Supplies - 58768-2021

05/02/2021    S25

România-Bistrița: Echipament de dezinfectare

2021/S 025-058768

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Bistrița
Număr naţional de înregistrare: 4347569
Adresă: Piața Centrală nr. 6
Localitate: Bistrița
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Țară: România
Persoană de contact: Peter Anna-Julia
E-mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro
Telefon: +40 263224917/+40 263223923
Fax: +40 263237323/+40 263224706
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariabistrita.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112620
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, SMIS 143288

Număr de referinţă: 4347569_2021_PAAPD1176419
II.1.2)Cod CPV principal
39330000 Echipament de dezinfectare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului este achiziția de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară necesare pentru desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice, în 39 de unități de îvățământ preuniversitar de stat din municipiul Bistrița, în anul școlar 2020-2021 și pentru asigurarea unui climat de lucru cât mai sigur din punctul de vedere al stării de sănătate al elevilor și al personalului didactic din respectivele unități de învățământ. Caracteristicile/ cerințele tehnice minimale solicitate pentru echipamentele/dispozitivele meidcale și materialele de protecție sanitară ce fac obiectul prezentei achiziții se regăsec în caietele de sarcini aferente fiecărui lot.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 20 de zile.

Autoritatea contractantă va răspunde la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici, în legătură cu documentația de atribuire, cu 10 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

Procesul de derulare a contractului este inițiat sub incidenta clauzei rezolutorii, în sensul că intrarea în vigoare a contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare din fonduri europene. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare din cadrul POIM nu se va semna, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a notifica furnizorul cu privire la încetarea de plin drept a contractului, fără posibilitatea ca furnizorul să solicite plata de daune/despăgubiri. Ofertanții care depun oferte în cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării contractului de achiziție indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții participanți la această procedură acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei rezolutorii asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Contractul de furnizare intră în vigoare la data comunicării de către autoritatea contractantă a semnării contractului de finanțare și își produce efectele până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de către ambele părți, repectiv până la expirarea termenului de garanție acordat produselor furnizate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 439 796.10 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 4 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, conform tabel

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Municipiul Bistrița

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție de materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, după cum urmează:

1. Combinezon de protecție cu glugă și inclusiv protecție încălțăminte = 9.161 bucăți

2. Halat tip vizitator = 46.988 bucăți

3. Capeline- 100 buc/set = 661 seturi

4. Vizieră de protecție = 2.277 bucăți

5. Mănuși de unică folosință-100 buc/cutie = 2.411 cutii

6. Mască chirurgicală 3 straturi-pt copii = 1.697.558 bucăți

7. Mască chirurgicală 3 straturi-pt adulți = 1.011.692 bucăți

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în Caietele de sarcini nr. 9 și nr. 10, atașate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componentă tehnică / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 125 658.28 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19,Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, conform tabel

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38410000 Instrumente de măsurat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Municipiul Bistrița

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție de echipamente/dispozitive medicale aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, după cum urmează:

1. Lampă mobile cu ultraviolete = 391 bucăți

2. Termoscanner = 104 bucăți

3. Termometru non-contact = 103 bucăți

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în Caietele de sarcini nr. 2, 3 și 4, atașate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 228 541.97 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19,Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, conform tabel

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Municipiul Bistrița

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, după cum urmează:

1. Nebulizator = 134 bucăți

2. Consumabile pentru nebulizator = 33.320 litri

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în Caietul de sarcini nr. 1, atașat.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 034 826.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19,Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 5 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, conform tabelului

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Municipiul Bistrița

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție de materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, după cum urmează:

1. Alcool sanitar = 31.311 litri

2. Dezinfectant pardoseli = 20.342 litri

3. Clor/ Hipoclorit litri =12.605 litri

4. Clorom 200 TAB sau echivalent - 200 tablete/cutie = 2.925 cutii

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în Caietul de sarcini nr. 11, atașat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 230 831.25 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19,Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 3– Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, conform tabel

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39330000 Echipament de dezinfectare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Municipiul Bistrița

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului ”SPRIJIN PENTRU ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, după cum urmează:

1. Stație dezinfecție mâini cu dispensor = 391 bucăți

2. Dezinfectant de mâini = 20.953 litri

3. Covor dezinfectant = 48 bucăți

4. Dozator săpun lichid = 441 bucăți

5. Săpun lichid antibacterian = 19.420 litri

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în Caietele de sarcini nr. 5, 6, 7 și 8, atașate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 819 938.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19,Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Motive de excludere a ofertantului:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (DUAE se va completa și de fiecare asociat, terț suținător sau subcontractant pentru partea lor de informații).

