Leveringen - 585970-2019

11/12/2019    S239

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Farmaceutische producten

2019/S 239-585970

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Velindre NHS Trust, NHS Shared Services Partnership — Procurement Services (on behalf of All Wales Health Boards and Trusts)
Postadres: Procurement Services, 4th Floor, Companies House, Crown Way
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CF14 3UB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: rachelle.elvin@wales.nhs.uk
Telefoon: +44 2920903865
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs/
Adres van het kopersprofiel: www.procurement.wales.nhs.uk
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.procurement.wales.nhs.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heparins and Anticoagulant Tablets

Referentienummer: PAD-OJEU-43050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Heparins and anticoagulant tablets.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 21 618 563.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Heparins and anticoagulant tablets.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2020
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract will run for 2 years with the possibility to extend a further 24 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Any supplier may be disqualified who does not respond to the following in the requisite manner:

1) Entering general qualification supplier information NHS Wales

Shared services partnership procurement services utilizes the NHS Supplier Information Database (Sid4Gov) and/or Sell2Wales to manage and assess general pre-qualification information in the form of a profile. Candidates are requested to either:

(i) provide their profile in Sid4Gov as follows: candidates should register on Sid4Gov at https://sid4gov.cabinetoffice.gov.uk/organisation/register and submit their Sid4Gov company profile for publication to the system. Candidates already registered on NHS Sid4Gov must ensure that information is up to date and provide their profile number when responding to this alert. Where access to Sid4Gov is unavailable, please contact the Sid4Gov helpdesk at support@nqc.com or

(ii) register company information on the Sell2Wales website at ww.sell2wales.co.uk

2) Submission of tender and procurement specific information

(i) candidates should register on the NHS Wales Shared Services Partnership Procurement Services eTendering portal https://etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs

(ii) once registered, candidates must submit their tender as follows

(a) login to NHS Wales Shared Services Partnership Procurement Services eTendering portal;

(b) select 'Respond to OJEU advert and ITT;

(c) select 'ITTs Open To All Suppliers';

(d) access listing relating to the contract (title xxxx) and view details;

(e) click on 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left hand side of the page.

(iii) once you have expressed interest, the ITT will move to 'My ITTs', where you can download additional documentation and where you can construct your reply as instructed. You must then publish your reply using the publish button;

(iv) for any support in submitting your tender, please contact the eTendering helpdesk on 08000112470 or at help@bravosolution.co.uk

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

As per requirements to complete Sid4Gov profile or registration with Sell2Wales — see III.1.1) for more information on how to complete information.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

As per requirements to complete Sid4Gov profile or registration with Sell2Wales — see III.1.1) for more information on how to complete information.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

The contract will run for 2 years with the possibility to extend for a further 24 months.

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) The contracting authority reserves the right to use an electronic reverse auction;

2) If and when this requirement is offered for tender, this may be done in whole or in part via electronic means using the internet;

3) The contracting authority is not bound to award a contract in whole or part;

4) The contracting authority will not bear the tender costs of any of the tenderers;

5) In reference to I.1.9 (Variants) to the extent permitted, if at all, in the tender documents;

6) This notice is being placed by NHS Wales Shared Services Partnership – Procurement Services. For the purpose of this procurement, the awarding authority will be Velindre NHS Trust;

7) This advertisement is placed by NHS Wales Shared Services Partnership — Procurement Services on behalf of participating LHB's/Trusts in Wales for the totality of those LHB/Trust specific contractual arrangements;

8) The framework to be let for 2 years with an option to extend for up to 24 months.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: NHS Wales Shared Services Partnership — Procurement Services (as hosted by Velindre NHS Trust)
Postadres: 4th Floor, Companies House, Crown Way
Plaats: Cardiff
Postcode: CF14 3UB
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019