62

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 9,15

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 107,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 10,08

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 168,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 30,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 56,00

Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 1,20

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 4,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 903,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 56,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 90,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 155,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”).. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Sichów, Łubnice

Część nr: Pakiet nr III
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Sichów, Łubnice

II.2.4)Opis zamówienia:

Sichów

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 8 295

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 224,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 75,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 75,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 43,40

Dowóz sadzonek TSZT 43,40

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 30,34

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 39,07

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 17,50

Czyszczenia wczesne HA 19,47

Czyszczenia późne HA 13,14

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 16,94

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 20,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 8,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,39

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 764,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 21,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 200,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 40,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 304,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00

Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 50,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 80,00

Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 10,00

Łubnice

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 420

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 201,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 67,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 67,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 18,60

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 26,10

Dowóz sadzonek TSZT 44,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 6,52

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 29,46

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 32,10

Czyszczenia wczesne HA 4,33

Czyszczenia późne HA 16,15

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 8,01

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 160,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 20,42

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 600,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Koszenie trawy HA 2,93

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 284,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 158,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Żyznów, Malkowice

Część nr: Pakiet nr IV
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Żyznów, Malkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Żyznów

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 5 337

Dopłata do pozyskania z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 145,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 48,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 48,00

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 0,60

Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 8,65

Przekop. gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 4,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korz. TSZT 50,00

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,65

Dowóz sadzonek TSZT 54,65

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 39,33

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 16,99

CW HA 5,35

Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 4,30

CP HA 48,66

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 29,53

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 17,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 1,00

Demontaż ogrodzeń HM 16,73

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 117,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 2,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 2,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Koszenie trawy HA 2,81

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 296,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 116,00

Malkowice

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 9 471

Dopłata do pozyskania z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 258,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 86,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 86,00

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korz. TSZT 68,90

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korz. TSZT 65,30

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korz. TSZT 3,90

Dowóz sadzonek TSZT 138,10

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 45,05

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 15,77

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,10

CW HA 11,48

CP HA 14,26

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 14,73

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 873,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 30,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Demontaż ogrodzeń HM 12,51

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 338,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 164,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 8 730,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Koszenie trawy HA 1,42

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 260,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 53,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 100 % wartości ni

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Smerdyna, Bukowa

Część nr: Pakiety nr V
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Smerdyna, Bukowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Smerdyna

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 8 995

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 241,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 80,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 80,00

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 0,25

Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 43,10

Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 43,10

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 21,30

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 74,70

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 19,20

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 22,30

Dowóz sadzonek TSZT 137,50

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 80,76

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 18,61

Czyszczenia wczesne HA 9,10

Czyszczenia późne HA 23,73

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 59,29

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 822,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 58,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 168,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 56,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 56,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 75,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 8 220,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 378,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 60,50

Bukowa

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 8 768

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 235,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 78,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 78,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 24,50

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,90

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 19,30

Dowóz sadzonek TSZT 49,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 29,05

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 28,26

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,35

Czyszczenia wczesne HA 5,92

Czyszczenia późne HA 10,35

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,32

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 116,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 11,46

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 338,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 30,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 856,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Koszenie trawy HA 2,48

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 320,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 67,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 73,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Pliskowola, Zawidza

Część nr: Pakiet nr VI
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Pliskowola, Zawidza

II.2.4)Opis zamówienia:

Pliskowola

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 5 595

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 150,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 50,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 50,00

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 15,80

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,60

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT

Dowóz sadzonek TSZT 12,60

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 2,26

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 25,50

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 3,05

Czyszczenia wczesne HA 4,42

Czyszczenia późne HA 8,94

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,75

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 147,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 473,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 105,00

Zawidza

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 507

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 202,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 67,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 67,00

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 0,30

Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym HA 2,08

Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 3,77

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 16,90

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 24,30

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,50

Dowóz sadzonek TSZT 43,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 11,52

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 44,80

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 14,41

Czyszczenia wczesne HA 11,47

Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 2,15

Czyszczenia późne HA 9,92

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 26,39

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 210,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 3,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 398,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 83,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 100,00

Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 2,50

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 363,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 109,50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Przyjmy, Mokre

Część nr: Pakiet nr VII
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Przyjmy, Mokre

II.2.4)Opis zamówienia:

Przyjmy

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 9 460

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 256,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 85,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 85,00

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 16,60

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 33,40

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 3,80

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,60

Dowóz sadzonek TSZT 55,40

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 12,17

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 14,90

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 8,10

Czyszczenia wczesne HA 28,85

Czyszczenia późne HA 45,76

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 14,10

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 200,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 12,42

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 168,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 27,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 000,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 606,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 58,00

Mokre

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 6 012

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 163,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 54,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 54,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,75

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,40

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 34,55

Dowóz sadzonek TSZT 51,30

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 12,43

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 28,47

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 4,62

Czyszczenia wczesne HA 7,33

Czyszczenia późne HA 18,03

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 22,53

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 35,84

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 195,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 195,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,65

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 364,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 60,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 184,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa

Część nr: Pakiet nr VIII
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211300 Usługi selekcji drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwo szkółkarskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 155,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym AR 5 000,00

Spulchnianie gleby AR 2 130,00

Bronowanie AR 2 250,00

Orka pełna AR 2 260,00

Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowych AR 170,00

Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym AR 320,00

Wyrównywanie powierzchni włóką AR 920,00

Wałowanie pełnej orki - jednokrotne AR 1 230,00

Wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar AR 310,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach - dla DB i BK również w okresie wschodów AR 240,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką. AR 300,00

Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane ręcznie AR 360,00

Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym HA 62,00

Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów AR 3 400,00

Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów AR 30,00

Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi AR 1 400,00

Wyjęcie 2-3 latek TSZT 238,00

Wyjęcie materiału 4-5 letniego TSZT 431,00

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek TSZT 192,00

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek TSZT 345,00

Siew nasion drobnych AR 12,00

Siew nasion AR 300,00

Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostałości drzewnych AR 270,00

Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie TSZT 537,00

Wykonanie termoterapii żołędzi KG 15 000,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 909,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 108,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

wykonywanie usług leśnych z zakresu mechanicznego przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych

Część nr: Pkiet nr IX
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 200,90

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 530,07

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 15,66

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 143,23

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) KMTR 26,33

Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 461,41

Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-odkładnicowym KMTR 162,76

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 1 zamawiający skorzystał ze wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które ukazało się w dniu 09.09.2022 r.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 174-491646
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 09:35
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

pakiet wadium [zł]

I 50 000,00

II 45 000,00

III 50 000,00

IV 50 000,00

V 55 000,00

VI 40 000,00

VII 45 000,00

VIII 20 000,00

IX 15 000,00

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Miejscowość: WARSZAWA
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2022