Roba - 587833-2019

Submission deadline has been amended by:  3924-2020
11/12/2019    S239

Sjeverna Makedonija-Skopje: Tiskani materijal zaštićen od krivotvorenja

2019/S 239-587833

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Customs Administration of the Republic of Macedonia
Poštanska adresa: St Lazar Licenoski No13
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Biljana Ristovska Mirjana Stanoeva
E-pošta: biljana.ristovska@customs.gov.mk
Telefon: +389 32116188
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.customs.gov.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Procurement of Excise Stamps for Tobacco Products, Intermediate Products and Ethyl Alcohol

Referentni broj: 14208/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
22450000 Tiskani materijal zaštićen od krivotvorenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Printed materials of type securities.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 59 618 644.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

Printed materials of type securities.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/01/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/01/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

St Lazar Licenoski 13, Skopje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Commission of public procurement
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/12/2019