Usługi - 585351-2020

04/12/2020    S237

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 237-585351

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Konarzewski, Joanna Lenart – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny

Numer referencyjny: C/588/19/DI/B/483
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej (dalej: umowa) na realizację przez Wykonawcę prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny Wykonawcy (dalej: personel).

2. Szczegółowe wymagania wobec personelu, w tym kwalifikacje (zwane we wzorze umowy specjalnością lub profilem) oraz zakres obowiązków personelu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera Załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik I do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 73 170 731.71 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji umów wykonawczych będą określać zaproszenia do składania ofert spośród: siedziba Zamawiającego lub inne miejsca na terenie Polski lub w trybie pracy zdalnej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej (dalej: umowa) na realizację przez Wykonawcę prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny Wykonawcy (dalej: personel).

2. Szczegółowe wymagania wobec personelu, w tym kwalifikacje (zwane we wzorze umowy specjalnością lub profilem) oraz zakres obowiązków personelu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik I do SIWZ.

3. Wzór umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ przedstawia umową ramową w rozumieniu art. 99 ustawy i określa warunki udzielania poszczególnych zamówień wykonawczych udzielanych w postaci umów wykonawczych (dalej: umów wykonawczych) z Wykonawcą. wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.

4. Obsługę kadrowo-płacową personelu oraz nadzór w zakresie niezbędnym do zapewniania ciągłości realizacji umów wykonawczych przez personel zapewnia Wykonawca.

5. Zawarcie umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa zlecania wykonania prac składających się na przedmiot umowy osobom lub podmiotom trzecim.

6. Zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej każdorazowo będą określone w zaproszeniu do złożenia oferty przekazanym wszystkim Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa. Zamówienia udzielane będą Wykonawcy wyłonionemu w celu zawarcia umowy wykonawczej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ oraz wzór umowy wykonawczej, stanowiący Załącznik nr 2 do wzoru umowy ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin zmiany personelu / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty określ. w § 3 ust. 1 wzoru umowy ramowej, stanowiący Zał. I do SIWZ – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi pierwsze.

Termin realizacji prac określony w umowie wykonawczej jest nadrzędny w stosunku do umowy ramowej z zastrzeżeniem, że umowa wykonawcza zostanie zawarta w ter. obow. umowy ramowej

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 032-075246
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: C/588/19/DI/B/483
Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 23
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 23
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sputnik Software Sp. z o.o
Krajowy numer identyfikacyjny: 7792230149
Adres pocztowy: ul. Klinkierowa nr 7
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-104
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BlueSoft Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5262667699
Adres pocztowy: ul. Al. Jerozolimskie 96
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Nekken Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512428326
Adres pocztowy: ul. Juliusza Kossaka nr 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01 – 576
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JCommerce Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9452027657
Adres pocztowy: ul. Księdza Piotra Ściegiennego nr 3
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-114
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Billennium S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252259585
Adres pocztowy: ul. Mangalia 2a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-758
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sygnity Business Solutions S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9290094326
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego nr 12
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 65-021
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ingrifo Sp. z o.o., Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5213545163
Adres pocztowy: ul. Bukowińska nr 22b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-703
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eo Networks S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272604418
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska nr 78
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-301
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EUVIC Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9691411637
Adres pocztowy: ul. Przewozowa nr 32
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1181242640
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 73 170 731.71 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 73 170 731.71 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania oferta wynosi 90 dni – wskazany w pkt IV.2.6) termin 3 miesiące wynika z możliwości formularza.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2020