Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 590439-2019

13/12/2019    S241    Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Bruggenbouw

2019/S 241-590439

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Nationaal identificatienummer: 12034981
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
Contactpersoon: Aanbestedingsteam Amsterdam
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Telefoon: +31 630475883

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1f14976f11f2473c20ac4c4e85c04574
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL
Postcode: 2594 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: TenderNed
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefoon: +31 8008363376

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1f14976f11f2473c20ac4c4e85c04574
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2594 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AI 2019-0476 Design & Construct van Brug 2125 tussen Centrum- en Strandeiland

Referentienummer: AI 2019-0476
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221110
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Design & Construct van Brug 2125 tussen Centrum- en Strandeiland

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246200
45243600
45221111
45221115
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Brug 2125 wordt uitgevoerd om te voorzien in het ontsluiten van Centrumeiland en Strandeiland voor personen, goederen en NUTS voorzieningen om te kunnen wonen, werken en recreëren. We hebben onze doelstelling als volgt omschreven: het realiseren van een brugverbinding die de Strandeilandlaan in staat stelt Strandeiland te ontsluiten, met voldoende kwaliteit van het proces en het product, waarbij de geplande stedenbouwkundige functies op het land en in het water, onder en in de nabijheid van de brug, in stand worden gehouden of positief worden beïnvloed, met goede architectonische inpassing die past bij het karakter van IJburg en een tijdige realisatie die voorziet in de nodige aansluitingen en verbindingen voor de bouw- en ingebruikname om te kunnen wonen, werken en recreëren, rekening houdend met een efficiënt gebruik van middelen.

De scope van het werk omvat onder andere de volgende onderdelen:

— het ontwerp en de engineering van een geïntegreerde staalbetonbrug voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers,

— de realisatie van een geïntegreerde staalbeton brug,

— de realisatie van de oeverbekleding ten behoeve van de bescherming van oever op centrumeiland,

— het ontwerp, de engineering en de realisatie van een kademuur ten behoeve van de bescherming van de oever op strandeiland,

— de brug dient mantelbuizen t.b.v. kabels en leidingen NUTS bedrijven etc. te bevatten,

— grondwerk van de aardebaan van de toerit op Strandeiland (tot einde voetboog),

— verharding op de brug, het bastion en de aardebaan aanbrengen,

— het aanbrengen van verlichting op de brug en het aanlichten van de brug aan onderzijde,

— het leuningwerk op de brug en op het bastion Centrumeiland aanbrengen,

— een hemelwaterafvoersysteem op de brug en aardebaan, inclusief infiltratievoorzieningen nabij de landhoofden realiseren,

— het ontgraven/profileren van de watergang binnen de systeemgrens,

— scheepvaart signalering en markeringspalen aanbrengen,

— voorzieningen in het kader van natuur inclusief bouwen realiseren,

— duurzaam bouwen op basis van een voor dit project specifiek opgesteld ambitieweb.

De volgende hoofdonderdelen behoren niet tot de scope van het werk:

— de taludtrap en maaiveldinrichting rondom en onder de brug op Strandeiland,

— de levering van Puccini straatmaterialen,

— verlichting op de aardebaan/toerit (m.u.v. de 1e lichtmasten gezien

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI-Kwaliteitscriterium / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/07/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— Criterium: –

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— VCA**-certificaat,

— ISO 9001 certificaat,

— Kerncompetentie A: integrale ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid conform UAV-GC 2005 o.g. van een weg- en waterbouwkundig kunstwerk,

— Kerncompetentie B: integraal ontwerpen van staal-betonbrug,

— Kerncompetentie C: integraal uitvoering van een staal-betonbrug,

— Kerncompetentie D: integraal projectmanagement fase ontwerp en uitvoering van een weg- en waterbouwkundig kunstwerk.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/02/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 26/02/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-a517-6d906bb7f3bd0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bemiddeling
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
Telefoon: +31 202511111

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
Telefoon: +31 202511111

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019