W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 586306-2019

11/12/2019    S239    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2019/S 239-586306

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Uniwersytet Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 80-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Żukowska
E-mail: dagmara.zukowska@gumed.edu.pl
Tel.: +48 583491223
Faks: +48 583491224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gumed.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/89/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach

Numer referencyjny: ZP/89/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

— pakiet nr 1 – mikrowaga szt. 1,

— pakiet nr 2 – potencjostat szt. 1,

— pakiet nr 3 – zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u myszy/szczura szt. 1,

— pakiet nr 4 – system do wytwarzania naprężeń ścinających w badaniach czynnościowych szt. 1, – system grzewczy do podtrzymania stałej temperatury podczas obserwacji mikroskopowych żywych komórek w mikropłytkach szt. 1,

— pakiet nr 5 – system obrazowania fluorescencyjnego do operacji otwartych i minimalnie inwazyjnych szt. 1,

— pakiet nr 6 – komora do hipoksji szt. 1.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 143 671.73 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – mikrowaga szt. 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38311000
38311100
38311210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdański Uniwersytet Medyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 – mikrowaga szt. 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości pakiet 1 – 800 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – potencjostat szt. 1

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdański Uniwersytet Medyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 – potencjostat szt. 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości pakiet 2 – 1 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 – zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u myszy/szczura szt. 1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdański Uniwersytet Medyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 – zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u myszy/szczura szt. 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości pakiet 3 – 500 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4 – system do wytwarzania naprężeń ścinających w badaniach czynnościowych szt. 1, – system grzewczy do podtrzymania stałej temperatury podczas obserwacji mikros...

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdański Uniwersytet Medyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 4 – system do wytwarzania naprężeń ścinających w badaniach czynnościowych szt. 1, – system grzewczy do podtrzymania stałej temperatury podczas obserwacji mikroskopowych żywych komórek w mikropłytkach szt. 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości pakiet 4 – 2 500 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5 – system obrazowania fluorescencyjnego do operacji otwartych i minimalnie inwazyjnych szt. 1

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33162100
48329000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdański Uniwersytet Medyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 5 – system obrazowania fluorescencyjnego do operacji otwartych i minimalnie inwazyjnych szt. 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości pakiet 5 – 10 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 6 – komora do hipoksji szt. 1

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38434540
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdański Uniwersytet Medyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 6 – komora do hipoksji szt. 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości pakiet 6 – 3 000 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170-414964
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet nr 1 – mikrowaga szt. 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski
Adres pocztowy: ul. Toruńska 5
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 745.15 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet nr 2 – potencjostat szt. 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Egmont Instruments – Przemysław Derwojed
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 136/31
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-004
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 626.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Pakiet nr 3 – zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u myszy/szczura szt. 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Animalab Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 343
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 60-419
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 139.89 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet nr 4 – system do wytwarzania naprężeń ścinających w badaniach czynnościowych szt. 1, – system grzewczy do podtrzymania stałej temperatury podczas obserwacji mikros...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Animalab sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 343
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 60-419
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 140 280.27 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Pakiet nr 5 – system obrazowania fluorescencyjnego do operacji otwartych i minimalnie inwazyjnych szt. 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konki Med Sebastian Kąkol
Adres pocztowy: Ceramiczna 9/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-126
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 626 443.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Pakiet nr 6 – komora do hipoksji szt. 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alab Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Stępińska 22/30, lok. 222
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-739
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 249 436.62 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1) Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dnia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ pn/gumed.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2) formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ,

3) oświadczenia JEDZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1–3 niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ,

4) jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

5) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna,

6) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 4) SIWZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

7) dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt 4) SIWZ dla pełnomocnictwa,

8) Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

3. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń.

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 3) powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5) W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez zamawiającego.

4. Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz. V SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2019