Werken - 586179-2021

17/11/2021    S223

Nederland-Leeuwarden: Bouwen van slibontwateringinstallatie

2021/S 223-586179

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 206-534834)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetterskip Fryslan
Nationaal identificatienummer: 01174741
Postadres: Fryslânplein 3
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8914 BZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Bruinsma
E-mail: pbruinsma@wetterskipfryslan.nl
Telefoon: +31 582922835
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wetterskipfryslan.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186359

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OW.33301/2I Nieuwbouw SOI Heerenveen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252140 Bouwen van slibontwateringinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Op de rioolwaterzuivering Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de slibeindverwerker. De huidige slibontwateringsinstallatie is aan het einde van de technische levensduur en zal volledig worden vervangen. Hiertoe zullen onder meer nieuwe slibopslagtanks en gebouwen worden gerealiseerd. In de nieuwe slibontwateringsinstallatie zal het rioolzuiveringsslib worden ontwaterd middels ontwateringscentrifuges. Deze aanbesteding betreft de volledige nieuwbouw van een slibontwateringsinstallatie te Heerenveen (inclusief sloop van de bestaande installatie), m.u.v. de levering van de slibontwateringscentrifuges. Een nadere duiding van de scope is opgenomen onder II 2.4.

 

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 206-534834

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht
In plaats van:
Datum: 14/12/2021
Te lezen:
Datum: 14/01/2022
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

Bij deze aanbesteding worden technische bekwaamheidseisen aan de Inschrijvers gesteld. Een document met de technische bekwaamheidseisen is als bijlage toegevoegd aan de beschrijving in tender 186359 'OW.33301/2I Nieuwbouw SOI Heerenveen' in Negometrix.

De gekozen contractvorm voor de aan te besteden opdracht is ”UAV 2012”

De vraagspecificatie bestaat uit een STABU-bestek met bijlagen en tekeningen.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: