Строителство - 588364-2019

12/12/2019    S240    Строителство - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Открита процедура 

България-Варна: Строителни и монтажни работи на пътища

2019/S 240-588364

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Варна
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. „Генерал Колев“ № 92, ет. 5
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мариела Черкезова
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52820838
Факс: +359 52820838

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.varna.bg

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=416

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна

Референтен номер: 00081-2016-0017
II.1.2)Основен CPV код
45233120 Строителни и монтажни работи на пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна; подобект: от км 0+150 до км 2+924

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233120 Строителни и монтажни работи на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ на територията на община Варна съгласно техническа спецификация

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 201-441905

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д17001425ВН
Наименование:

Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна; подобект: от км 0+150 до км 2+924

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
06/10/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Хидрострой“ АД
Национален регистрационен номер: 103029862
Пощенски адрес: р-н „Красно село“, пощенски код: 160, бул. „Шандор Петьофи“ № 13—15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@hydrostroy.com
Телефон: +359 52733333
Факс: +359 52737777
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 67 089 552.64 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Предходни изменения:на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП:

I. Изменя се чл. 2, ал. 1, както следва:

(1) Срок на договора: до 31.7.2019 г. от датата на сключване на договора.

Срок за изпълнение: до 30.4.2019 г.

II. Изменя се чл. 4, както следва:

Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора и в рамките на финансовия ресурс по договор № Д17001425ВН/6.10.2017 г., но не по-късно от до 31.7.2019 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал.1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/12/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45233120 Строителни и монтажни работи на пътища
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Варна

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 664
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 67 089 552.64 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Хидрострой“ АД
Национален регистрационен номер: 103029862
Пощенски адрес: р-н „Красно село“, пощенски код: 160, бул. „Шандор Петьофи“ № 13—15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@hydrostroy.com
Телефон: +359 52733333
Факс: +359 52737777
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

— одобрява се нова количествена сметка, неразделна част от настоящото споразумение,

— одобряват нови единични цени на видовете работи, неразделна част от настоящото споразумение,

— стойността на договора посочена в чл. 5 се запазва,

— изпълнените, проверени и подлежащи на заплащане СМР след влизане в сила на допълнителното споразумение за намаляне на единичните цени ще бъдат приемани по намалените единични цени в полза на възложителя. Изпълнителят приема и е съгласен, че за вече изпълнени и актувани СМР и издадени фактури за тях ще бъдат издадени данъчни кредитни известия за промяна стойността им вследствие изменението на единичните цени, като същият ще възстанови на възложителя дължимите по тях суми,

— видовете дейности по количествената сметка се изпълняват до определения финансов ресурс по договора, а именно: до 67 089 552,64 BGN без вкл. ДДС,

— одобрява се нова техническа спецификация.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В поканата с № РД17010103ВН_014ВН/21.9.2017 г. за иницииране на вътрешно конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП в точка 2.6, както и в раздел II от техническата спецификация по обществената поръчка възложителят изрично е предвидил възможност за изменение на цената по договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП поради следните обстоятелства: вътрешният конкурентен избор е иницииран на основание инвестиционен проект, изработен по договор № Д-7-9200 (1731) от 27.10.2007 г. между възложителя Община Варна и изпълнителя „Трафикконсулт“ ЕООД — Варна и приет окончателно през 2009 г., за който възложителят е възложил преработка във връзка с настъпилите нормативни промени. Преработката на проекта е предадена и приета на 12.12.2017 г., вследствие на което в проекта са предвидени нови дейности и количества, различни от посочените такива в първоначалния проект и на база на които е сключен договор № Д17001425ВН/6.10.2017 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 67 089 552.64 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 67 089 552.64 BGN