Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 585419-2020

04/12/2020    S237

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2020/S 237-585419

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за социално подпомагане
Национален регистрационен номер: 121015056
Пощенски адрес: ул. „Триадица“ № 2
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1051
Държава: България
Лице за контакт: Камелия Ангелова
Електронна поща: k.angelova@asp.government.bg
Телефон: +359 28119639
Факс: +359 29350518
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://asp.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://asp.government.bg/bg/public-procurement/procurement
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-С01

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на проект „Приеми ме 2015“, както следва:

— вътрешни кореспондентски пратки до 50 г без предимство,

— вътрешни кореспондентски пратки от 51 до 100 г без предимство,

— вътрешни кореспондентски пратки от 101 до 250 г без предимство,

— вътрешни кореспондентски пратки от 251 до 500 г без предимство,

— вътрешни кореспондентски пратки от 501 до 1000 г без предимство,

— допълнителна услуга „препоръка“,

— допълнителна услуга „известие за доставяне“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 45 400.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64110000 Услуги на националната поща
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

ЦУ на АСП, 28 РДСП и 147 ДСП в страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на пощенски услуги за нуждите на проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-С01

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Приеми ме 2015“ — BG05M9OP001-2.003-0001-C01

II.2.14)Допълнителна информация

Договорът е сключен след проведена процедура по чл. 82, ал. 3 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 123-300794
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: BG03-Д01-0001
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-С01

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
25/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: р-н „Студентски“, кв. „Студентски град“, ул. „Академик Стефанов Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: https://www.bgpost.bg/
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 45 400.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 45 400.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 9884070
Факс: +359 9807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/12/2020