29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 589852-2022

26/10/2022    S207

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2022/S 207-589852

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Mogilska 25
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 31-542
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Trzesniewska
E-mail: atrzesniewska@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 126163713
Faks: +48 124110118
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontunuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)

Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000 Próbne wiercenia i wykopy
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71510000 Usługi badania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, rejon południowy, województwo małopolskie

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych:

Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km,

Budowę węzłów drogowych.

Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.

Budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.

Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.

Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.

Budowę obiektów inżynierskich:

— w ciągu drogi ekspresowej,

— w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

— przejść dla zwierząt.

Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,

Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.

Budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych.

Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych, MOP.

Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne).

Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

Przebudowę drenażu melioracyjnego.

Regulację i przełożenie odcinków istniejących cieków.

Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.

Budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.

Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu i zarządzania ruchem.

Budowę kanału technologicznego.

Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych –urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.

Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.

Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

Ogrodzenie drogi S7 na całym odcinku.

Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.

Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi.

Wykonanie nasadzeń zieleni.

Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.

Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 31
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 077-181331

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Kontunuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
16/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Okólna 10
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 612 137 626.95 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uwaga to terminu realizacji wskazanego w sekcji II.2.7) Ogłoszenia: Doczasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000 Próbne wiercenia i wykopy
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71510000 Usługi badania terenu
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, rejon południowy, województwo małopolskie

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych:

Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km,

Budowę węzłów drogowych.

Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.

Budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.

Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.

Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.

Budowę obiektów inżynierskich:

— w ciągu drogi ekspresowej,

— w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

— przejść dla zwierząt.

Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,

Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.

Budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych.

Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych, MOP.

Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne).

Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

Przebudowę drenażu melioracyjnego.

Regulację i przełożenie odcinków istniejących cieków.

Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.

Budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.

Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu i zarządzania ruchem.

Budowę kanału technologicznego.

Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych –urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.

Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.

Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

Ogrodzenie drogi S7 na całym odcinku.

Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.

Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi.

Wykonanie nasadzeń zieleni.

Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.

Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 31
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 612 137 626.95 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Okólna 10
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

W umowie podniesiony został limit waloryzacyjny z +/- 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej do +/- 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. W konsekwencji podniesiona została Maksymalna Wartość Zobowiązania z 107% kwoty brutto podanej w Umowie (co stanowiło 805 634 330,83 PLN brutto) do 112% kwoty brutto podanej w Umowie (co stanowi 843 280 794,89 PLN brutto)

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zmiana została wprowadzona na podst. art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.) w związku z: a) trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę, oraz b) sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję i Białoruś, które to okoliczności spowodowały na rynku budowlanym m. in.: - wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, - wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy surowców, - spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, - zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej w związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski. Te okoliczności oraz ich skutki mają charakter całkowicie zewnętrzny i niezależny od Wykonawcy i Zamawiającego oraz nie były możliwe do przewidzenia na etapie zawierania Umowy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 612 137 626.95 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 612 137 626.95 PLN