Forniture - 58773-2019

06/02/2019    S26    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Romania-Constanța: Elettricità

2019/S 026-058773

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța
Numero di identificazione nazionale: Romania
Indirizzo postale: Str. Incinta Port Constanța nr. 1
Città: Constanța
Codice NUTS: RO223
Codice postale: 900900
Paese: Romania
Persona di contatto: Mirela Liliana Mateiciuc
E-mail: apmc@constantza-port.ro
Tel.: +40 241-611540
Fax: +40 0241/619512

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.portofconstantza.com

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.e-licitatie.ro
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Attività portuali

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Cumpărare energie electrică

Numero di riferimento: 11062831/ A24/2019
II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Furnizare energie electrică la înaltă, medie si joasa tensiune la 9 puncte de consum, conform caietului de sarcini.

Termenul-limită până la care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Termenul-limită până la care ofertantul poate să adreseze solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitările adresate după acest termen entitatea contractantă nu va răspunde.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 24 550 000.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO223
Luogo principale di esecuzione:

Statiile electrice din porturile Constanta si Midia.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Cantitate totală: 74 000 MWh.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Cantitatea de energie electrică livrabilă din surse de energie regenerabilă cuantificată prin numărul de Garantii de Origine (GO) detinute de furnizor în „Soldul final [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 95
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii au obligatia completării si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate — se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Leqea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii/asociatii/subcontractantii participanti la procedura de atribuire nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016. In acest sens, odată cu depunerea DUAE, participantii vor prezenta o declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea 99/2016, conform Formularul III.2.1.1.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta:

— Daniela Serban — director general,

— Marian Tanase — director general adjunct,

— Maria Mergiu — director economic,

— Tanase Iulian Pepi — sef Seviciu Juridic și Contencios,

— Otilia Ifimov — Șef Departament Achiziții Publice,

— Nicoleta Adina Gămălan — șef Birou Control Financiar Preventiv,

— Sebastian Subtirica — Comparitment Tehnic SEP,

— Cristian Marius Stoicescu — Departamentul Achizitii Publice,

— Patrichi Teodor — director, Directia Exploatare,

— Hanganu Ciprian — director coordonator,

— Tomescu Ion — director Direcția Tehnica,

— Crăciun Madalin Alexandru — director Directia Comerciala,

— Kiss Laszlo Eduard — sef Sucursala Energetica Port Constanta,

— Daniel Niculescu — sef Sucursala de Servicii Port Constanta,

— Banias Emil Sorin — sef Sucursala Nave Tehnice Port Constanta,

— Moldoveanu Antoniela — inginer,

— Bola Laura Valentina — inginer,

— Murgeanu Gabriela — administrator,

— Naftali Daniel-Adrian — administrator,

— Nicolae Dan Tivilichi — administrator,

— Petrașcu Elena — administrator,

— Ghiorghe Batranca — administrator,

— Mircea Burlacu — administrator.

Precizări:

— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă,

— Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz,

— Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Informatii privind oferta comuna (asocierea).

Informatii privind subcontractarea: ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind subcontractantii propusi.

Experienta similară: cerinta 1: ofertantul va face dovada furnizării în ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) de energie electrică la nivelul unui contract sau mai multor contracte de furnizare, finalizate sau aflate în derulare, în valoare cumulată de minimum 24 000 000 RON. Lista principalelor livrări de produse (energie electrica) din ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) din care să rezulte îndeplinirea cerintei.

Informatii privind sustinerea unui/unor tert/terti. Ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind sustinerea de tertă parte.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economică si financiară, proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract, precum si acordul de asociere, conform Formularului III.2.3.1, însotit de Informatii despre asociere, anexa la Formular. Documentele justificative care probează cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante. Asociatii vor fi solidar si individual responsabili pentru executia contractului in conformitate cu termenii acestuia. Liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si asociati/subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta.

În cazul în care ofertantul se bazează pe capacitatile subcontractantului pentru a îndeplini criteriile de calificare, trebuie completat un DUAE de către fiecare subcontractant, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Subcontractantii precizează în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, mentionând numărul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Ofertantul va depune o data cu DUAE Acordul/Acordurile de subcontractare conform Formularului III.2.3.3, însotit de lista cu subcontractantii propusi si specializarea acestora, anexa la formular. Documentele justificative care probează cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea entitatii contractante.

