W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 588926-2019

12/12/2019    S240    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Serwery

2019/S 240-588926

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Uniwersytet Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 80-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Żukowska
E-mail: dagmara.zukowska@gumed.edu.pl
Tel.: +48 583491223
Faks: +48 583491224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gumed.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dostawa serwera dla Międzynarodowej Agendy Badawczej w 2 pakietach

Numer referencyjny: ZP/106/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dostawa serwera dla Międzynarodowej Agendy Badawczej w 2 pakietach.

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

— pakiet nr 1 – serwer Intel Xeon – zakup ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014–2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe agendy badawcze, pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer,

— pakiet nr 2 – serwer, licencje, osprzęt sieciowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 2. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 490 260.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – serwer Intel Xeon

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdański Uniwersytet Medyczny

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 – serwer Intel Xeon

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ.

Termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: pakiet 1 – 300 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – serwer, licencje, osprzęt sieciowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
32420000
48219000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdański Uniwersytet Medyczny

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 – serwer, licencje, osprzęt sieciowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ.

Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: pakiet 1 – 10 000 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 196-475400
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet nr 1 – serwer Intel Xeon

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Crocom Computer Systems, Wiesław Bojarski, Zbigniew Czerniak sp. jawna
Adres pocztowy: ul. Do Studzienki 16A/600
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 80-227
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 469.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet nr 2 – serwer, licencje, osprzęt sieciowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Crocom Computer Systems, Wiesław Bojarski, Zbigniew Czerniak sp. jawna
Adres pocztowy: Do Studzienki 16A/600
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 80-227
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 518 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 476 760.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz.V SIWZ. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1/1.1 do SIWZ;

b) oświadczenia JEDZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1–3 niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ;

c) tabelę parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ z wypełnioną kolumną szczegółowy opis oferowanych parametrów (osobno dla oferowanego pakietu);

d) jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

e) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;

f) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 SIZW opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

g) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 SIWZ dla pełnomocnictwa.

Oferta wraz załącznikami, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2019