Lucrări - 588505-2021

19/11/2021    S225

Franţa-Strasbourg: Lucrări de întreținere și modernizare a utilajelor de ridicare din clădirile Parlamentului European de la Strasbourg

2021/S 225-588505

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
Persoană de contact: Direction de la gestion intégrée des infrastructures - Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9460
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
Persoană de contact: Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de întreținere și modernizare a utilajelor de ridicare din clădirile Parlamentului European de la Strasbourg

Număr de referinţă: 06A80/2021/M037
II.1.2)Cod CPV principal
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrări de întreținere și modernizare a utilajelor de ridicare din clădirile Parlamentului European de la Strasbourg.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 17 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Strasbourg, Franța.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrări de întreținere și modernizare a utilajelor de ridicare din clădirile Parlamentului European de la Strasbourg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Va fi organizată o vizită pe teren obligatorie. Consultați modalitățile de înscriere din documentul „Condiții de depunere a ofertelor”.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în termenii de referință.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/01/2022
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/01/2022
Ora locală: 10:00
Locul:

Strasbourg, Franța.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea documentul „Condiții de depunere a ofertelor”.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Decizia autorității contractante poate fi contestată în termen de două luni de la data notificării rezultatului procedurii, fie de ofertanții necâștigători, fie de persoanele fizice sau juridice care sunt afectate direct și individual de această decizie, chiar dacă nu sunt destinatarii acesteia.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/11/2021