1) Îndeplinirea cerintei se va confirma de catre ofertant prin completarea în DUAE a listei principalelor livrări de produse (energie electrică) din ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) cu indicarea, pentru fiecare contract prezentat, cel putin a informatiilor privind numărul si data contractului invocat drept experientă similară, valoarea, perioada de livrare, beneficiarul public sau privat. În situatia contractelor pe mai multi ani (în derulare sau finalizate), se va inscrie valoarea aferentă ultimilor 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor;

2) Livrările precizate în listă se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar (cum ar fi documente constatatoare/parti relevante ale unui contract însoțite de procese-verbal de receptie etc.);

3) Documentele doveditoare care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

4) Echivalenta RON/altă valută se va calcula la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.

Ofertantul va completa în DUAE cu informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atasează DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinător/angajamentele ferme ale tertilor sustinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinători vor asigura îndeplinirea angajamentului, conform Formularului III.2.3.2., însotit de declaratia/declaratiile tertului/tertilor, anexa la Formular. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea entitatii contractante.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

(a) Cuantumul garantiei de participare: 240 000 RON,

(b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor,

(c) Forma de constituire a garantiei de participare: în conformitate cu art. 42 alin. (1)–(4) din HG 394/2016.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca este irevocabil, iar plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, fara nicio exceptie.

Model de constituire a GP: Formularul III.1.1.1.

În cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta si polita de asigurare/contractul de asigurare insotit de dovada platii integrale a primei de asigurare.

In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Situatiile de retinere a GP sunt prevazute de art. 43 din HG 394/2016 si trebuie mentionate toate in instrumentul de garantare. EC are dreptul de a retine garantia, potrivit art. 43 din HG nr. 394/2016.

EC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a G.P. va fi prelungita corespunzator.

În cazul în care garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordin de plata), se vor utiliza următoarele conturi:

— RO83BRDE140SV06373001400 deschis la BRD Constanta sau

— RO92BACX0000000630009005 deschis la Unicredit Bank Sucursala Constanta.

Documentul scanat al garantiei de participare se va depune/incarca in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor.

Echivalenta RON/altă valută se va calcula la cursul comunicat de BNR pentru ziua de luni din săptămâna anterioară datei limită stabilita:

(a) Cuantumul garantiei de bună executie: 5 % din valoarea contractului, fără TVA si acciză,

(b) Modul de constituire a garantiei de bună executie: în conformitate cu prevederile art. 45 si art. 46 din HG nr. 394/2016 cu modificările si completările ulterioare.

Garantia de buna executie va fi constituita in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului sectorial conform art. 45 alin. (3) din HG 394/2016 si va deveni anexa la contract. Indiferent de forma de constituire a garantiei de buna executie, aceasta trebuie sa fie irevocabila si va prevedea in mod clar si fara echivoc ca plata garantiei de buna executie se va efectua neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, fara nicio exceptie. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract, conform art. 47 din Hotararea 394/2016. In cazul contractelor de servicii de proiectare, entitatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie, conform art. 48 alin. (3) din Hotararea 394/2016.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/03/2019
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 08/07/2019
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/03/2019
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

— Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completării de catre operatorii economici interesati: prin accesarea link-ului https://ec.europa.eugrowth/tools-databases/espd/filter

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti privind documentatia de atribuire publicată si raspunsurile la acestea se vor adresa prin SEAP,

— Entitatea contractantă va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin SEAP. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica,

— În cazul în care se constată că pe primul loc se clasează mai multe oferte care au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi sa posteze in SEAP o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are pretul cel mai scăzut,

— Un operator economic nu poate participa ca ofertant/tert sustinator/subcontractant atat pentru prezenta achizitie de servicii de consultanta si supervizare, cat si pentru achizitia lucrărilor de proiectare si executie a acestui obiectiv de investitii, sub sanctiunea excluderii de la procedura.

Pretul de baza al energiei electrice estimat de autoritatea contractanta este 225 RON/MWh.

Data estimată pentru începerea contractului: 1.5.2019.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: București
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Termenele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, Serviciul Juridic și Contencios
Indirizzo postale: Str. Incinta Port Constanța, Gara Maritimă
Città: Constanța
Codice postale: 900900
Paese: Romania
E-mail: apmc@constantza-port.ro
Tel.: +40 241611540

Indirizzo Internet: www.portofconstantza.com

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/02/2019