W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 587227-2019

11/12/2019    S239    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do zamówień

2019/S 239-587227

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Informatycznych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Bronisz
E-mail: czi.zamowienia@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848437

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych RON

Numer referencyjny: 2616.27.2019.EB
II.1.2)Główny kod CPV
48490000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu (udzielenie uprawnienia do korzystania) do zewnętrznej platformy zakupowej, umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych przez wybrane jednostki i komórki organizacyjne RON wraz z przeprowadzeniem szkoleń przez Wykonawcę oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 023 294.32 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72400000
72000000
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usługi dostępu (udzielenie uprawnienia do korzystania) do zewnętrznej platformy zakupowej (zwanej dalej także Platformą), umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych przez wybrane jednostki i komórki organizacyjne RON wraz z przeprowadzeniem szkoleń przez Wykonawcę oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego

— zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zakresem i warunkami realizacji zamówienia, które zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy. Ilość upoważnionych użytkowników i administratorów w poszczególnych komórkach/jednostkach (lokalizacjach) resortu obrony narodowej, określona została w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji dla zamówienia.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy przez okres oraz w ilościach wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4) Ilości i okresy wskazane w zał. nr 1 do SIWZ są wartością maksymalną do której to ilości i okresu Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu realizacji, o którym mowa w pkt 6), który to termin będzie liczony od daty wysłania pisemnej informacji (zamówienia) Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania do Wykonawcy pisemnej informacji (zamówienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

7) W przypadku zamówień objętych prawem opcji, realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

8) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym.

9) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego. Wartość ewentualnych zamówień opcjonalnych, określona zostanie na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy.

10) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

11) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

12) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna liczba oraz okres określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

13) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 8 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 60 %, Czas usunięcia błędów – 25 %, Rozszerzenie wsparcia technicznego ponad standardowy czas wsparcia – 10 %, Funkcjonalność umożliwiająca udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – 5 %

2. oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-491916
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych RON

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Open Nexus Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 28 czerwca 1956 roku nr 398B
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 61-441
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 064 645.37 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

3. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i pocztę elektroniczną e-mail wskazaną przez Zamawiającego czi.zamowienia@mon.gov.pl:

1) w zakresie przesyłania korespondencji - poprzez pocztę elektroniczną e-mail;

2) w zakresie składania, zmieniania i wycofywania ofert - poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portalKlucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

5. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co złożone oferty. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzi do zakłócenia konkurencji.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1) w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) wykaz usług;

2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 i 9 rozporządzenia ws dokumentów,

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów,

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia ws dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późń. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2019