Leveringen - 587744-2022

25/10/2022    S206

België-Brussel: Petroleumresiduen

2022/S 206-587744

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 184-518103)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: agentschap Onroerend Erfgoed
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16800
Postadres: Havenlaan 88, bus 5
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Kim Quintelier
E-mail: kim.quintelier@vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.onroerenderfgoed.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458552

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop en levering van polytethyleenglycol 2000 (PEG 2000) op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen

Referentienummer: VIOE-2022-IA-0404-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09221400 Petroleumresiduen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop en levering van polytethyleenglycol 2000 (PEG 2000) op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/10/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 184-518103

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

UEA toegevoegd