W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 586405-2019

11/12/2019    S239    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

2019/S 239-586405

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Nowe Ogrody 28/29
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Muszyńska
E-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl
Tel.: +48 583238583
Faks: +48 583238588

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gdansk.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej

Numer referencyjny: I.391.11.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostek – Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych obszaru apelacji gdańskiej, fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu informatycznego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych, z podziałem na 4 części, z których każda podzielona jest na asortyment podstawowy i asortyment objęty prawem opcji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 216 570.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów i macierzy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby jednostek obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu informatycznego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy serwerów i macierzy:

a. T-05-03-02-010 serwer typ 1 – 4 szt. (zak. podstawowy) + 2 szt. (zak. opcji);

b. T-05-03-03-009 serwer typ 2 – 3 szt. (zak. podstawowy) + 2 szt. (zak. opcji);

c. T-05-05-02-014 macierz typ 2 – 9 szt. (zak. podstawowy) + 4 szt. (zak. opcji).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu informatycznego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy serwerów i macierzy:

a. T-05-03-02-010 serwer typ 1 – 4 szt. (zak. podstawowy) + 2 szt. (zak. opcji);

b. T-05-03-03-009 serwer typ 2 – 3 szt. (zak. podstawowy) + 2 szt. (zak. opcji);

c. T-05-05-02-014 macierz typ 2 – 9 szt. (zak. podstawowy) + 4 szt. (zak. opcji).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przełączników

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby jednostek obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu informatycznego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy przełaczników:

a. T-05-13-02-008 przełącznik typ 2 – zarządzalny L2 – 58 szt. (zak. podstawowy) + 30 szt. (zak. opcji);

b. T-05-13-03-009 przełącznik typ 3 – zarządzalny rack L2 – 7 szt. (zak. podstawowy) + 4 szt. (zak. opcji);

c. T-05-13-03-012 przełącznik typ 3 – Wersja 1 – zarządzalny rack L2 – 4 szt. (zak. podstawowy) + 2 szt. (zak. opcji);

d. T-05-13-03-013 przełącznik typ 3 – Wersja 2 – zarządzalny rack L2 – 6 szt. (zak. podstawowy) + 4 szt. (zak. opcji);

e. T-05-13-03-014 przełącznik typ 3 – Wersja 3 – zarządzalny rack L2 – 21 szt. (zak. podstawowy) + 15 szt. (zak. opcji);

f. T-05-13-04-008 przełącznik typ 4 – zarządzalny rack L2 – 5 szt. (zak. podstawowy) + 2 szt. (zak. opcji);

g. T-05-13-06-002 przełącznik typ 6 – zarządzalny rack L3 – 1 szt. (zak. podstawowy) + 1 szt. (zak. opcji).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu informatycznego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy przełaczników:

a. T-05-13-02-008 przełącznik typ 2 – zarządzalny L2 – 58 szt. (zak. podstawowy) + 30 szt. (zak. opcji);

b. T-05-13-03-009 przełącznik typ 3 – zarządzalny rack L2 – 7 szt. (zak. podstawowy) + 4 szt. (zak. opcji);

c. T-05-13-03-012 przełącznik typ 3 – Wersja 1 – zarządzalny rack L2 – 4 szt. (zak. podstawowy) + 2 szt. (zak. opcji);

d. T-05-13-03-013 przełącznik typ 3 – Wersja 2 – zarządzalny rack L2 – 6 szt. (zak. podstawowy) + 4 szt. (zak. opcji);

e. T-05-13-03-014 przełącznik typ 3 – Wersja 3 – zarządzalny rack L2 – 21 szt. (zak. podstawowy) + 15 szt. (zak. opcji);

f. T-05-13-04-008 przełącznik typ 4 – zarządzalny rack L2 – 5 szt. (zak. podstawowy) + 2 szt. (zak. opcji);

g. T-05-13-06-002 przełącznik typ 6 – zarządzalny rack L3 – 1 szt. (zak. podstawowy) + 1 szt. (zak. opcji).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 188-456936
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa serwerów i macierzy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Axel Computer Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Chodowieckiego 5
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL6
Kod pocztowy: 80-208
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 593 495.94 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 640 450.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa przełączników

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Innergo Systems Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Odrowąża 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 03-310
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 596 829.27 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 576 120.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2019