Supplies - 58814-2021

Submission deadline has been amended by:  98719-2021

Ogranskad maskinöversättning

05/02/2021    S25

Tjeckien-Prag: Operationshandskar

2021/S 025-058814

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fakultní nemocnice v Motole
Nationellt registreringsnummer: 00064203
Postadress: V Úvalu 84
Ort: Praha 5
Nuts-kod: CZ010 Hlavní město Praha
Postnummer: 150 06
Land: Tjeckien
Kontaktperson: Bc. Helena Kordačová
E-post: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Telefon: +420 224437112
Internetadress(er):
Allmän adress: www.fnmotol.cz
Upphandlarprofil: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fn Motol – Läkarlatexhandskar

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33141420 Operationshandskar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av medicinska handskar för undersökning latex

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 880 000.00 CZK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: CZ010 Hlavní město Praha
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Fn Motol

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av medicinska handskar för undersökning latex

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 880 000.00 CZK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 08/04/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt 77 § (1) ZZVZ, genom utdrag ur handelsregistret eller utdrag ur ett annat liknande register, om en annan lagbestämmelse kräver inskrivning i ett sådant register.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/03/2021
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tjeckiska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/03/2021
Lokal tid: 10:05

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadress: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postnummer: 604 55
Land: Tjeckien
E-post: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadress: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En ansökan till ÚOHS förutsätter att invändningar lämnas in till den upphandlande myndigheten, vilka måste delges inom 15 dagar från den dag då den klagande fick kännedom om den upphandlande myndighetens påstådda överträdelse av lagen, dock senast vid avtalets ingående eller vid den tidpunkt då tävlingen anses vara avslutad efter det att förslaget valts ut.

Invändningar mot handlingar som anges i handlingar som den upphandlande myndigheten enligt lag är skyldig att offentliggöra eller skicka till den klagande ska lämnas till den upphandlande myndigheten inom 15 dagar efter det att de offentliggjorts eller överlämnats till den klagande.

Om en tidsfrist för inlämning av anbudsansökningar fastställs i upphandlingsförfarandet, ska invändningar mot villkoren för leverantörens kvalifikationer ha inkommit till den upphandlande myndigheten senast vid utgången av denna period.

Om en tidsfrist för inlämnande av anbud fastställs i ett upphandlingsförfarande ska invändningar mot upphandlingsdokumenten vara den upphandlande myndigheten till handa senast vid utgången av denna period. Vid förhandlade förfaranden med offentliggörande ska invändningar mot upphandlingsdokumenten ha inkommit till den upphandlande myndigheten senast den sista dagen för inlämnande av preliminära anbud.

Invändningar mot en frivillig anmälan om avsikt att ingå ett avtal enligt paragraf 212 (2) i lagen ska anmälas till den upphandlande myndigheten inom 30 dagar efter offentliggörandet av detta meddelande.

Den upphandlande myndigheten är skyldig att behandla invändningarna inom 15 dagar. Ansökan ska delges både ÚOHS och den upphandlande myndigheten inom 10 dagar från den dag då klaganden mottog den upphandlande myndighetens beslut om avslag på invändningen eller, om den upphandlande myndigheten inte fattade något beslut om invändningarna, inom 25 dagar från det att invändningen avsändes.

Efter det att ett särskilt kontrakt eller ramavtal har ingåtts kan endast en ansökan om förbud mot att fullgöra avtalet inges, även utan föregående invändning. Ansökan om förbud mot fullgörande av kontraktet ska skickas av sökanden till ÚOHS och i en kopia till den upphandlande myndigheten inom 1 månader från den dag då den upphandlande myndigheten offentliggjorde meddelandet om tilldelning av kontrakt i enlighet med avsnitt 212 (2) i lagen, med angivande av skälen till tilldelningen av kontraktet utan offentliggörande av ett meddelande om upphandling, ett förhandsmeddelande eller en inbjudan att lämna anbud i ett förenklat förfarande under tröskelvärdet, dock senast 6 månader efter det att kontraktet ingåtts. Sökanden ska underrätta ÚOHS och, i en kopia, den upphandlande myndigheten inom 1 månader från den dag då den upphandlande myndigheten offentliggör ett meddelande om ingående av kontraktet på grundval av ett ramavtal enligt avsnitt 137 i lagen eller ett meddelande om ingående av ett kontrakt i ett dynamiskt inköpssystem enligt avsnitt 142 i lagen, dock senast 6 månader efter det att kontraktet ingåtts, för att införa ett förbud mot att fullgöra kontraktet i enlighet med paragraf 254 (1) d i lagen.

Inom tidsfristen för mottagande av ansökan är sökanden skyldig att till ÚOHS lämna en deposition på 1 % av sökandens anbudspris för hela kontraktets fullgörandeperiod eller för de första fyra fullgörandeåren när det gäller avtal som gäller tills vidare, dock minst 50 000 CZK och högst 10 000 000 CZK. För det fall sökanden inte kan fastställa det totala priset för erbjudandet är han skyldig att ställa en säkerhet på 100 000 CZK. Vid en ansökan om förbud mot att fullgöra avtalet är sökanden skyldig att ställa en säkerhet på 200 000 CZK. Vid ett förfarande för översyn av förfarandet för tilldelning av koncessioner måste sökanden lämna in en deposition på 1 % av det uppskattade värdet av koncessionen som offentliggjorts i Bulletinen för offentlig upphandling eller på den upphandlande myndighetens profil på grundval av ÚOHS inom tidsfristen för mottagande av ansökan, dock minst 50 000 CZK men högst 10 000 000 CZK. Om den upphandlande myndigheten inte i bulletinen om offentlig upphandling eller i den upphandlande myndighetens profil offentliggör det uppskattade värdet av koncessionen, är sökanden skyldig att ställa en säkerhet på 100 000 CZK. Vid ett förslag om att förbjuda fullgörandet av koncessionsavtalet är sökanden skyldig att ställa en säkerhet på 200 000 CZK.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadress: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postnummer: 604 55
Land: Tjeckien
E-post: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadress: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/02/2021