Dodávky - 590167-2022

26/10/2022    S207

Slovensko-Horná Súča: Zemný plyn

2022/S 207-590167

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Horná Súča
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00311561
Poštová adresa: Horná Súča 233
Mesto/obec: Horná Súča
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91333
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Ondračka, starosta obce
E-mail: starosta@hornasuca.sk
Telefón: +421 326493204
Fax: +421 326493227
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.hornasuca.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trenčianske Teplice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00312088
Poštová adresa: Ul. gen. M. R. Štefánika 4
Mesto/obec: Trenčianske Teplice
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91451
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka
E-mail: podatelna@teplice.sk
Telefón: +421 326551500
Fax: +421 326551500
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.teplice.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Dedina Mládeže
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00306428
Poštová adresa: Námestie 4. apríla 7/8
Mesto/obec: Dedina Mládeže
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 94603
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka
E-mail: sekretariat@obecdedinamladeze.sk
Telefón: +421 357779131
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.obecdedinamladeze.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Hviezdoslavov
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00305456
Poštová adresa: Hviezdoslavov 8
Mesto/obec: Hviezdoslavov
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 93041
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Lackovič, MBA, starosta
E-mail: starosta@hviezdoslavov.sk
Telefón: +421 315625035
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.hviezdoslavov.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Košeca
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00317390
Poštová adresa: Hlavná 36/100
Mesto/obec: Košeca
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 01864
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce
E-mail: podatelna@koseca.sk
Telefón: +421 424468023
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.koseca.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Kvetoslavov
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00305545
Poštová adresa: Senecká ulica 258/31
Mesto/obec: Kvetoslavov
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 93041
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zoltán Sojka, starosta
E-mail: obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk
Telefón: +421 315625036
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.obeckvetoslavov.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Nový Život
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00305626
Poštová adresa: Eliášovce 55
Mesto/obec: Nový Život
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 93038
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Fehér, starosta
E-mail: novyzivot@novyzivot.sk
Telefón: +421 315692552
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.novyzivot.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Orechová Potôň
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00305669
Poštová adresa: Kostolná 281/11
Mesto/obec: Orechová Potôň
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 93002
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Szilárd Gálffy, starosta
E-mail: obec@orechovapoton.sk
Telefón: +421 315543332
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.orechovapoton.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Prusy
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00311006
Poštová adresa: Prusy 111
Mesto/obec: Prusy
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 95703
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Súkeník, starosta obce
E-mail: obec@prusy.sk
Telefón: +421 387682419
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.prusy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36127931
Poštová adresa: Sídl. Dolné Lúky 357
Mesto/obec: Brezová pod Bradlom
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 90613
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Menkyna, riaditeľ
E-mail: riaditel@zsbrezova.sk
Telefón: +421 346242144
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zsbrezova.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31817068
Poštová adresa: Hlavná 143/31
Mesto/obec: Záhorská Ves
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 90065
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka
E-mail: ivica.pupikova@zszv.sk
Telefón: +421 907701659
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zszahorskaves.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola Kvetoslavov 266
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52250270
Poštová adresa: Školská ulica 266/3
Mesto/obec: Kvetoslavov
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 93041
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: ThLic. Marek Heczei, PhD., riaditeľ
E-mail: riaditel@zskvetoslavov.sk
Telefón: +421 315503075
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zskvetoslavov.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou, Dvorec 63
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36129674
Poštová adresa: Dvorec 63
Mesto/obec: Dvorec
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 95655
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Čechová, riaditeľka
E-mail: zsdvorec@gmail.com
Telefón: +421 387602289
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zsdvorec.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola Sološnica
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31810292
Poštová adresa: Sološnica 7
Mesto/obec: Sološnica
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 90637
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Oravcová, riaditeľka
E-mail: riaditelka@zssolosnica.sk
Telefón: +421 346584118
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zssolosnica.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Technické služby mesta
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00350672
Poštová adresa: SNP 154/71
Mesto/obec: Trenčianske Teplice
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91451
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenko Kostka, riaditeľ
E-mail: tsm@teplice.sk
Telefón: +421 326552542
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.teplice.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/450921
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/450921
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka zemného plynu

Referenčné číslo: VO/NZ/1/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
09123000 Zemný plyn
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 8 156,944 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 631 389.40 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovensko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 8 156,944 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 631 389.40 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

2. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk).

4. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/11/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/11/2022
Miestny čas: 09:30

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.

2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom Informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/10/2022