Documente justificative:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentării;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin.(2), art. 167 alin.(2), și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizțiile publice;

4. În cazul în care ofertanţii sunt operatori economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara de rezidenţă.

5. Alte documente edificatoare, după caz.

Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE:

Ofertanții/, terții susținători (dacă este cazul) și subcontractanții (dacă este cazul) NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016.4.

Modalitatea de îndeplinire:

Toți participanții la procedură vor prezenta odată cu depunerea DUAE o declarație conform prevederilor art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016. Se va completa Formular nr. 4

Mențiune: Persoanele cu funcții de răspundere privitor la inițierea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Turc Ioan -Primar;

2. Hangan Sorin-Consilier local/Viceprimar;

3. Stan Călin -Consilier local/Viceprimar;

4. Gaftone Floare-Secretar general

5. Rus Radu Vasile-Șef serviciu;

6. Cerceja Elena-Inspector;

7. Scurtu Nicolae–Director executiv;

8.Cincea Dumitru Matei-Director executiv;

9. Cocesiu Liliana Alunița-Director executiv;

10. Filipoi Leontin-Șef serviciu;

11. Grecu Elena-Consilier achiziții publice;

12. Andreies Cristina-Consilier juridic;

13. Bulcu Coralia Cornelia-Consilier juridic,

14. Știrbu Andreea-Smaranda-Consilier achizitii publice;

15. Cicșa Paul Cristian-inspector;

16. Peter Anna-Julia -Consilier achiziții publice;

17. Silași Dorin Liviu- Consilșier achiziții publice

18. Zanca Maria Daniela- Inspector

NOTĂ:

Nesemnarea ofertei şi a documentelor care o însoțesc cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă.

Operatorii economici(ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător)ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că sunt legal constituiți, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Autoritatea contractantă va solicita ca documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie prezentate numai de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv:

1. Pentru persoane juridice/fizice române

— Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.

Informaţiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie valabile/reale la momentul prezentării lor.

2. pentru persoane juridice/ fizice străine:

— Prezentarea de documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).

Din datele cuprinse în documente trebuie să rezulte că ofertantul are dreptul să desfășoare activități în conformitate cu obiectul contractului.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor.

Fiecare participant la procedura de atribuie a contractului de achiziție publică, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, terț susținător) va completa propriul său DUAE.

Atenție:

Informațiile cuprinse în documentele justificative, TREBUIE SĂ FIE VALABILE LA MOMENTUL (DATA) PREZENTĂRII ACESTORA

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul are intenția de a subcontracta parte/părți din contract, acesta are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care seridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din contract sunt îndeplinite de subcontractanți. Subcontractantul/ subcontractanții nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 59, art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE cu informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE de către toți subcontractanții.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic, care se va descărca gratuit de la adresa: www.digisign.ro/servicii/digisigner.

În vederea completării formularului DUAE: Ofertanții vor completa în SEAP, după autentificare, în mod direct, în secțiunea dedicată, formularul DUAE deja configurat de autoritatea contractantă pentru procedura în cauză. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

În conformitate cu legislația în vigoare (OUG nr. 146/2002, cu modificările ulterioare, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operațiunile de încasări și plăți între instituțiile publice și agenți economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru contractant să aibă deschis un astfel de cont la trezoreria în a cărei rază teritorială are sediul.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Prezenta procedură se poate contesta în condițiile Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul juridic și evidență documente din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița
Adresă: Piața Centrală nr. 6, județ Bistrița-Năsăud
Localitate: Bistrița
Cod poștal: 420040
Țară: România
E-mail: primaria@primariabistrita.ro
Telefon: +40 263223923
Adresă internet: www.primariabistrita.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/02/2021