Dostawy - 590058-2019

12/12/2019    S240

Polska-Katowice: Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych

2019/S 240-590058

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Zając
E-mail: a.zajac@pgg.pl
Tel.: +48 32/7161490
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-2.

Numer referencyjny: 701903711
II.1.2)Główny kod CPV
43140000 Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-2.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-2.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000 Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Nr zadania 1 (poz.) Nazwa materiału Uzupełnienie Razem szt.

1. Przedłużacz stojaka pokładów niskich PN-5 L-500 stojak hydrauliczny SHC – 40 szt. 127.

2. Przedłużacz stojaka pokładów niskich PN-6 L-600 stojak hydrauliczny SHC – 40 szt. 23.

3. Przedłużacz stojaka pokładów średnich PS-1 L-100 stojak hydrauliczny SHC – 40 szt. 18.

4. Przedłużacz stojaka pokładów średnich PS-2 L-200 stojak hydrauliczny SHC – 40 szt. 18.

5. Przedłużacz stojaka pokładów średnich PS-5 L-500 stojak hydrauliczny SHC – 40 szt. 67.

6. Przedłużacz stojaka pokładów wysokich PW-1 L-250 stojak hydrauliczny SHC – 40 szt. 18.

7. Przedłużacz stojaka pokładów wysokich PW-2 L-500 stojak hydrauliczny SHC – 40 szt. 69.

8. Przedłużacz stojaka W-2 L-900 400KN 32MPA z korpusem zaworowym i cylindrem P-01-01-07 stojak hydrauliczny SHC WP-2 Piadrem – szt. 25.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-2.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000 Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Nr zadania 2 (poz.) Nazwa materiału Uzupełnienie Razem szt.

1. Rabownik HR10-02.01 stojak hydrauliczny SHC-40 Hydro-Rem – szt. 117.

2. Bateria zaworowa sprężynowa BZS 30MPA stojak hydrauliczny SHC – szt. 1 443.

3. Bateria zaworowa sprężynowa ACH 30MPA stojak hydrauliczny SHC – szt. 1 984.

4. Pistolet zasilający 30MPA stojak hydrauliczny SHC-40 – szt. 2 142.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-2.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000 Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Nr zadania 3 (poz.) Nazwa materiału Uzupełnienie Razem szt.

1. Tuleja z uchwytami HR1-01.06 stojak hydrauliczny SHC-40 Hydro-Rem szt. 149.

2. Stopa spągowa HR1-01.07 stojak hydrauliczny SHC-40 HYDRO-REM szt. 144.

3. Cylinder z dnem HR1-01A stojak hydrauliczny SHC-40 HYDRO-REM szt. 95.

4. Głowica z rurką HR1-01B stojak hydrauliczny SHC-40 HYDRO-REM szt. 44.

5. Rdzennik stojaka HR2-01.02 stojak hydrauliczny SHC-40 HYDRO-REM szt. 5.

6. Głowica koronkowa z tuleją dystansową HR2-01.04 stojak hydrauliczny SHC-40 Hydro-Rem szt. 90.

7. Sprężyna rabująca stojaka P-01-07 stojak hydrauliczny SHC-40Z Piadrem szt. 100.

8. Pierścień dwudzielony stojaka P-01-10 stojak hydrauliczny SHC-40Z Piadrem szt. 100.

9. Rdzennik z korpusem zaworowym P-01-17 stojak hydrauliczny SHC-40Z Piadrem szt. 70.

10. Rdzennik stojaka L-1077 P-01-01-02 stojak hydrauliczny SHC-40 WP-2 Piadrem szt. 80.

11. Rurka ciśnieniowa stojaka z tłokiem i korkiem P-01-01-03 stojak hydrauliczny SHC-WP-2 Piadrem szt. 30.

12. Tuleja z uchwytem stojaka P-01-01-10 stojak hydrauliczny SHC-WP Piadrem szt. 100.

13. Sprężyna rabująca stojaka P-01-01-17 stojak hydrauliczny SHC-WP Piadrem szt. 50.

14. Koronka stojaka średniego i wysokiego stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 303.

15. Pierścień samouszczelniający 100X120X13 SHC40-0-13A stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 880.

16. Pierścień oporowy SHC40-0-14 stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 880.

17. Pierścień zgarniający SHC40-W-0-16A stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 580.

18. Pierścień podporowy SHC40-0-44 stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 580.

19. Kołek sprężysty 12X24 SHC-40-0-19 stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 145.

20. Nasadka 567-01-04-1A stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 30.

21. Iglica 567-01-04-2C stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 30.

22. Śruba zabezpieczająca iglicę 567-01-04-3C stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 30.

23. Kulka 8-28 H15-002 stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 300.

24. Kulka 8-7 PN-75/86452 stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 500.

25. Sprężyna rabująca stojaka pokład. niskich NS-9 537A-09-17A stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 100.

26. Sprężyna rabująca stojaka pokład. niskich NS-10 537A-10-17A stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 50.

27. Pierścień dzielony 537C-01-19/2 stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 50.

28. Gniazdo ertacetalowe 10X5X4 E-H pistoletu zasilającego stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 100.

29. Gniazdo ertacetalowe 14X5X4 E-H baterii zaworowej stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 100.

30. Gniazdo ertacetalowe 25X16X3,5 E-H baterii zaworowej stojak hydrauliczny SHC-40 szt. 1 000.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok– w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości dla poszczególnych części zamówienia nie mniejszej niż:

Zadanie nr – Wartość (PLN)

– dla zadania nr 1 – 50 000,00,

– dla zadania nr 2 – 650 000,00,

– dla zadania nr 3 – 150 000,00.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 850 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Zadanie nr – Wartość (PLN)

– dla zadania nr 1 – 50 000,00,

– dla zadania nr 2 – 650 000,00,

– dla zadania nr 3 – 150 000,00.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 850 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy indywidualnych stojaków hydraulicznych i ich części, dostawy sekcji obudowy zmechanizowanej, elementów konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej, siłowników hydraulicznych do sekcji obudowy zmechanizowanej, części zamiennych do konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej lub przesuwników hydraulicznych do obudów zmechanizowanych, dostawy stojaków ciernych rurowych, dostawy stojaków ciernych wykonanych z profilu V, dostawy metalowych elementów służących do wzmacniania stropu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż za dostawy metalowych elementów służących do wzmacniania stropu Zamawiający uznaje dostawy, obudowy chodnikowej, indywidualnych stropnic typu KO, V, SCGB, strzemion do obudowy chodnikowej, rozpór stalowych dwustronnego działania do obudowy chodnikowej, stóp podporowych do obudowy chodnikowej i do stojaków ciernych wykonanych z profilu V, strzemion – łączników, śrub hakowych, kotew metalowych oraz części stojaków ciernych wykonanych z profilu V, części stojaków ciernych rurowych, części indywidualnych stropnic typu KO, V, SCGB, części kotew metalowych oraz innych wyrobów stalowych niezależnie od tego, na które z zadań Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 21 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Zadanie nr – Wartość (PLN)

– dla zadania nr 1 – 1 400,00,

– dla zadania nr 2 – 16 000,00,

– dla zadania nr 3 – 3 600,00.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące.

3. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

4. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr 1–4.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 004-005665
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/12/2019
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/12/2019
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publiczny – Departament Odwołań.
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019