Услуги - 58840-2018

08/02/2018    S27    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2018/S 027-058840

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Патентно ведомство на Република България
000695121
бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б
София
1040
България
Лице за контакт: Ирина Николова
Телефон: +359 29701468
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Факс: +359 28735258
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bpo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно ведомство на Република България.

II.1.2)Основен CPV код
48000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно ведомство на Република България. Конкретните дейности, които трябва да изпълнява избраният изпълнител за постигането на така формулираната цел, се разпростират върху значителен брой съществуващи системи във ведомството — както в рамките на фронт офис системите, така и в бек офис частта и обхващат техническа поддръжка и развитие на: бек-офис система; фронт офис системи; интеграционни компоненти за двупосочна връзка на фронт офис и бек офис приложенията със системата за документооборот на ведомството; технологична инфраструктура; хардуерна поддръжка на сървъри, работни станции, периферна техника, окабеляване и комутатори и счетоводен софтуер, деловодна система, правно-информационни системни и други стандартни софтуерни пакети.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно ведомство на Република България. Конкретните дейности, които трябва да изпълнява избраният изпълнител за постигането на така формулираната цел, се разпростират върху значителен брой съществуващи системи във ведомството — както в рамките на фронт офис системите, така и в бек офис частта и обхващат техническа поддръжка и развитие на:

а) бек офис система:

— специализираната администрираща система IPAS;

б) фронт офис системи:

— портал за електронни услуги,

— софтуерно приложение за електронно заявяване на марки,

— софтуерно приложение за електронно заявяване на промишлени дизайни,

— 23 електронни услуги по заявяване на вторични действия във връзка с марки и промишлени дизайни,

— 4 електронни услуги по заявяване на проучвания и справки за обектите на индустриалната собственост,

— софтуерни приложения за обработка на електронно постъпилите заявки и прехвърлянето им в бек офис системата IPAS,

— софтуерни приложения за ръчно приемане на заявки, подадени на гише,

— справочна система BPO Online;

в) интеграционни компоненти за двупосочна връзка на фронт офис и бек офис приложенията със системата за документооборот на ведомството;

г) технологична инфраструктура:

— сървъри,

— комуникационни устройства — защитни стени, маршрутизатори;

Извън обхвата на настоящата поръчка е:

д) хардуерна поддръжка на сървъри, работни станции, периферна техника, окабеляване и комутатори;

е) счетоводен софтуер, деловодна система, правно-информационни системни и други стандартни софтуерни пакети.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 70 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност/правоспособност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има реализиран общ оборот за последните три приключили финансови години в размер не по-малък от 300 000,00 BGN. Деклариране на съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: Участникът попълва раздел Б „Иикономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на годишен финансов отчет за всяка от последните три приключили финансови години или негова съставна част, когато публикуването им се изисква. В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата минимум две услуги/дейности за поддръжка на ИТ инфраструктура и/или поддръжка на информационни системи и/или портали, и/или ел. админ. услуги, и/или приложен софтуер. При подаване на офертата Участникът попълва поле 1б) от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:20ХХ или еквивалентен с обхват включващ: предоставяне на услуги в областта на ИКТ /информационни и комуникационни технологии/, анализ, администриране и поддръжка на информационни и комуникационни системи. При подаване на офертата участникът следва да попълни раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участникът следва да има внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарт ISO 27001:20ХХ или еквивалентен с обхват в областта на: предоставяне на услуги в областта на ИКТ/информационни и комуникационни технологии/, анализ, администриране и поддръжка на информационни и комуникационни системи. При подаване на офертата Участникът следва да попълни раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Не се допуска участникът да е в процес на сертифициране. Сертификатите следва да са валидни към датата на сключване на договора за обществена поръчка. За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи: заверено копие от валиден сертификат ISO 9001:20ХХ или еквивалентен; заверено копие от валиден сертификат ISO 27001:20ХХ или еквив.

Участниците следва да разполагат със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

1) ключов експерт № 1 — Ръководител на проект — висше образование: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно; практически опит като ръководител или помощник-ръководител на проект/екип в поне два успешно приключени проекта в областта на информационните технологии, включващи поддръжка на уеб базирани информационни системи, от които поне 1 проект да е свързан със софтуер и минимум 1 проект/дейност да е свързан с информационни системи и/или портали, и/или електронни административни услуги; да притежава международно признат сертификат по управление на проекти като PMP (от PMI), MSF, Prince 2/еквив.; да притежава сертификат по някоя от методологиите за управл. на софтуерна разработка и/или предоставяне на ИТ услуги (RUP, SCRUM, ITIL /еквив.). Продълж. в раздел VI.3.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от Възложителя условия и на изискванията на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по следната сметка на Патентно ведомство: IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ, Централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/03/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/03/2018
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, приемна - етаж 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От III.1.3.

2) ключов експерт № 2— Бизнес аналитик — висше образование: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика/еквив., право, икономика, администрация и управление/еквив.; опит в бизнес анализа на поне 2 приключили проекта/отделни дейности в областта на информационните техн., включващ внедряване и поддръжка на уеб базиран програмен продукт; опит в анализа и моделирането на работните процеси във връзка със заявяването, експертизата и регистрацията на обектите на ИС; да притежава сертификат за преминато обучение по моделиране на бизнес процеси.

3) ключов експерт № 3 — Бази данни: висше образование: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика/еквив.; познания и професионален опит в областта на проектиране и поддръжка на бази данни със средствата на MS SQL Server 2008, които ще се използват за изпълнението на дейностите по договора. Наличието на сертификатите MCTS: SQL Server 2008, Database Development, MCITP: Database Developer 2008 или еквив. се доказва чрез описването им в списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, в който следва да бъде представената цялостна информация за изброените сертификати: дата на издаване, валидност, обхват, организация, издала сертификата и т.н.; участие в най-малко в 2 проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на уеб базирана информационна система и/или портал и/или, ел. административни услуги, и/или приложен софтуер.

4) ключов експерт 4 — Програмист — 2 бр.: висше образование: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; професионален опит на всеки един от експертите в минимум 3 успешно приключени проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на уеб базирани информационни системи и/или регистри, и/или приложен софтуер; да имат опит в изпълнението на поне 2 проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на софтуер в областта на индустриалната или интелектуалната собственост; минимум един от експертите да притежава валиден сертификат за Java: Sun Certified Java Associate/Sun Certified Java Programmer/Sun Certified Java Developer/Sun Certified Business Component Developer/Sun Certified Enterprise Architect/Oracle Certified Associate, Java SE Programmer/Oracle Certified Professional, Java SE Programmer/Oracle Certified Master, Java SE Developer/Oracle Certified Professional, Java EE Business Component Developer/Oracle Certified Master, Java EE Enterprise Architect/еквив.; професионален опит на всеки един от експертите в поддръжка и/или приложно администриране на софтуер с използване на Java 2 технологии.

5) ключов експерт № 5 — Системен администратор: висше образование по специалност: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквив.; опит като системен администратор/инженер на най-малко 3 завършени и внедрени проекта в областта на изграждането на информационни системи, мрежи и инфраструктури; наличие на сертификат в областта на Microsoft операционни системи и внедряването им: MCSA: Windows Server 2012, Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, Administering Windows Server 2012, Installing and configuring Windows Server 2012 или еквив; опит в поддръжката на сървърна инфраструктура — наличие на сертификат за поддръжка на Windows базирани системи MCSE: Server Infrastructure или еквив. Същият следва да има най-малко 3 успешно изпълнени проекта/дейности за доставка, инсталация, конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация на технологично оборудване (сървъри, работни станции, дискови масиви, мрежово оборудване/друг вид хардуер).

6) ключов експерт № 6 — ИТ специалист — висше образование: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквив. Същият следва да има най-малко 2 успешно изпълнени проекта/дейности за доставка, инсталация, конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация на технологично оборудване.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/02/2018