Leveringen - 585970-2019

11/12/2019    S239

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Farmaceutische producten

2019/S 239-585970

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Velindre NHS Trust, NHS Shared Services Partnership — Procurement Services (on behalf of All Wales Health Boards and Trusts)
Postadres: Procurement Services, 4th Floor, Companies House, Crown Way
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CF14 3UB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: rachelle.elvin@wales.nhs.uk
Telefoon: +44 2920903865
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs/
Adres van het kopersprofiel: www.procurement.wales.nhs.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heparins and Anticoagulant Tablets

Referentienummer: PAD-OJEU-43050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 21 618 563.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2020
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract will run for 2 years with the possibility to extend a further 24 months.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019