Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 585204-2021

Submission deadline has been amended by:  614618-2021
16/11/2021    S222

Hrvatska-Karlovac: Osigurateljne usluge

2021/S 222-585204

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRAD KARLOVAC
Nacionalni registracijski broj: 25654647153
Poštanska adresa: BANJAVČIĆEVA 9
Mjesto: KARLOVAC
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Rahela Ofner
E-pošta: rahela.ofner@karlovac.hr
Telefon: +385 47628206
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.karlovac.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0041202
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

USLUGE OSIGURANJA

Referentni broj: EV.BR. 147/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge osiguranja i to:

Predmet nabave je podijeljen na četiri grupe kako slijedi:

Grupa 1: Grad Karlovac, osnovne škole, dječji vrtići, ustanove Grada Karlovca - osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode,vozila i plovila

Grupa 2: Trgovačka društva Grada Karlovca - osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode, vozila i turističkih paket aranžmana

Grupa 3: Osiguranje od odgovornosti rukovodećih i drugih odgovornih osoba iz javnog sektora

Grupa 4: Dodatno zdravstveno osiguranje

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 587 200.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1: Grad Karlovac, osnovne škole, dječji vrtići, ustanove Grada Karlovca - osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode,vozila i plovila

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1: Grad Karlovac, osnovne škole, dječji vrtići, ustanove Grada Karlovca - osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode,vozila i plovila- osiguranje imovine - osiguranje od odgovornosti - izvanugovorne (javne) odgovornosti, profesionalne odgovornosti- osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)- osiguranje od odgovornosti vozača iz upravljanja motornim vozilom- AO+- kasko osiguranje vozila- obavezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika plovila na motorni pogon za štete trećim osobama - dragovoljno osiguranje odgovornosti vlasnika odnosno korisnika plovila na motorni pogon- kasko osiguranje plovila

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično znanje i iskustvo stručnjaka / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 234 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2: Trgovačka društva Grada Karlovca - osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode, vozila i turističkih paket aranžmana

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2: Trgovačka društva Grada Karlovca - osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode, vozila i turističkih paket aranžmana - osiguranje imovine - osiguranje od odgovornosti - izvanugovorne (javne) odgovornosti, profesionalne odgovornosti, menadžerske odgovornosti, osiguranje od prijevozničke odgovornosti- osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)- osiguranje od odgovornosti vozača iz upravljanja motornim vozilom- AO+- kasko osiguranje vozila- jamstvo za turističke paket aranžmane

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično znanje i iskustvo stručnjaka / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 501 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3: Osiguranje od odgovornosti rukovodećih i drugih odgovornih osoba iz javnog sektora

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3: Osiguranje od odgovornosti rukovodećih i drugih odgovornih osoba iz javnog sektora

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Svota osiguranja po štetnom događaju i agregatno godišnje / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 131 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4: Dodatno zdravstveno osiguranje

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 4: Dodatno zdravstveno osiguranje

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dostupnost ustanova za korištenje usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja za preventivu / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Dostupnost ustanova za korištenje usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja za kurativu / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 719 600.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Ako gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, javni naručitelj u postupcima javne nabave usluga može od njega zahtijevati da dokaže posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva.

A) Gospodarski subjekt mora imati dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ove nabave (odobrenje za rad) koja je propisana kao uvjet za rad ili drugi jednakovrijedni dokument, sukladno Zakonu o osiguranju (Narodne novine 30/15,112/18, 63/20, 133/20) – za grupe 1, 2, 3 i 4.

B) Gospodarski subjekt koji pruža usluge osiguranja vozila mora imati ispravu kojom dokazuje da društvo za osiguranje smije obavljati poslove obveznih osiguranja samo ako je član Hrvatskog ureda za osiguranje - za grupe 1 i 2.

C) Gospodarski subjekt koji će predati ponudu za Grupu 4 – Dodatno zdravstveno osiguranje, mora imati suglasnost za obavljanje poslova dodatnog zdravstvenog osiguranja. Navedeni uvjet određen je sukladno članku 9. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i članku 3. Pravilnika o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (NN 112/06 i 38/08).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/12/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/12/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Grad Karlovac, Banjavčićeva 9

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/11/2021