Supplies - 58576-2021

05/02/2021    S25

Romania-Săcele: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 025-058576

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Municipal Săcele
National registration number: 4317665
Postal address: Str. Oituz nr. 54
Town: Săcele
NUTS code: RO122 Braşov
Country: Romania
Contact person: Tudor Alexandru Socaci
E-mail: achizitii@spitalulmunicipalsacele.ro
Telephone: +40 368404755
Fax: +40 368404755
Internet address(es):
Main address: www.spitalulmunicipalsacele.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112462
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aparatură laborator analize și biologie moleculară

Reference number: 4317665_2021_PAAPD1176241
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In contextul epidemiologic acutal generat de virusul SARS-CoV2 ,COVID 19, Spitalul Municipal Sacele doreste achizitionarea de aparatura laborator analize umane si biologie moleculara in vederea depistarii si tratarii pacientilor infectati cu virusul COVID 19, dar si pentru pacinetii care sufera de alte boli ce pot fi diagnosticate cu ajutorul aparatelor de laborator.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 752 695.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Imunologie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434580 Immunoassay analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Mun. Sacele str. Oituz nr.54 Jud Brasov

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat imunologie metoda Elisa si Statie pipetare (Statie de lucru automatizată pentru prepararea automată a probelor trebui să poată face pregătirea probelor pentru PCR)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 702 495.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Titlul proiectului: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19 Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv specific:9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Apel de propu... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Contractul de achizitie va contine clauza suspensiva de executare a acestuia pana la semnarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor europene. Estimam semnarea cererii de finantare pana in data de 30.03.2021

II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoclav si microscop IOR

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Mun. Sacele, Str. Oituz nr.54, Jud. Brasov

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitionarea unui Autoclav si a unui microscop IOR

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Titlul proiectului: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19 Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv specific:9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Apel de propu... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Contractul de achizitie va contine clauza suspensiva de executare a acestuia pana la semnarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor europene. Estimam semnarea cererii de finantare pana in data de 30.03.2021

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Modalitatea de indeplinire: ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante demonstreaza inexistenta situatiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE de catre operatorul economic, respectiv, cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Nota:

1) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana;

Cerinta nr. 2:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale.

Motivele de excludere pentru incalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (mentionate la art. 165 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016) se aplica operatorilor economici pentru care s-a stabilit aceasta incalcare prin hotarare judecatoreasca definitiva sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat sau pentru care autoritatea contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de incalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedura daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, in conditiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, inainte ca autoritatea contractanta sa formuleze decizia de excludere.

Autoritatea contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a mentine un operator economic in procedura de atribuire, chiar daca se gaseste in situatiile descrise la art. 165 alin. (1) si (2), cand cuantumul acestor obligatiile de plata sunt sub 4 000 RON sau cand sunt peste 4 000 RON, insa reprezinta mai putin de 5 % din volumul acestor obligatii la ultima scadenta de plata.

Modalitatea de indeplinire:

Ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE, pentru fiecare operator economic participant la procedura.

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante demonstreaza inexistenta situatiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE de catre operatorul economic, respectiv:

(a) Certificat de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,

(b) Certificat de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Se vor prezenta Certificat de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local si a contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, la momentul prezentarii acestora sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 164 alin. (2) si art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota:

1) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana;

Cerinta nr.3:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

1) Motive de excludere privind insolventa/lichidarea: Operatorii economici impotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca autoritatea contractanta, in baza documentelor/informatiilor transmise de catre operatorul economic, poate determina ca acesta are capacitatea de a indeplini obligatiile contractuale, in conditiile in care operatorul economic se afla:

(a) fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente,

(b) fie in faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

Modalitatea de indeplinire:

Ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

2) Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave:

Un operator economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle in situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese.

Modalitatea de indeplinire: Ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura si formularul — Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorii economici trebuie sa fie in masura sa dovedeasca, in orice moment pe parcursul procedurii, ca implicarea lor in pregatirea procedurii de atribuire nu ar putea denatura concurenta.

In scopul prevenirii, identificarii si remedierii in mod eficient a conflictelor de interese care pot aparea pe durata derularii procedurii de atribuire, pentru a evita orice denaturare a competitiei si pentru a asigura tratament egal tuturor operatorilor economici, numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul autoritatii contractante si al persoanelor implicate in procedura sunt:

Manager: Ec. Pirvan Rodica

Director Medical: Dr. Poinareanu Ionut

Director FInanciar Contabil: Ec. Kristaly Edith

Sef Serviciu Tehnic: Ing. Beschea Dan

3) Motive de excludere privind denaturarea concurentei:

Autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza.

Modalitatea de indeplinire: ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

4) Motive de excludere privind incetarea anticipata a contractelor, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile:

Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care a demonstrat deficiente semnificative sau persistente in indeplinirea unei solicitari in cadrul unui contract de achizitii publice anterior, unui contract anterior cu o autoritate/entitate contractanta sau unui contract de concesiune anterior care au luat forma unei incalcari grave a conditiilor contractuale si au dus la incetarea anticipata a contractului, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile.

Modalitatea de indeplinire: ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

Operatorul economic (ofertant individual, membrii ai unei asocieri, subcontractanti si/sau terti sustinatori) care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Din documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Ca prima dovada a unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

Dupa aplicarea criteriulu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1: Experienta in implementarea/realizarea unui/unor contract/contracte sau unor activitati similare: Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa faca dovada ca a furnizat si a dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) produse similare. Cerinta 2: Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de operatori economici: Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea sa din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 si art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa de catre ofertant DUAE, in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Se va completa de tertul/tertii sustinatori DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Impreuna cu DUAE, tertul/tertii sustinatori vor prezenta si Formularul — Angajament privind sustinerea tehnica — experienta similara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, prin precizarea modului in care va interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara sustinerea, operatorul economic va completa doar informatiile cu privire la sustinere solicitate in DUAE.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/03/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Achizitia face parte din proiectul pe fonduri europene CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19

Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE

Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectiv specific:9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Apel de propuneri de proiecte: Componentă 1 - Apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Contractul de furnizare se va incheia sub următoarea clauza suspensivă: Furnizarea, instalarea, punerea în functiune, instruirea personalului si service in perioada de garantie - ........... (Denumire Lot1/Lot2/) precum si emiterea notificarii de catre achizitor cu privire la acestea este conditionata de semnarea de către Spitalul Municipal Sacele a acordului de finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/02/2021