Werken - 589394-2020

Submission deadline has been amended by:  88666-2021
07/12/2020    S238

België-Antwerpen: Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen

2020/S 238-589394

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: fred.jacob@antwerpen.be
Telefoon: +32 33382547
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394875
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394875
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394875
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC_2020_01220-F24
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DBFMO Walstroom

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2020_01220-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorzien in walstroom past in het beleid van de stad Antwerpen om de stedelijke ontwikkeling, Innovatieve stadshaven en de leefbaarheid in de omgeving hand in hand te laten gaan. Op verschillende locaties in Antwerpen worden er daarom op korte en middellange termijn walstroomvoorzieningen geplaatst voor de scheepvaart die verblijven in het stedelijk havengebied en langs de Scheldekaaien ‘zone stad’. Het gebruik van walstroom door de scheepvaart zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fijn stof. Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Bovendien heeft de omgeving geen last meer van het geluid van draaiende generatoren Om een uniforme dienstverlening te voorzien wil de Stad Antwerpen via dit bestek een concessionaris selecteren die de DBFMO Walstroom op zich kan nemen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
31682100 Elektriciteitskasten
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
50532400 Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
98362000 Havenbeheerdiensten
48420000 Software en opvolgingssoftware voor faciliteitenbeheer
48445000 Software voor elektronisch klantenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorzien in walstroom past in het beleid van de stad Antwerpen om de stedelijke ontwikkeling, Innovatieve stadshaven en de leefbaarheid in de omgeving hand in hand te laten gaan. Op verschillende locaties in Antwerpen worden er daarom op korte en middellange termijn walstroomvoorzieningen geplaatst voor de scheepvaart die verblijven in het stedelijk havengebied en langs de Scheldekaaien ‘zone stad’. Het gebruik van walstroom door de scheepvaart zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fijn stof. Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Bovendien heeft de omgeving geen last meer van het geluid van draaiende generatoren Om een uniforme dienstverlening te voorzien wil de Stad Antwerpen via dit bestek een concessionaris selecteren die de DBFMO Walstroom op zich kan nemen.

— D(esign): de concessie omvat het ontwerpen van de walstroomkasten met de diverse verschillende vermogens (dit volgens de minimale eisen van het technisch bestek) en het ontwerpen van het ‘walstroombeheersysteem’,

— B(uild): het bouwen en installeren van de walstroomkasten en het ‘bouwen’ van een ‘walstroombeheersyteem’,

— F(inance): de concessiehouder draagt de winst/risico van dit systeem.. De inschrijver kan een voorstel doen voor een concessievergoeding (verdeeld over vier jaar),

— M(aintain): gedurende de looptijd van deze overeenkomst is de concessiehouder verantwoordelijk voor het goed functioneren van de walstroomkasten en het platform. Dit omhelst niet alleen maar het periodiek onderhoud, maar ook het incidenteel onderhoud. Daarnaast dient men voor vervanging te voorzien nadat de technische levensduur beëindigd is,

— O(perate): gedurende de looptijd van deze overeenkomst is de Concessiehouder verantwoordelijk voor het exploiteren van het platform. Dit onder andere voor de aankoop en verkoop van de elektriciteit (inclusief de volledige financiële boekhouding en rapportage).

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 240
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 21/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2020