Tjänster - 589644-2020

08/12/2020    S239

Belgien-Bryssel: Undersökning om prestandan hos det stöd för el från förnybara källor som beviljas genom anbudsförfaranden i unionen

2020/S 239-589644

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, ENER – Energy, ENER.C.1 – Renewables and CCS policy
Postadress: Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: ENER-Tender-2020-441@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7405
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7405
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Energi

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om prestandan hos det stöd för el från förnybara källor som beviljas genom anbudsförfaranden i unionen

Referensnummer: ENER/2020/OP/0026
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta kontrakt syftar till att tillhandahålla stöd till Europeiska kommissionen vid förberedelserna och utarbetandet av rapporten om prestandan hos det stöd för el från förnybara energikällor som beviljas genom anbudsförfaranden i unionen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73210000 Forskningsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppgifterna ska utföras i uppdragstagarens lokaler. Möten mellan uppdragstagaren och kommissionen kommer att hållas i kommissionens lokaler i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Undersökning om prestandan hos det stöd för el från förnybara källor som beviljas genom anbudsförfaranden i unionen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 6
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Arbetsprogram Horisont 2020 för 2018-2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/02/2021
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/02/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid mötet men företrädas av högst 2 företrädare per anbud. Under mötet för öppnande av anbud kommer ordföranden i öppningskommittén att ange namnen på anbudsgivarna och beslutet om varje mottaget anbuds godtagbarhet. Priserna som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från och med mottagandet av brev med meddelandet om upphandlingens resultat eller, om så inte skett, från den dag då den klagande fått kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att tidsfristen för överklagande skjuts upp eller till att en ny tidsfrist för överklagande fastställs.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/12/2020