Services - 587272-2021

17/11/2021    S223

Poland-Namysłów: Forestry services

2021/S 223-587272

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów
Postal address: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
Town: Namysłów
NUTS code: PL523 Nyski
Postal code: 46-100
Country: Poland
Contact person: Piotr Oleszek
E-mail: namyslow@katowice.lasy.gov.pl
Telephone: +48 774190505
Fax: +48 774190506
Internet address(es):
Main address: http://www.namyslow.katowice.lasy.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/pgl-lp-nadlesnictwo-namyslow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna, leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2022"

Reference number: Z.270.8.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa oraz melioracji wodnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2022.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 15 468 227.29 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Świty, Siemysłów i Wołczyn.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Pakiet 1 - Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Świty, Siemysłów i Wołczyn.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu: zagospodarowania lasu (hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż z obsługą punktu alarmowo dyspozycyjnego PAD), pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego i melioracji wodnych., w tym:

Pozyskanie i zrywkę drewna – 39 907 m3; Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki 90,00 H; Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni - 4,37 HA; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą - 97,24 HA; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą - 1,20 HA; Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) - 35,51 HA; Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym - 35,76 HA; Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napędem spalinowym - 1,45 HA; Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm - 13,16 TSZT; Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm - 1,25 TSZT; Wykopy ziemne o różnych przekrojach - 202,00 M3; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha - 170,80 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) - 42,74 KMTR; Przygotowanie gleby pługofrezarką - 59,23 KMTR; Sadzenie 1-latek w jamkę - 5,94 TSZT; Sadzenie wielolatek w jamkę - 309,95 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym - 33,92 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach - 1,76 TSZT; Siew ciągły, przerywany lub kupkowy - 44,93 KMTR; Dowóz sadzonek - 350,74 TSZT; Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych - 437,71 HA; Czyszczenia wczesne - 63,83 HA; Czyszczenia póżne - 89,21 HA; Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów - 22,41 HA; Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. - 1 592,00 SZT; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 59,00 SZT; Próbne poszukiwania owadów w ściółce - 12,00 SZT; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką - 116,00 HM; Przygotowanie słupków liściastych - 2 671,00 SZT; Przygotowanie słupków iglastych - 60,00 SZT; Demontaż (likwidacja) ogrodzeń - 144,80 HM; Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych - 407,00 H; Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe - 100,00 M3P; Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych - 5,20 HA; Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych - 1,03 KMTR; Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk - 50,00 H; Koszenie trawy - 4,96 HA; Wykonanie bruzd z jednoczesnym naoraniem wałka w bruździe - 67,01 KMTR; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką, METODĄ SZYMISZOWSKĄ - 8,00 HM; Monitoring szkodników korzeni - dół o objętości 0,13 m3 - 58,00 SZT; Dyżurowanie w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym (Dyżur w punkcie alarm.-dysp.) - 1 700,00 H; Melioracje wodne - prace godzinowe 125,00 H; Prace godzinowe ręczne – 2117 H; Prace godzinowe ręczne z urządzeniem – 53 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 501 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. i 3.5 do SWZ mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 475 309.45 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w pkt. 3.7-3.13 SWZ.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt. II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego oraz opcji (20% wartości zamówienia podstawowego). Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (na zasadach określonych w SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Ziemiełowice, Gola, Gręboszów, Polkowskie, Komorzno i Starościn.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Pakiet 2 - Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Ziemiełowice, Gola, Gręboszów, Polkowskie, Komorzno i Starościn.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu: zagospodarowania lasu (hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż), pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego i melioracji wodnych., w tym:

Pozyskanie i zrywkę drewna – 36 829 m3; Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki 90,00 H; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą – 55,52 HA; Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) – 34,91 HA; Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym – 30,49 HA; Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm – 3,99 TSZT; Wykopy ziemne o różnych przekrojach - 112,00 M3; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni do 0,50 ha (np. gniazda) – 2,50 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha – 182,15 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) – 31,44 KMTR; Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem – 24,50 KMTR; Przygotowanie gleby pługofrezarką – 5,71 KMTR; Sadzenie 1-latek w jamkę – 11,22 TSZT; Sadzenie wielolatek w jamkę – 231,50 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym – 49,68 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach - 0,55 TSZT; Siew ciągły, przerywany lub kupkowy – 2,50 KMTR; Dowóz sadzonek – 292,35 TSZT; Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach – 1,10 TSZT; Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych – 290,17 HA; Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym – 2,10 HA; Czyszczenia wczesne – 44,79 HA; Czyszczenia póżne – 84,30 HA; Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów – 30,01 HA; Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. - 544,00 SZT; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 14,00 SZT; Próbne poszukiwania owadów w ściółce - 12,00 SZT; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką - 42,60 HM; Przygotowanie słupków liściastych - 900,00 SZT; Przygotowanie słupków iglastych - 90,00 SZT; Demontaż (likwidacja) ogrodzeń – 152,67 HM; Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych - 570,00 H; Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych – 9,00 HA; Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych - 1,10 KMTR; Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk - 53,00 H; Koszenie trawy – 16,47 HA; Wykonanie bruzd z jednoczesnym naoraniem wałka w bruździe – 32,65 KMTR; Monitoring szkodników korzeni - dół o objętości 0,13 m3 - 44,00 SZT; Dyżurowanie w punktach obserwacyjnych (dyżur na dostrzegalni p-poż.) - 40,00 H; Melioracje wodne - prace godzinowe 140,00 H; Prace godzinowe ręczne – 2648 H; Prace godzinowe ręczne z urządzeniem – 64 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 556 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. i 3.5 do SWZ mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 739 106.74 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w pkt. 3.7-3.13 SWZ.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt. II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego oraz opcji (20% wartości zamówienia podstawowego). Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (na zasadach określonych w SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3 - Usługi z zakresu szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77211300 Tree-clearing services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Pakiet 3 - Teren Nadleśnictwa Namysłów; Szkółka leśna Młyńskie Stawy (w przypadku prac z zakresu nasiennictwa, lokalizacja prac zgodnie załącznikiem nr 3.1 do SWZ).

