Diensten - 585911-2021

17/11/2021    S223

Malta-Valletta: Verlening van ontwikkeling, gespecialiseerde diensten, technologische oplossingen, ondersteunende diensten in IT-software - DSTS 2

2021/S 223-585911

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 211-549092)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Postadres: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Plaats: Valletta
NUTS-code: MT0 Malta
Postcode: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://easo.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van ontwikkeling, gespecialiseerde diensten, technologische oplossingen, ondersteunende diensten in IT-software - DSTS 2

Referentienummer: EASO/2021/907
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het contracteren van advies-/implementatiediensten voor software, systemen en projectontwikkeling.

• Perceel 1: IT-projecten en -toepassingen: implementatie van nieuwe toepassingen, belangrijke verbeteringen en nieuwe versies voor bestaande toepassingen en onderhoudsactiviteiten voor de levenscyclus van toepassingen;

• Perceel 2: IT-infrastructuur, -operaties en -beveiliging: wat betreft IT-infrastructuur en -operaties, de levering van onder meer opslagsystemen, back-upsystemen, virtualisatiesystemen, netwerk- en communicatiesystemen en operationele en missieondersteunende systemen. Daarnaast moet wat betreft IT-beveiliging de IT-infrastructuur en de dagelijkse activiteiten verder worden beschermd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 211-549092

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1 and 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 03/12/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 10/12/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: 1 and 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 06/12/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 13/12/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: