Usługi - 588477-2021

19/11/2021    S225

Węgry-Budapeszt: Świadczenie usług tłumaczeń ustnych

2021/S 225-588477

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Adres pocztowy: Ó utca 27
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1066
Państwo: Węgry
E-mail: tenders@cepol.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.cepol.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9427
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9427
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług tłumaczeń ustnych

Numer referencyjny: CEPOL/PR/OP/2021/005
II.1.2)Główny kod CPV
79540000 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie umowy ramowej w systemie kaskadowym o świadczenie usług tłumaczeń ustnych na rzecz CEPOL podczas wydarzeń (spotkań, warsztatów, szkoleń i kursów) odbywających się online, w państwach członkowskich UE lub u któregokolwiek z beneficjentów projektów CEPOL.

CEPOL będzie potrzebował wykwalifikowanych tłumaczy, techników i sprzętu do tłumaczeń ustnych. Sprzęt do tłumaczeń ustnych może obejmować: kabiny do tłumaczeń ustnych, system dźwiękowy, mikrofony, słuchawki, obsługę przez techników.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 270 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU Magyarország
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi będą świadczone:

1. online;

2. w państwach członkowskich UE;

3. w krajach beneficjentach projektów budowania zdolności UE zarządzanych przez CEPOL.

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 270 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest częściowo związane z projektami realizowanymi przez CEPOL w ramach różnych instrumentów, w tym programu CT INFLOW, finansowanymi w ramach instrumentu przyczyniającego się do stabilności i pokoju, Euromed Police i Topcop, finansowanymi w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Paktu na rzecz Bałkanów Zachodnich (WB PaCT – Partnership against Crime and Terrorism in the Western Balkans), finansowanymi w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba główna CEPOL pod adresem: Ó utca 27, 1066 Budapest, WĘGRY lub online.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

W przypadku niedostępności lub zakłóceń w funkcjonowaniu elektronicznych środków komunikacji, o których mowa w pkt I.3), w ciągu ostatnich pięciu dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków wskazanym w pkt IV.2.2), instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu i opublikowania przedłużenia, pod adresem internetowym podanym w pkt I.3), bez uprzedniej publikacji sprostowania do niniejszego ogłoszenia. Podmioty gospodarcze zainteresowane niniejszym zamówieniem proszone są o złożenie zaproszenia do składania ofert pod adresem wskazanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji na temat publikacji nowych informacji lub dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2021