Suministros - 586-2019

02/01/2019    S1    Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Material médico fungible

2019/S 001-000586

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-450220)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Número de identificación fiscal: 0000039390
Dirección postal: ul. Wielicka 265
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-663
País: Polonia
Persona de contacto: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Correo electrónico: zp@usdk.pl
Teléfono: +48 126583979
Fax: +48 126581081

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalzdrowia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Número de referencia: EZP-271-2-62/2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000 Material médico fungible
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/26 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450220

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 08/01/2019
Hora local: 10:45
Léase:
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 10:45
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 08/01/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego, z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki 3/1 - 3/25 SIWZ.

Léase:

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzęt umedycznego, z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki 3/1 - 3/27 SIWZ.

Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 24
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartość
En lugar de:

669 310,00 PLN

Léase:

656 310,00 PLN

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 24
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 13 386,20 PLN

Léase:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 13 126,20 PLN

Número de apartado: II.1.5
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa całkowita wartość
En lugar de:

12 348 484,10 PLN

Léase:

12 361 484,10 PLN

Número de apartado: II.1.6
Localización del texto que se va a modificar: Informacja o częściach
En lugar de:

Zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 25

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 25

Léase:

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 27

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 27

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający Informuje ze w niniejszym postępowaniu zostały wprowadzone dodatkowo zadania:

Zadanie nr 26 - Cewnik permanentny do hemodializy w ilościach i asortymencie wskazanym w dokumentach

zamówienia.

CPV- 33141127

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga 40

Cena - Waga: 60 %

Wartość bez VAT: 7 500,00 PLN

Okres w miesiącach: 24

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 150,00 PLN

Zadanie nr 27- Zestaw cewników naczyniowych permanentnych

Zestaw cewników naczyniowych permanentnych w ilościach i asortymencie wskazanym w dokumentach

zamówienia.

CPV- 33141200

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość /Waga 40

Cena - Waga : 60 %

Wartość bez VAT: 5 500,00 PLN

Okres w miesiącach: 24

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 110,00 PLN