29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 586224-2020

04/12/2020    S237

Francja-Lille: Pompy

2020/S 237-586224

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Régie de production d'eau de la MEL
Krajowy numer identyfikacyjny: 81362255200012
Adres pocztowy: 1 rue du Ballon
Miejscowość: Lille
Kod NUTS: FRE11 Nord
Kod pocztowy: 59800
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: M. Clément Zakrzewski
E-mail: marches.services.urbains@lillemetropole.fr
Tel.: +33 320212404
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lillemetropole.fr/mel.html
Adres profilu nabywcy: http://marchespublics596280.fr/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=28212&orgAcronyme=5X350
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=28212&orgAcronyme=5X350
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://marchespublics596280.fr/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Fourniture, pose et mise en service des groupes électropompes

Numer referencyjny: 20SO31
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Fourniture, pose et mise en service des groupes électropompes de surface y compris les moteurs ainsi que des pompes submersibles pour les usines de production d'eau potable de la Métropole européenne de Lille, exploitées en régie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 880 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fourniture, pose et mise en service des groupes électropompes de surface hors pompes submersibles

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRE11 Nord
II.2.4)Opis zamówienia:

Fourniture, pose et mise en service des groupes électropompes de surface hors pompes submersibles.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

L'accord-cadre à marchés subséquents est conclu pour une durée de un an à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit tacitement sept fois par période de une année pour une durée maximale de huit ans.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Des modifications au sens des articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique pourront être réalisées.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

L'accord-cadre à marchés subséquents est passé sans montant minimal ni montant maximal. L'estimation annuelle des dépenses est de 100 000 EUR HT.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fourniture, pose et mise en service des pompes submersibles

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRE11 Nord
II.2.4)Opis zamówienia:

Fourniture, pose et mise en service des pompes submersibles.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

L'accord-cadre à marchés subséquents est conclu pour une durée de un an à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit tacitement sept fois par période de une année pour une durée maximale de huit ans.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Des modifications au sens des articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique pourront être réalisées.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

L'accord-cadre à marchés subséquents est passé sans montant minimal ni montant maximal. L'estimation annuelle des dépenses est de 10 000 EUR HT.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— lettre de candidature permettant d'identifier le candidat (en cas de groupement, le mandataire, chaque membre du groupement, la nature du groupement) (le candidat peut utiliser l'imprimé DC1);

— déclaration sur l'honneur visée à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ou règle d'effet équivalent pour les candidats établis à l'étranger.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ceux exigés dans le dossier de la consultation.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Une avance sera accordée en fonction des marchés subséquents dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse dans l'acte d'engagement. Son montant sera calculé, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies par le code de la commande publique et les pièces spécifiques au marché subséquent. Ressources propres: régie de l'eau, section investissement.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Chaque marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement dont la forme n'est pas imposée. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire pour l'exécution des prestations objet du marché public de chacun des membres du groupement. Il est interdit aux candidats de présenter pour chaque marché plusieurs offres en agissant à la fois:

1) en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;

2) en qualité de membres de plusieurs groupements.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Les conditions d'exécution du contrat sont spécifiées dans les cahiers des clauses particulières (administratif et technique).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2021
Czas lokalny: 14:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Seul le représentant de l'entité adjudicatrice et les services gestionnaires du marché assisteront à l'ouverture des offres. L'ouverture pourra être décalée à condition qu'elle demeure postérieure à la date limite de remise des offres.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Décembre 2028.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Chaque lot donnera lieu à un accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires qui sera conclu avec trois opérateurs économiques maximum sous réserve d'un nombre d'offres suffisant. La valeur estimée du besoin correspond à la somme des valeurs estimée des deux lots (reconductions comprises). Les justificatifs attendus pour la candidature et pour l'offre sont indiqués aux articles 4.1 et 4.2 du règlement de la consultation. Le détail de la notation du critère prix ainsi que les sous-critères sont détaillés à l'article 6.2 du règlement de la consultation. Il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché: soit sur un document rematérialisé au format papier, soit avec son certificat de signature électronique si Sourcéo le lui propose. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements relatifs à la candidature si ces derniers peuvent être obtenus gratuitement en ligne par Sourcéo, à condition que le dossier de candidature fournisse toutes les informations nécessaires pour accéder aux documents et renseignements exigés. La durée des marchés subséquents et les délais d'exécution seront fixés dans les pièces spécifiques aux marchés subséquents. L'exécution des marchés subséquents passés sur la base de chaque accord-cadre pourra se poursuivre au-delà de la durée de l'accord-cadre dans la limite de trois mois à compter de son terme. Sourcéo se réserve le droit d'envoyer aux entreprises ayant retiré un dossier de consultation, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des renseignements complémentaires soit à son initiative soit à la suite de questions posées par une entreprise. Les entreprises souhaitant obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur étude doivent poster une question sur le profil d'acheteur mettre le lien direct de la procédure via l'onglet «question» de la consultation au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Lille
Adres pocztowy: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Miejscowość: Lille
Kod pocztowy: 59000
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Tel.: +33 359542342
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

— avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative;

— après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative;

— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Lille
Adres pocztowy: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Miejscowość: Lille
Kod pocztowy: 59000
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Tel.: +33 359542342
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2020