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa, w tym: wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych - 0,09 HA; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 180,00 SZT; Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym - 660,00 AR; Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym - 510,00 AR; Rozsiew kompostu rozrzutnikiem - 450,00 M3P; Załadunek kompostu na wozy lub przyczepy - 450,00 M3P; Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym - 13,24 HA; Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów - 662,00 AR; Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów - 82,00 AR; Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi - 300,00 AR; Regulowanie położenia osłon - 300,00 AR; Pozyskanie pędów, cięcie zrzezów, liczenie, wiązanie i dołowanie - 0,30 TSZT; Szkółkowanie zrzezów lub wycinków korzeniowych - 0,30 TSZT; Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania - 5,00 TSZT; Wyjęcie 1-latek - 100,00 TSZT; Wyjęcie 2-3 latek - 700,00 TSZT; Żelowanie 1-latek - 50,00 TSZT; Żelowanie 2-latek - 200,00 TSZT; Siew nasion - 269,00 AR; Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie - 400,00 TSZT; Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych - 1 000,00 KG; Zbiór nasion brzozy - 5,00 KG; Zbiór nasion lipy - 10,00 KG; Zbiór nasion graba - 1,00 KG Zbiór nasion wiązu - 3,00 KG; Zbiór nasion pozostałych gatunków 40,00 KG; Transp. sadz. z obc. Szkółek - 680,00 KMTR; Zbiór nasiona klona zwyczajnego - 4,00 KG; Zbiór nasiona klona jawora -25,00 KG; Zbiór nasion olszy - 10,00 KG; Prace godzinowe ręczne – 1261,00 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 446 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 674 996.12 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w pkt. 3.7-3.13 SWZ.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt. II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego oraz opcji (20% wartości zamówienia podstawowego). Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (na zasadach określonych w SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach przedrębnych.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Pakiet 4 - Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Ziemiełowice, Świty, Gola, Gręboszów, Siemysłów, Polkowskie, Wołczyn, Komorzno i Starościn.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi w drzewostanach przedrębnych, w tym pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach wczesnych w ilości 493 m3; pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach późnych w ilości 17 675 m3. Usługa polega na wykonaniu zabiegu trzebieży wczesnej (TWP) lub późnej (TPP) przy użyciu harwestera przeznaczonego do pracy w trzebieżach oraz zrywki pozyskanego surowca (drewna średnio- i wielkowymiarowego, krótkiego i długiego). Część drewna przewidziana jest do pozyskania w technologii ręcznej (załącznik nr 3.5 do SWZ). Sortymentacja drewna do pozyskania maszynowego, określona na podstawie szacunków brakarskich, została przedstawiona w załączniku nr 3.2 do SWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 432 520.64 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w pkt. 3.7-3.13 SWZ.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt. II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego oraz opcji (20% wartości zamówienia podstawowego). Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (na zasadach określonych w SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach rębnych.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Pakiet 5 - Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Ziemiełowice, Świty, Gola, Gręboszów, Siemysłów, Polkowskie, Wołczyn i Starościn.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi w drzewostanach rębnych, w tym: pozyskanie i zrywka drewna w ilości 19 596,00 m3; wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)pozyskanie - 54,08 HA; Usługa polega na przygotowaniu powierzchni zrębowej poprzez wycięcie podszytów i podrostów, pozyskaniu przy użyciu maszyn wielooperacyjnych wyposażonych w głowice ścinkowo-okrzesujące drewna średnio- i wielkowymiarowego, krótkiego i długiego oraz zerwaniu pozyskanego surowca ciągnikiem nasiębiernym (forwarder) do miejsca składowania. Część drewna przewidziana jest do pozyskania w technologii ręcznej (załącznik nr 3.5 do SWZ). Sortymentacja drewna do pozyskania maszynowego, określona na podstawie szacunków brakarskich, została przedstawiona w załączniku nr 3.2 do SWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 146 294.34 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w pkt. 3.7-3.13 SWZ.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt. II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego oraz opcji (20% wartości zamówienia podstawowego). Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 000,00 PLN (na zasadach określonych w SWZ).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: Pakiet 1 - 190 000,00 PLN, Pakiet 2 - 170 000,00 PLN, Pakiet 3 - 25 000,00 PLN, Pakiet 4 - 50 000,00 PLN, Pakiet 5 - 50 000,00 PLN.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie.

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej szczegółowo opisano w pkt.7.1-7.6 SWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ. Umowa realizowana będzie na terenie Nadleśnictwa Namysłów od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 16 wzoru umowy (załącznik nr 12 do SWZ).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/12/2021
Local time: 10:30
Place:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy JOSEPHINE, zgodnie z zasadami podanymi w rozdz. 14 SWZ.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postęp. informację o kwocie, przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia te będą udzielane na zasadach opisanych w rozdz. 3 SWZ.

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wykazana w pkt. II.1.5 jest sumą wartości zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień, o których mowa w 214 ust. 1 pkt 7) PZP w wysokości 50 % zamówienia podstawowego oraz opcji.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy Josephine dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty występuje wyłącznie przy użyciu platformy Josephine.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP i art.109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 7 SWZ. Podstawy wykluczenia z postępowania wymienione zostały w rozdz. 6 SWZ.

Wykaz oświadczeń lub podmiotowych środków dowodowych, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarty został w rozdziale 9 SWZ.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy zawiera rozdz. 17 SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z rozdz. 20 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/11/2021