Diensten - 588004-2021

17/11/2021    S223

Nederland-Hellevoetsluis: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2021/S 223-588004

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hellevoetsluis
Nationaal identificatienummer: 34451054
Postadres: Oostzanddijk 26
Plaats: Hellevoetsluis
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3221 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart Roskam
E-mail: inkoop@hellevoetsluis.nl
Telefoon: +31 140181
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hellevoetsluis.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.hellevoetsluis.nl/Bestuur_en_organisatie/Beleid_en_notities/Aanbestedingen
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lokale Jeugdhulp Voornse gemeenten (J&O, bGGZ, EED, IVH)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten op Voorne (Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) willen dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien in een gezin waar ze hun talenten kunnen ontplooien. Voor de meeste kinderen is dit gelukkig ook

de dagelijkse praktijk, voor sommige kinderen is deze mogelijkheid er echter niet. De gemeenten zijn dan aan zet om deze kinderen van de nodige hulp te voorzien.

Per 1 januari 2022 lopen de huidige overeenkomsten voor de basisGGZ, dyslexie en jeugd & opvoedhulp van de Voornse gemeenten af. In 2021 bereiden de gemeenten zich daarom voor op het opnieuw in de markt zetten van deze voorzieningen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeugd- en opvoedhulp

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming van de opdrachtwaarde voor de vier percelen bij elkaar opgeteld bedraagt bij benadering €2.500.000 per jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

basis Geestelijke GezondheidsZorg Jeugd

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming van de opdrachtwaarde voor de vier percelen bij elkaar opgeteld bedraagt bij benadering €2.500.000 per jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Intensieve Vrijwillige Hulp

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming van de opdrachtwaarde voor de vier percelen bij elkaar opgeteld bedraagt bij benadering €2.500.000 per jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming van de opdrachtwaarde voor de vier percelen bij elkaar opgeteld bedraagt bij benadering €2.500.000 per jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 146-389334
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Gunning Lokale Jeugdhulp, perceel 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Leestalent
Nationaal identificatienummer: 61643173
Postadres: Hofplein 20
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3032 AC
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@leestalent.nl
Telefoon: +31 0787900055
Internetadres: http://www.leestalent.nl
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Regionaal Instituut voor Dyslexie
Nationaal identificatienummer: 09120190
Postadres: Jansbinnensingel 1
Plaats: ARNHEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811AJ
Land: Nederland
E-mail: contractbeheer@rid.nl
Telefoon: +31 263518670
Internetadres: http://www.rid.nl
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Opdidakt B.V.
Nationaal identificatienummer: 17131785
Postadres: Rompertsebaan 58
Plaats: 'S-HERTOGENBOSCH
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5231GT
Land: Nederland
Telefoon: +31 736400500
Internetadres: http://www.opdidakt.nl
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Gunning Lokale Jeugdhulp, perceel 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Enver
Nationaal identificatienummer: 68437056
Postadres: Lichtenauerlaan 222
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3062ME
Land: Nederland
E-mail: info@enver.nl
Telefoon: +31 854867070
Internetadres: http://www.enver.nl
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Gunning Lokale Jeugdhulp, perceel 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Parnassia Groep
Nationaal identificatienummer: 24417607
Postadres: Monsterseweg 93
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2553RJ
Land: Nederland
Telefoon: +31 883570010
Internetadres: http://www.parnassiagroep.nl
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M4CARE B.V.
Nationaal identificatienummer: 60835885
Postadres: Smitsweg 74
Plaats: HELLEVOETSLUIS
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3222AJ
Land: Nederland
E-mail: m.hollmann@m4care.nl
Telefoon: +31 181745074
Internetadres: http://www.m4care.nl
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gunning Lokale Jeugdhulp, perceel 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Enver
Nationaal identificatienummer: 68437056
Postadres: Lichtenauerlaan 222
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3062ME
Land: Nederland
E-mail: info@enver.nl
Telefoon: +31 854867070
Internetadres: http://www.enver.nl
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedende dienst maakt de definitieve waarde betreffende de gunning van deze overheidsopdracht niet bekend aangezien openbaarmaking van die gegevens de rechtmatige commerciële belangen van de ondernemer zou kunnen schaden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/11/2021